aRom 13

1Koangan ra kuus ikng iya rigwm iben ta f ye a ra nye dim kamok akak ta kyem a te akk kashn ba, sang ke Adakunom ne a tu ku nk ba. kk kashn afe yir ta be yir cicr Adakunom ne a tu nk. 2Kamok anong, koangan ne a kn be kk kashn, a kn be ikng iya Adakunom ta sak. ner aya a ta nye anong yis amok Adakunom natoon rice ba. 3Kamok aner aya a ta tseng gyr ta fok inyim rigwm ba, ma ke aya a ta tseng gyr ba. Wan shim ta di riy kubeseng kk kashn ba a? T, nye ikng iya i ta se gyr. 4Kamok wu nye asam Adakunom nong a ta ka tobok yin gyr. Amma ke wan nye aner kunye imaan'e, t, ne wan fok inyim, kamok sang ishn rigwm'e se nubk wu kpdng tsek ba. kk kashn nye asam Adakunom, aya a tana tonong riy kubeseng Adakunom nizen a tana whereng ner aya a ta nye imaan'e. 5Kamok anong, i se gyr ta kuus yin ikng iya rigwm iben ta f, sang kamok ba tana ka t yin amok tsek ba, amma kamok nong kutrng ay yin ta se gyr. 6Ikng iya i ta sak yin ta karang yin itsm iben, kamok kk kashn nye sam Adakunom ya a ta nk izen ba kamok itomong kube nerawe. 7Karang yin koangan ikng iya a ta ka kuus yin. Ke a ta kuus yin koakye kuri itsm iben ne i karang, ke itsm ares yin ne yin karang yin. Fok yin inyim aya a ta tas ke a fok inyim wu, ne i tiyiik yin aya a ta tas ke a ku tiyiik. 8Sang tu yiir yin ikng akak ba, amma yiir naka shim yin inga kamok aner aya a ta shim afudang shining ikng iya Itsi ta f. 9Kamok Itsi f ye, Sang tu nye rikuna ba, Sang tu fr akak ba, Sang tu nye itsang ba, Sang tu be rinyisi rikan ba, be ribir ikr ikak Itsi ta roon'e, a ta kyem a gung cicr a ta f ye, Shim afegbak wan kyndi wan ta shim rice wan. 10Ke wan shim afegbak wan, wan tu ku nye anyas ba. Kamok anong, ke wan shim afegbak wan ne i nye ye wan nye koakye ikng Itsi ta f. 11T, kuus yin ikr na kamok yin ren yin kuri izen afe yir tin se yir. Izen n nye ife yin tana shiming yin nida, kamok izen kashesh yir n b bubarak kyrna nar nizen iya yir tin nk yir katsak ni imsng'e. 12Katuk m b barak ka ta gor, kadiding n b barak ka ta karak. Kamok anong, i wobok yir amaan kunye afurin nukim ne i te yir ikr itsom ife akanang. 13Won i tu sor yir kusor kutek kuya ku tana tonong ye yir nye yir aya a ta se kayr akanang, sang ku s iriri ikr ne a feng ba, ne a gung rice nong ta nye ikr isum ka ku nye kukpdng'e ne rikuna ba. I tu krng yin ka tin n yin kayr rishishim ba. 14Amma i ban i naka kis yin be aYeso Kiristi Agwm gwm yir, sang i tu kuus yin amaan kuse rinerawe ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\