aRom 4

1Iyong ta f yir an natoon Ibrahim afe a t nye atukop yir ? I kuse an be wu natoon kunk katsak ? 2Ke a fa f ye Ibrahim se gyr nashn Adakunom kamok kunye wu ke wu be ikng iya a tanin tsor kafok natoon'e, amma sang nashn Adakunom ba. 3Izibir rif Adakunom tonong ye, Ibrahim ti nk katsak na Adakunom, ne Adakunom t ku sok kyndi aner a ta se gyr nashn wu. 4Aner aya a ta nye itomong nong a tu ku karang, ke a tu nk ishorong wu, sang i tonong ye a tu nang nawarak ba, amma a t ku karang ishorong itomong wu. 5T, aner aya ne a ti fereng ni itomong wu ba, amma a ti fereng na Adakunom, aya afe a ta sak amaan aner ta te gyr nashn wu, kunk katsak kuri kuyong t sak a t ku sok kyndi aner a ta se gyr nashn Adakunom. 6Iyuna ne i nye ikng aDauda tin f natoon'e, nizen iya a t f natoon aner riy rikan aya Adakunom t ku sok kyndi a se gyr nashn wu, sang kamok itomong aner'e t nye ba. 7A f ye, ner riy rikan ne nye ner aya a t ku rng ba rinn ba, ya a t ku kusu ba rinn ba. 8Aner riy rikan ne a nye aner aya Agwm gwm tana fa rinn wu ba. 9Riy rikan na nye rife ner aya a t ku nye ba izhak tsek, ka mak be ya a t ku nye ba izhak'e ba ? Ei, ikng yir ta sen nif yir se ye, Kunk katsak Ibrahim ne ku sak Adakunom t ku sok kyndi aner a ta se gyr nashn wu. 10T, nizen inyaka ne a tu sok kyndi wu se gyr nashn Adakunom ? Nama t mu ku nye izhak ka nizen a ta mu ku nye'me ba ? Ei, kum ne a mu ku nye izhak'e ba. 11Amma a t ku nye izhak'e nong i t sor ikng iya i tana tonong ye wu se gyr nashn Adakunom. A te gyr nashn Adakunom kamok kunk katsak wu nizham a t ra ku nye izhak. Kamok anong Ibrahim te Ada koangan afe a tin nk katsak na Adakunom, amma a ta ma ku nye izhak'e ba, nong as Adakunom ta sak ba ta te gyr nashn wu gip. 12Anong ne Ibrahim te akk kashn ya a t ku nye ba izhak gip, sang kamok t ku nye ba izhak tsek ba, amma kuus kuri kunk katsak ada yir Ibrahim t be kum ne a mu ku nye izhak ba. 13Adakunom nk kut be Ibrahim ne kuri wu ye ba ne a ta ya kutse kazatse na sang kamok Ibrahim ta kuus Itsi ba, amma kamok ku te gyr kuya a ta s kamok kunk katsak. 14Kamok ke i nye ye afe a ta kuus Itsi ne a nye aya a tana ya kutse kazatse t, kunk katsak anerawe te kpdng, kunk kut Adakunom nye ikng ikak ba. 15Itsi ta kyem i bn riy kubeseng Adakunom. Kar kaya ne Itsi tu kuse ba, kutaam tu kuse ba. 16Kamok anong nerawe s ikng iya Adakunom tin nk kamok kunk katsak ba nong as ikng iya Adakunom tin nk kut'me ta se warak. Inoon Ibrahim cicr ta s ikng iya Adakunom tin nk kut'me. Ikng iya Adakunom tin nk kut nye ife ner aya a ta kuus Itsi ba, i nye ife koangan aya a tin nk katsak kyndi Ibrahim aya a t nye Ada yir cicr. 17Kyndi i ta se kayr izibir rif Adakunom ye, Mi ta ka sak nong wan ta sor ada nerawe whr. Adakunom afe wu tin nk katsak t ku sok a t sor ada yir. Wu ne a nyesek ya a t kus kutser, rif wu ne ri sak a nye ikr i ta tsang i kuse ba. 18Kute riy Ibrahim te kyndi kukpdng'e, gip be anong a ya kashn be kute riy ne a ni nk katsak. Kamok anong a te ada nerawe whr. Iyu se kyndi a t tsang a ku tak ye, Kuri wan t te whr. 19Nizen iyong Ibrahim be ay kyndi kusk inyak, agap tsang a gang gyr tatan kamok a t tsang a kop amma a shirim kayr kunk katsak wu ba, ka ye izen aSaratu tana bun a tes tsang i gor ba. 20Riy se gak be kunk kut Adakunom nong a ta won dar a ni nk katsak ba, amma a ti barang kukpa agap kayr kunk katsak wu ne a nk Adakunom kuyiik. 21A bun a ti te riy dim ye Adakunom be kukyem a tana shining ikng iya wu t f ye a t nye. 22Iyong ne i sak kamok kunk katsak wu ne Adakunom t ku sok ye a se gyr nashn wu. 23Rif a ta f ye, A tu sok ye a se gyr nashn Adakunom, sang kamok wu zr tsek ne a ti zibir rif na ba, 24amma a zibir kamok yir, yir gip, yir ya Adakunom ta min sak yir i ta te yir gyr nashn wu, yir ya i ti nk yir katsak ni wu aya a t dorok aYeso Agwm gwm yir nurk. 25Kamok rinn yir ne a sok aYeso a nk nong a t ku, a tu ku dorok be kutser nong a tin sak yir ta te yir gyr nashn wu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\