aRom 15

1Yir afe kunk katsak yir ta be agap won i tu tobok yir aya a ta be agap nabik ba, sang i tu nye yir ikr iya i tin se yir gyr tsek ba. 2Won koangan kayr yir tu karp afegbak wu riy kamok i se gyr anong be wu ne i ku barang mo agap kayr kunk katsak. 3Kamok aKiristi be rice wu gip, a naka karp riy ba. Kyndi i ta se ni izibir ye, Ritok kak ta ka kas ti bun ni mi. 4Koakye ikng iya a t zibir gbugbang, a zibir nong a tin bsp yir'e, nong as rif Adakunom tin bsp yir kutsesek nong ta s yir ikng tanin te yir riy. 5Won Adakunom aya a ta nyesek kutsesek ta ka tsesek yin ne a ka nk yin kutrng kuri kuzining kyndi aYeso aKiristi. 6Be anong ne yin ta tiyiik yin Adakunom a ta nye Ada aYeso Kiristi Agwm gwm yir be riy rizining ne kanu kazining. 7Naka yiir yin ibk ifa kyndi aKiristi ta ka yiir yin nong as Adakunom ta s nakerek. 8Kamok mi sen ka tak yin ye ikng i ta sak aKiristi t aner aya a t nye ner aYahuda itomong, se nong a t tonong katsak rif Adakunom, nong as ikng iya Adakunom t f ye a t nye gbugbang be tukop yir, ta shining 9nong ya sang t nye ner aYahuda ba, ta kerek Adakunom kamok kur riy wu. Kyndi i ta se ni izibir ye, Kamok anong, mi t ka kerek kayr ya sang ta nye ner aYahuda ba, mi t bom abom tin kerek riyerek wan. 10Rif Adakunom bun rif gbak ye, Yin ya sang i ta nye yin ner aYahuda ba, nye yin riy rikan mak be ner Adakunom. 11Ri bun ri f gbak ye, Kerek yin Agwm gwm, Yin ya sang i ta nye yin ner aYahuda ba cicr. yin nerawe cicr ku kerek yin. 12Ishaya bun a f gbak ye, Akak kayr kuri aZhese ta wuruk, a ta dorok a tin nye rigwm natoon ya sang ta nye ner aYahuda ba, ne ya sang ta nye ner aYahuda ba, tin te riy ni wu. 13Won Adakunom aya a ta nyesek nerawe kute riy ta ka shining yin be riy rikan ne kusor caang kamok yin tin nk yin katsak ni wu. Be anong ne yin shining yin didng be ku ni te riy kamok kukyem Kabik Kazhl'e. 14roneng, mi be rice mi ren ye yin be rice yin, yin be yin kuse kutek didng ne i ren yin ikng didng ma i kyem i naka bsp yin'e. 15Mi ma ka zibir yin ikr ikak ds nong ta bun ta ka yiring yin'e gbak. Mi nye anong kamok ritek Adakunom tin nk, 16nong ta te aner itomong aYeso Kiristi nufe ya sang ta nye ner aYahuda ba. Mi nye itomong ritsi i ta taas Rif Ritek Adakunom, nong aya sang a ta nye ner aYahuda ba, ta sor asidaka Adakunom tana shan, ya Kabik Kazhl'e tu ku sak ba ta te zhl. 17Kamok anong ne mi ya kuka kayr aYeso Kiristi kamok itomong'i nashn Adakunom. 18Mi ta kyem i nye riy ritser nong tin f ikng ikak natoon'e ba, ma ke ikng iya aKiristi tin sak mi tan nye. Ikng mi ta nye'me nye mi ta bn ya sang ta nye ner aYahuda ba, ta kuus Adakunom kamok rif mi be kunye mi, 19kayr kukyem kunye ikr azhing ne itomong azhing, kayr kukyem Kabik. Kum a ta san'e na aUshalima ma a gorok'e ma na Ilirikum, mi taas Rif Ritek natoon aKiristi cei. 20Koakye izen mi shim ke mi se taas Rif Ritek nar kaya sang a ta ren aKiristi ba, nong fan i bu se kyndi mi bun i sen nk natoon ribor akak. 21Kyndi i ta se ni izibir, ya tu ku tak ba itak wu ba, tu ku di, ya a ta kun ku fok ba, tu ku ren. 22Ikng iya i ta sak a ta yiir ku ni roon kub nufe yin'ong. 23Kyrna mi n gang itomong'i kayr kaben na nama ay whr mi n shim ku b nufe yin. 24Mi se be kanyk kutseng na Abaniya, ke mi tseng, mi ta gor na aRom. Nama mi ra kusor be yin cik, ne yin min tobok yin nong ta weer. 25Amma kyrna, mi se niren ku be na aUshalima nong ta se nk zhl'e fe Adakunom kutom ba. 26Afikuus ta se na aMakidoniya ne fe Akaya nye riy rikan nong a ta tusung ikr a tana nk zhl'e fe Adakunom fe a ta se na aUshalima ya a ta be ikng ikak ba. 27A nye riy rikan nong ta nye anong, i sor itomong ba a tana nye dim. Ke i nye ye ner aYahuda tin s ner aya sang a ta nye ner aYahuda ba nikr kabik, i se gyr ke ba min s ner aYahuda nikr ife kurm. 28Ke mi gang itomong na, mi di kutom na n nubk ba dim, mi ta tseng na Abaniya, amma ta tirr nufe yin. 29Mi ren nizen iya mi tana b nufe yin, mi t b be agbang ritek Kiristi. 30roneng, mi ta nye yin izong kayr riyerek aYeso aKiristi Agwm gwm yir, ye i ra gung yin rice be mi kayr kucan'i ne i nye yin aduwa kamok'i. Nye yin anong kamok kushim yin kuya Kabik Kazhl'e ta ka nk yin. 31Nye yin aduwa nong mi t whr nubk ya a ta se na aYahuda ta nye furin. Nye yin aduwa gbak ye fikuus ta se azong ta shan ikng iya mi ta be ni kunk ba, 32nong as ke Adakunom shim, mi ta b nufe yin be riy rikan ne i b song mak be yin. 33Won Adakunom aya a ta nyesek kameneng riy tuse mak be yin cicr. Anong!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\