aRom 7

1T, roneng, kum yin ta ren yin Itsi yin ta ren yin ikng iya mi tin f natoon'e. Itsi ti nye rigwm natoon aner ke aner'e rusek be kutser tsek. 2Yrk yin ta di yin abining kuwnng, Itsi kuwnng se natoon wu ke amitek wu ru nye atser, amma ke amitek'e ku, t, kuwnng ku se rice wu ba. 3Kamok anong, ke a bun a nye kuwnng kukak ne amitek'e ru nye atser, t, ne a f ye a nye rikuna. Amma ke amitek'e ku, a ta bun a sok amitek akak, iyong tonong ye a nye rikuna ba, kamok kuwnng akak ba se rice wu ba. 4Kamok anong roneng, yin gip yin te yin kyndi yin kus yin nitak kukuus Itsi, kamok riku aYeso sak yin wher yin nitak Itsi, nong yin ta te yin afe akak zr, wu aya a t ku dorok nurk, nong as yin t nye yin itomong itek kamok Adakunom. 5Kamok izen iya ife yir t sor yir kayr kuraar yir kuri kufe rinerawe, Itsi ti wk yir nunye rinn kushim riy yir ma kunye yir'ong ti bn yir riku. 6Amma kyrna, yir sor yir washak dar Itsi kamok yir n te kyndi ikom'e nikng iya i ta tsang i sak yir te yir sam'me. Kyrna, yir ma nye yir itomong niren ifas ife Kabik sang niren izen ife Itsi ba. 7T, iyong yir ta f yir an makong ? Itsi nye rinn a? Ko cik, katsak'e, a fa f ye Itsi ba, sang ke mi ren ikng iya i ta nye rinn ba. Ye kamok Itsi ta f ye, Sang tu shishim ikng akak ba, ke mi ren ikng iya a t yis ye rishishim ba. 8Amma kamok Itsi na ne rinn tu s kar nong ri ta sak mi ta kpaan koakye kuri kushim ikr riy mi. Kamok a fa f ye Itsi ba, ke rinn se kyndi kukom. 9Gbugbang, mi nye atser nizen iya mi t tsang i ren Itsi ba, amma mi t fa ren Itsi'me yong rinn funung ne mi ma te kukom'e. 10Mi ma ren ye, itsi na i t se ye i t bn kutser i ban i bn riku ingya. 11Rinn tu s kar kamok Itsi'me, i tin wk i tin fr. 12Kamok anong, Itsi be rice wu se zhl, ikng iya i ta f se zhl. I se gyr ne i nye itek. 13T, iyong ikng i ta nye itek ti bn riku a? Wayo, cik, rinn ne ri ti bn riku nong a ta ren kunik rinn, be Itsi ne rinn ta wuruk kanang be kurisik wu. 14Yir ren yir ye Itsi'me nye itak kabik, amma mi be kuse rinerawe, a ti sok a t rp rinn'e kyndi asam. 15Mi ren ikng ife mi ta nye ba. Kamok ikng ife mi ta shim ke mi nye, iyong ne mi nye ba. Amma iya mi ta shim ta nye ba, iyong ne mi shishing i ban i nye ingya. 16Ke i nye ye ikng mi ta shim ta nye ba, iyong ne mi ban i nye ingya. T, aser Itsi nye ikng itek. 17Sang mi be rice mi ne i nye ikr na ba, amma rinn ri ta se kayr'i. 18Mi ren ye sang ikng ikak itek kuse kayr'i ba, ife rinerawe. Kamok mi shim kunye ikr i ta nye itek, amma kunye anong'e ti gaar. 19Mi nye ikng ikak itek mi ta shim ke mi nye ba, ma mi ban i shishing i nye anyas mi ta shim kunye'me ba. 20T, ke i nye ye mi nye ikng ife mi ta shim ta nye ba, aser sang mi ne i nye ba, amma rinn ri ta se kayr'i. 21Mi ma ren ye ikng na be itomong: Nizen iya mi ta shim ta nye ikng i ta nye itek, ne mi ban i shishing i di imaan'e mak be mi. 22Kamok kayr riy mi, mi fok kusas Itsi Adakunom. 23Amma kayr kurm'i, mi fok ikng ikak zr ta nye itomong be iya riy mi ta shim. Ikng i ta sak kurm'i be riy mi ta can, ne i te kyndi asam kayr kukuus ikng iya i ta se kayr kurm'i. 24Aw tsek be mi, ikng kur riy. Angan tin shesh kayr kurm na ku ta tseng be mi kayr riku ? 25Mi be riy rikan be Adakunom kamok a ti shesh be aYeso Kiristi Agwm gwm yir. Kamok anong kayr riy mi, mi te asam Itsi Adakunom, amma kayr kuse rinerawe mi te asam ikr ife rinn t f ye i ra nye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\