aRom 8

1Kamok anong, amok bu kuse natoon ya a ta se kayr aYeso Kiristi ba. 2Kamok kukyem Kabik ku ta nyesek kutser kayr aYeso Kiristi sak mi sor nk, kayr kukyem rinn ne riku. 3Kamok ikng iya Itsi aMusa t kyem i nye ba, be kuse kufe rinerawe, nye ikng Adakunom t nye nizen a t tom igon wu kayr kurm. A nk nong a ta te asidaka rinn ne a yirik kukyem rinn kayr kurm. 4Adakunom nye anong, nong a tin shining yir be koakye ikng i ta se gyr nashn wu iya Itsi t f ye a ra nye, yir aya sang i ta sor yir kayr kuse rinerawe ba, amma kayr Kabik. 5ner aya a ta sor kayr kurm a ti te riy natoon ikr kurm. ner aya a ta kuus ikng iya Kabik ta f be ba min te riy ba nikr Kabik. 6Ke rinn ne ri te nye rigwm natoon wan, wan ta ku, amma ke Kabik ne ka te nye rigwm natoon wan, wan ta s kutser ne kameneng riy. 7Kamok koangan afe rinn tin nye rigwm natoon wu te amudn Adakunom'ong, kamok a kuus Itsi Adakunom ta f ba, a ta kyem a nye ba. 8ner aya rinn tin nye rigwm natoon ba ta kyem karp Adakunom riy ba. 9Amma yin, Kabik Adakunom ne ka ti nye rigwm natoon yin sang rinn ba, ke Kabik Adakunom sor kayr yin. Aner aya a ta be Kabik aKiristi ba, a nye afe aKiristi ba. 10Amma ke aKiristi sor kayr yin, yin ta kus yin kamok rinn, amma kabik yin nye katser kamok yin se yin gyr nashn Adakunom. 11Ke Kabik Adakunom aya a t dorok aYeso nurk sor kayr yin, t, wu aya a t dorok aYeso kayr kurk t nk irm yin kuya ku tana bus kutser kamok Kabik wu kaya ka ta sor kayr yin. 12Kamok anong aroneng, yir be yir itomong, amma sang ta sor yir kuri kusor kuri kufe rinerawe ba. 13Kamok ke yin sor yin kayr kuse rinerawe, yin t kus yin. Amma ke yin sor yin kayr Kabik, ne yin won yin kunye rinn, yin ta s yin kutser. 14Kamok ner aya ne Kabik Adakunom tu ku kk ba kashn ne nye inoon Adakunom. 15Kamok Kabik a t ka nk yin nye kabik kaya ka tana ka sak yin ta te yin asam ne i fok yin inyim ba. Amma yin s yin Kabik ku te inoon Adakunom be anong ne yir yis yir Adakunom ye, Abba, Ada. 16Kabik Adakunom be rice wu nyim be kafe yir a ta tonong ye yir nye yir inoon Adakunom. 17T, ke i nye ye yir nye yir inoon'e, i nye ye yir nye yir ya kutse Adakunom, ta ya yir kutse'me mak be aKiristi kum ke i nye ye yir t s yir risam mak be wu nong ta s yir kuyiik mak be wu. 18Mi nk katsak ye a ta kyem a maas risam yir ta sen s yir'e kyrna be kuri kuyiik kuya a tanin tonong yir nashn ba. 19Koakye ikng Adakunom ta nye sen tor be ifeng nong t di inoon Adakunom'me. 20Ikr Adakunom t nye, shining ikng i ta sak a t ka nye ba ba, sang i se ye kamok ikr'me ta shim anong ba, amma kamok Adakunom shim anong. A nye anong ne a ni te riy, 21ye ikr'me cei be rice ba t s kashesh, a t ba bus ba. I ta s kusor nk'ong be kuyiik a tana tonong inoon Adakunom'me. 22Yir ren yir ye ikr'me cicr Adakunom ta nye'me ru rus kyndi aner abining t rus nizen kutes ma kyrna. 23Sang ikr'me tsek ba, amma yir gip, yir aya a tin nk yir kunang Kabik Kazhl'e kaya a tin nk yir kum ni imsng'e, i rus yir kayr ay yir ne i tor yir be ifeng nong Adakunom tin sok yir i ta te yir inoon wu ne a shesh irm yir. 24Kamok kuni te riy'ong ne a ti shesh yir, amma ke yir n di yir ikng yir ta min te yir riy'me, t, iyong ba nye ku ni te riy baba ba. Angan ti te riy nikng iya wu tan s ? 25Amma ke yir min te yir riy nikng iya sang yir tan s yir nizham ba, yir naka tsesek yir ta tor yir. 26Anong ne Kabik ti s mo yir kayr kuraar yir. Yir ren yir ka an ne i ta nye yir aduwa ba, amma Kabik be rice wu ne a ti nye yir aduwa be kurus kuya akak tana kyem a f ba. 27Adakunom aya a ta ren kayr riy nerawe ren koakye Kabik ta shim kamok Kabik'e nye izong kamok zhl'e kyndi Adakunom ta shim. 28Yir ren yir kayr koakye, Adakunom nye gyr kamok ya a tu ku shim ya a ta ma ka yis ba kayr kanyk wu. 29Kamok aya Adakunom t tsang a kasa gbugbang ne a ku sak ba zr nong a t sok kuse Igon wu, Igon'e ta sor ashn kayr roneng whr. 30ya wu t tsang a ku sak ba zr, a t ku yis ba'me, ne a ku sak ba a t se gyr nashn wu, ne ku te yiik ba. 31T, iyong yir t f yir an natoon ikr na ? Ke Adakunom se mak be yir, aky ti daam yir ke a ti ra yir ? 32Wu afe a tin roon yir Igon wu ba, amma a sok a t nk kamok yir cicr. Aser, wu Adakunom afe a t tsang a ni nk yir Igon wu ta won dar a ni nk yir ribir ikr wu cicr washak aa. 33Angan ne a ta nye kukun ya Adakunom tan kasa ? Adakunom be rice wu ne a f ye ba se gyr nashn wu. 34Angan ne a ta kyem a ta tn anerawe amok ? aYeso Kiristi, aya a t ku, sang a ku tsek ba, a t ku dorok nurk be kutser, aya a ta se nubk riya Adakunom ne a nye izong kamok yir. 35Angan ta kyem a tin kam yir be kushim aKiristi tin shim yir ? Risam ka kudaam, ka kutabak, ka izong ka kudun ikng, ka kawei, ka riku ? 36Kyndi i ta se ni izibir kayr rif Adakunom, Kamok wan ne yir yiir i yrk yir riku yryr: a ti kk yir kyndi tsamang iya ta ba itsk'e. 37Wayo, kayr ikr na cicr, yir nar yir agap ya a tana f ye be agap kayr aYeso aya a tin shim yir. 38Kamok mi ti nk katsak dim ye riku ka kutser ka maleka ka tseng ka kuse kyrna ka kufe kashn ka koakye kuri kukyem, 39ka kusp'e ka kutsik'e ka koakye kuri ikng Adakunom ta nye, ikng ikak kuse i tana kyem i tin kam yir be kushim afe Adakunom tin shim yir kayr aYeso Kiristi Agwm gwm yir ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\