aRom 11

1T, mi nye kurip: Iyong Adakunom gaar nerawe wu a? Wayo, cik! Mi be rice mi gip mi nye aner Isarela, aner kasa Ibrahim, kayr izrk aBanyami. 2Adakunom gaar nerawe wu ba, ya wu t tsang a ren. Yin ren yin ikng iya kufumung Adakunom t f natoon Iliya nizen a ta tos kanak nashn Adakunom kamok kuse ner Isarela aa? 3A t f ye, Agwm gwm, an fs ner kuzarap wan ne a yirik nar ku ka nye asidaka, a t ku won mi tsek. Ayong a bun a tsr a tin fr. 4Aky ne Adakunom f be wu ? A f be wu ye, Mi won ner izungu kanataar ifya a tan gaar kuya aBaal iben kamok rice mi. 5Anong ne i se kyrna gip. Ribir ner kak kuse ya Adakunom t kasa kayr ritek wu. 6Ke i se ye kayr ritek wu t, i nye ye sang kamok itomong ba ba. Ke i se ye kamok itomong ba, t, i nye ye ritek wu'me nye katsak ba. 7T, yong ta f yir an makong ? Aner Isarela s ikng iya ba ta tsr be ifeng ba, amma ya a t kasa tsek ne a s, ribir'e Adakunom sak ba ta shonong. 8Kyndi i ta se ni izibir ye, Adakunom sak ay ba te gbirim a t nk ba anyisi afe t kyem ta di kar ba. A ta nk ba ato afe sang t kyem a ti fok ba, ma katuur ana. 9aDauda bun a f ye, Won nar kuya naya ba ne nar riy rikan tu sor agunung ba, ne kar a tanin tu atak, ne a s ishorong ba. 10Won anyisi ba tu te whi fan bu kyem a di kar, won risam ba tu sak ba nong ta tseng guk guk ma izen izen. 11Mi bun inye kurip gbak ye. Nizen iya ner Isarela t turuk kutak, ba bun dorok aa? Wayo, ko cik! Kunye rinn ba ban kusak ner afe sang ta nye ner aYahuda ba, ta s kashesh ingya ma ner Isarela tu shishim ba. 12T, ke rinn ba sak kazatse ta s ritek, ku raar ba bn ner aya sang ta nye ner aYahuda ba ritek, i nye ye ritek'e t shining makiyi nizen iya ner aYahuda tana kubun nufe Adakunom. 13T, yin ya sang i ta nye yin ner aYahuda ba, mi f be yin. Kum mi ta nye amanzo nufe yin, mi tin ya kuka ni itomong'i. 14Be anong ne mi ti te riy ye kashim ner'i, ner Isarela ta ka shishim yin, nong kak ba ta s kashesh. 15Ke ku ka raba ba ta bn kazatse igaas, ku ka shan ba t bn aky, kyndi a ta wuruk kayr riku nong a ta be kayr kutser aa? 16Ke a nk Adakunom ikpis abiredi, i nye ye agbang abiredi'me cicr te zhl'ong gip. Ke ritin kakon'e se zhl, t, i nye ye iwhang'e se zhl gip. 17Ke a b iwhang rifar riya ri ta ta, t, yin aya i ta se yin kyndi iwhang'e iya i ta ta ba, a ta sok a tin gung mo, kyrna yin ma ss yin ashi'me aya a ta ta, 18Kamok anong tu ya yin kuka ye yin nar yin iwhang'e iya a t turung ba. Ke yin nye yin anong, yiring yin ye, sang yin ne i yiir yin ritin kakon'e ba, amma ritin kakon'e ne ri ta ka yir yin. 19Kashim wan ta f ye, Ei, a turung whang'e kak nong a tin te mo nar'me. 20Katsak'e yong. Amma a tu turung ba kamok kuwon dar kunk katsak ba, yin se yin azong kamok kunk katsak yin. Tin ya yin kuka ba, amma nye yin tatan. 21Ke Adakunom won iwhang'e iya i ta nye atuk kunik kakon'e ba, t, a ta won dar a ka turung yin ba. 22Aze yir di yir Adakunom be kur riy ne a se nyk nyk. A se nyk nyk be ya a ta kpas, amma a r riy wan ke wan ya kashn kayr kur riy wu. Ke anong ba, wan gip a t ka tun kayr ritin'e. 23Ke ner aYahuda san ku nink katsak, tu ku bun ba nar ba kamok Adakunom ta kyem a ku bun be ba. 24Yin aya sang i ta nye yin ner aYahuda ba yin se yin kyndi iwhang kakon iya i ta ta ba, a tin gung be ritin kakon kaya a t tuus. Iya sang i ta nye atuk kunik kakon'e ba. T, kum ner aYahuda ta se kyndi iwhang kakon iya a ta tuus iya i ta r ba a tana bun a ku bun'e ritin kakon'e. 25Mi shim yin tu sor yin dar iren yin ikr i ta se nunrng'ong ba, roneng, nong fan i bu kaa yin. Kushonong san'e be ner Isarela kak ma izen iya Adakunom ta kasa cicr ya sang a ta nye ner aYahuda ba ta b niren Adakunom. 26Be anong ne a t shesh Isarela cicr, kyndi a t zibir ye, Aner Kashesh ta wuruk na aSihiyona; a ta shishing ay kuri aYakub nong ta won rinn. 27Iyong ne i nye kushu mi be ba nizen mi tana sok rinn ba. 28ner Isarela te mudn Adakunom ku raba Rif Ritek ba ta nye, i se anong kamok yin. Amma kamok a t ku kasa ba, ba nye ner Adakunom ta shim kamok tukop ba, 29kamok kunang Adakunom ne kuyis wu shishing ba. 30Kamok kyndi yin t tsang i kuus yin rif Adakunom ba, amma kyrna yin s yin kur riy Adakunom kamok kushonong ner aYahuda. 31Ba gip, ba shonong Adakunom'me kyrna, nong ba gip ta ma s kur riy Adakunom kamok Adakunom ta r riy yin. 32Kamok Adakunom rosom ay nerawe cicr kamok kushonong nong as a tin tonong kur riy wu natoon koangan. 33Katsak'e, kutsik kuren kukyem Adakunom ne kuren ikng wu be igak ba. Angan ta kyem a ren iren wu ta nye ikr wu ne iren wu tu ku gosok ? 34Angan ren riy Adakunom ? Angan ta kyem a ku nk ibrng ? 35Angan kun ku nk ikng ikak ma a tana f ye Adakunom ra ku karang ? 36Kamok wu ne a nye koakye ikng, ne koakye se nubk wu, a nye koakye kamok rice wu. Kuyiik nye kufe Adakunom ma izen izen. Anong!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\