aTitus 3

1Yiir yiring nerawe wan'e ye ra fok kk kashn ne fe gwm kaben ba kuto, ra kuus ikng iya ba ta f ne sor be kanyk kunye koakye i ta se gyr. 2Bun i f be ba ye sang a tu f amaan rif ba, ra shim kusor caang ne se whiwh be nerawe ne mees rice ba nashn koangan. 3Yir gip gbugbang i tsang i nye yir funam'e ne i shonong yir, a tsang a ni wrk yir, ma i te yir sam fe kushim kunye amaan ikr iya ay yir ta shim be kushim kufok kusas kusor. Kusor yir tsang kunye kunye ikr imaan'e ne rishishim. nerawe ti rayir ne yir ma ka rayir ba. 4Amma nizen iya a tin tonong yir ritek ne kushim Adakunom Aner Kashesh yir, 5a ti shesh yir. A nye anong sang kamok i nye yir ikng ikak itek ba, amma kamok kur riy wu. A ti shesh yir, a t kusu rinn yir be Kabik Kazhl'e kaya a tin nk yir kutes kufas ne iren kusor kufas. 6Kabik Kazhl yong ne a ti korok natoon yir nk kamok ikng iya aYeso Kiristi Aner Kashesh yir t nye. 7A nye anong, nong as kamok ritek wu yir ta s yir ku te zhl nashn Adakunom ne i te yir ya a tana ya kutse kutser kufe izen izen kuya yir ta min te yir riy. 8Rif'me nye katsak. Kamok anong mi shim wan ta f rif'me ne i bun i toos'e, nong ya a ta min nk katsak na Adakunom t ya kashn be kunk rice ba nong ta nye ikng iya i ta nye itek. Ikr na nye itek ne i se gyr be koangan. 9Amma kam be akikar afe rifunam ne aduk atin ne kafa iriri zam atukop atukop be kuya nanan ne kuren natoon Itsi kamok ikr kuri iyong nye ikpdng'e, i tin barang ikng ikak ba. 10Aner aya a ta shim ku naka kaas, ke wan tu krk kuto kutak kuzining, kutak kufe afa, ke a fok ba, ne wan kam be wu. 11Wan t ren ye aner kuri ayong nye aruruk'e ne a nye aner rinn. A naka t amok. 12Nizen iya mi tana tom Atemis ka aTikikus ayi nufuan. Nye ikng iya wan tana kyem i nye nong ta b nunaan na aNikapolis, kamok mi shim ta se sor azong nizen kuwun. 13Nye koakye wan tana kyem i nye nong ta tobok aZinas a ta nye aloya, ne Apolos nizen tana shan iren. Sang tu dun ikng ikak iya ba ta tsr ba. 14ner yir ra bsp kunk ace ba dim nong ta nye ikng iya i ta nye itek, ne ren iren kutobok nerawe na agbang ikr ba t tsr. tu sor a kpdng kusor ba. 15fe ta se aze mak be mi cicr ta nye ashou. Nye shou ya a tin shim yir, ya i ta se yir mak kayr kunk katsak kuzining. Ritek Adakunom se mak be yin cicr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\