aRom 14

1Shan yin aner aya sang kunk katsak wu tan kpa agap ba, amma tu ku tser yin be rinn ikng ikak ke kutrng wu se zr be kufe yin ba. 2Kunk katsak akak, tu ku won a ta ya koakye ikng wu ta s, amma aner aya kunk katsak wu ta b agap ba, ya awan rikon tsek. 3Aner aya a ta kyem a ya koakye kuri naya afe wu ta shim, a tu zhsh aner aya a ta won dar a kyem a ya koakye kuri ba. Anong ne aner aya a ta won dar aya koakye kuri naya tu di rinn aner aya a ta ya koakye kuri naya ba, kamok Adakunom mu ku shan. 4Wan nye angan tana t asam akak amok ? Asam'me tu nye itomong itek, ka a tu won dar a nye, iyong nye itomong atekasa wu. A t nye itomong itek kamok Agwm gwm tu ku s mo a ta nye itomong'e. 5Akak sok kunom kukak yiik ye ku nar ribir'e. Ne akak sok ye inom'e cei se kuri kuzining. Koangan ra sok be agap kayr riy wu ye ikng iya wu ta nye, nye katsak. 6Koangan afe a ta sok kunom kukak yiik ye ku nar ribir'e nye anong nong a tin tiyiik Agwm gwm wu. Koangan afe a ta ya koakye kuri rinam nye anong nong a tin tiyiik Agwm gwm wu. Kamok nong a tin tonong riy rikan be Adakunom be rinam'e. Aner aya a ta ya koakye kuri rinam ba, nye anong gip nong a tin tiyiik Agwm gwm wu kamok nong a tin tonong riy rikan wu be Adakunom. 7Kayr yir, akak sor kamok rice wu ba. Sang akak yir ku kamok rice wu ba. 8Ke yir sor yir be kutser, t, i sor yir kamok Agwm gwm, ke i kus yir, t, i kus yir kamok Agwm gwm. Kamok anong, yir tu sor yir be kutser ka i tu kus yir, yir nye yir afe Agwm gwm. 9aKiristi ku a ta bun a dorok be kutser nong a ta sor Agwm gwm fe aya a tan kus ne ya a ta nye atser. 10Wan n? Aky sak wan t afudang wan amok ? Ka aky sak wan zhsh afudang wan ? Yir cicr t nyeseng yir nashn itsik rigwm Adakunom. 11Kamok i se ni izibir ye, Agwm gwm f ye, Mi shu ye, koangan ta tigbok akuur nashn'i, koangan ta f be kanu wu ye mi ne i nye Adakunom. 12Kamok anong, koangan yir ta tak ikng iya wu t nye nashn Adakunom. 13Kamok anong, tu naka t yir amok ba. Koangan ra sok kayr riy wu ye sang wu ta sor ikng iya i tana sak akak tanin turuk kutak ka a tin kpa ba. 14Mi ren, mi bun i nk katsak na Agwm gwm yir aYeso ye naya nakak kuse na ta won dar na se zhl be kunik wu ba. Amma ke akak ra di ye ikng ikak se zhl ba, t, nufu ne i se zhl ba. 15Ke ikng iya wan ta ya beseng afudang wan riy, t, i nye ye wan tu ku tonong kushim ba. Sang tu won naya wan ta ya ta sor iren i tana beseng afudang wan, aya aKiristi ta ku kamok wu ba. 16Sang tu won ikng i ta se gyr nashn wan, ta sor ikng iya a tanin f imaan'e natoon'e ba. 17Kamok itak rigwm Adakunom nye itak kuya ne a s ba, amma itak kuse gyr nashn Adakunom ne kusor caang be riy rikan kayr Kabik Kazhl'e. 18Koangan afe a ta nye aKiristi itomong niren iyong, wu ne a karp Adakunom riy, ne nerawe shim anong gip. 19Kamok anong, won i tu nye yir koakye ikng i tana kyem i nye yir i tana bn kusor caang be anong i tana ka tsesek yir. 20Sang i tu beseng yin itomong Adakunom kamok itak naya ba. Koakye kuri naya se zhl, amma i se gyr anerawe ta ya ikng i tana sak afudang wu tanin turuk kutak ba. 21I nar ta gaar kuya rinam ka kus ashi anap, ka ta nye ikng ikak i tana sak afudang wu tana kpa. 22Kamok anong, won kutrng wan tin be natoon ikr na tu se wan be Adakunom wan tsek. Aner riy rikan ne a nye aner aya a tin be riy gak natoon ikng iya riy wu t ku nk ye a ra nye ba. 23Amma aner aya a tin be agak riy natoon ikng iya wu ta sen ya'me, nye rinn nashn Adakunom kamok a tin nk katsak natoon ikng'e ba. Koakye ikng iya sang i ti fereng natoon kunk katsak ba, nye rinn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\