1 Коринфлилерӓ 11

1Бендӓн ӧрнек алын, ниӂӓ бӓн Христоздан ӧрнек алэрым. 2Метедерим сизи, кардашлар, ани хер тарафтан аклыныза гетирерсиниз бени хем ани коруйэрсыныз ӱӱретмеклери ӧлӓ, ниӂӓ ӱӱреттим сизи. 3Ама истеерим билӓсиниз, ани хербир адамын башы – Христос, карынын башы – коӂасы, ама Христозун башы – Аллах. 4Хербир адам, ким дуа едер йада пророклук едер узун сачлан, кенди башыны икрамсызлээр. 5Хем хербир кары, ким дуа едер йада пророклук едер ачык башлан, икрамсызлээр кенди башыны. Бӧлӓ бир кары траш олмуш кары гиби олур. 6Еер кары истӓмӓрсейди ӧртӱнмӓӓ, озаман кыркынсын. Ама еер утанырсайды кыркынсын йада траш олсун, озаман ӧртӱнсӱн. 7Адам диил лӓӓзым ӧртсӱн башыны, чӱнкӱ адам – Аллахын бенземеси хем метинниидир. Ама кары – адамын метиннии. 8Зерӓ адам алынмады карыдан, ама кары алынды адамдан. 9Адам йарадылмады кары ичин, ама кары йарадылды адам ичин. 10Онуштан, ангиллерин хатыры ичин, кары кенди башыны лӓӓзым тертипли тутсун. 11Ӧлӓ ки, Саабидӓ не кары адамсыз, не адам карысыз. 12Чӱнкӱ, ниӂӓ кары адамдан йарадылды, адам да карыдан дууэр, буннар хепси Аллахтандыр. 13Карарлайын сиз кендиниз: йакышыклы мы, бир кары дуа етсин Аллаха ачык башлан? 14Аӂаба сизи сыра кендиси ӱӱретмеер ми, ани утанчтыр бир адам узун сач ташысын. 15Ама кары ичин узун сач бир ӱӱнмӓктир, зерӓ сач верили карыйа ӧртӱ еринӓ. 16Еер биркимсей истӓрсейди чекишмӓӓ, билсин, ани не биздӓ, не дӓ Аллахын клиселериндӓ йок бӧлӓ алышмак. 17Буннары сӧлейерӓк, мететмеерим сизи, зерӓ топланмакларыныз диил ии, ама зарар гетирер. 18Илк, не ишидерим, ани клисӓ топланмакларында уйушмазлык олэр аранызда. Буну бираз инанэрым. 19Зерӓ лӓӓзым олсун бӧлӱмнӓр сизин аранызда, ки ӱзӓ чыксын, ким араныздан беенилмиш. 20Ачан топланэрсыныз бирери, бу диил, ки ийӓсиниз Саабинин софрасындан. 21Зерӓ херкези чалышэр ӧбӱрлериндӓн илери исин кенди имеесини. Ӧлӓ ки, бириси калэр аач, ама ӧбӱрӱ сарфош олэр. 22Не, йок му ниӂӓ евдӓ ийӓсиниз хем ичӓсиниз? Нечин ашааландырэрсыныз Аллахын клисесини да утандырэрсыныз оннары, кимдӓ йок бишей? Не дейим сизӓ? Метедейим ми сизи? Бу ӱзерӓ йок нейлӓн метедейим! 23Не сизи ӱӱреттим, ону Саабидӓн каблеттим, ани Сааби Иисус о геӂӓ, ачан сатылмыш олду, алды бир екмек, 24шӱкӱр едип Аллаха, кырды ону да деди: «/Алын, ийин,/ бу – Беним гӱӱдӓм, ани /фаланэр/ сизин ичин. Буну йапасыныз Беним анылмам ичин». 25Хеп ӧлӓ, имектӓн сора, алды чӧлмӓӓ да деди: «Бу чӧлмек – ени бааланты, ани куведӓ гирер Беним канымнан. Буну херзаман йапасыныз, кач керӓ ичеӂениз, Беним анылмам ичин». 26Зерӓ кач керӓ ийеӂениз бу екмектӓн хем ичеӂениз бу чӧлмектӓн, Саабинин ӧлӱмӱнӱ анасыныз, О гелинӂӓ. 27Онуштан, ким йакышыксыз ийер бу екмектӓн хем ичер Саабинин чӧлмеендӓн, Саабинин гӱӱдесинӓ хем канына каршы кабаатлы калэр. 28Херкези аараштырсын кенди-кендини да ӧлӓ исин бу екмектӓн хем ичсин бу чӧлмектӓн. 29Зерӓ ким ийер хем ичер, танымайарак, ани бу Саабинин гӱӱдесидир, бу имӓклӓн хем ичмӓклӓн башына ӂеза гетирер. 30Онуштан сизин аранызда вар чок йуфка хем хаста, кимиси дӓ гечинди. 31Еер кенди-кендимизи аараштырарсайдык, Аллах бизи ӂезаламаз. 32Сааби бизи, даава едип, ӂезайлан ӱӱредер, ки сонда дӱннейлӓн билӓ кабаатлы олмайалым. 33Онуштан, кардашлар, ачан софрайа топланэрсыныз, бири-биринизи беклейин. 34Еер биркимсей аачсайды, евдӓ исин, ки ачан топланэрсыныз, Аллахтан даавалы олмайасыныз. Калан ишлери сырайа койаӂам, ачан гелеӂӓм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\