1 Коринфлилерӓ 14 | Bible.is
1 Коринфлилерӓ 14

1Севгинин ардына гидин, ама чалышын духча баашышлары еденмӓӓ, ен чок пророклук етмӓӓ. 2Ким лафедер башка дилдӓ, лафетмеер инсана, ама Аллаха, зерӓ кимсей ону аннамээр. О духлан саклы ишлӓр лафедер. 3Ама ким пророклук едер, о лафедер, ки инсаны каавилесин, хавезлендирсин хем хошландырсын. 4Ким лафедер башка дилдӓ, кендини каавилеер, ама ким пророклук едер, каавилеер клисейи. 5Истеерим, хепсиниз лафедӓсиниз башка диллердӓ, ама таа чок истеерим, пророклук едӓсиниз. Ким пророклук едер, о таа бӱӱк, некадар бири, ким лафедер башка дилдӓ, еер бу дили чевирмӓрсейди, клисейи каавилендирсин дейни. 6Шинди, кардашлар, еер, гелип сизӓ, башларсайдым лафетмӓӓ башка дилдӓ, ама лафым йапмарсайды, ки еденӓсиниз Аллахтан ачыкламак, билги, пророклук йада бир ӱӱретмӓк, не файда сизӓ гетиреӂӓм? 7ӂансыз ишлӓр дӓ, ангылары сес верерлӓр, чыртма йада арфа, еер вермӓрсейди айыры сеслӓр, ким таныйабилир, не хава чалынэр бу чыртмайлан йада арфайлан? 8Еер труба беллисиз бир сес верӓрсӓ, ким ӂенк ичин хазырланар? 9Хеп ӧлӓ сиз дӓ, еер дилинизлӓн аннашылмаз лафлар сӧлӓрсейдиниз, насыл аннашылар, не сӧлеерсиниз? Сиз озаман сансын лӱзгерӓ лафедерсиниз! 10Доору, ани дӱннедӓ чок тӱрлӱ дил вар. Хич бир дил аннамасыз диилдир. 11Ама еер билмӓрсейдим лафларын аннамасыны, бӓн йабанӂыйым лафеденӓ, лафедӓн дӓ бана йабанӂы. 12Хеп ӧлӓ сиз дӓ, чӱнкӱ чалышкансыныз еденмӓӓ Духун баашышларыны, чалышын зееделенмӓӓ баашышларлан, ани клисейи каавилеер. 13Онуштан, ким лафедер башка дилдӓ, дуа етсин, ки чевирӓбилсин, не лафедер. 14Зерӓ, ачан дуа едерим башка дилдӓ, беним духум дуа едер, ама фикирим файда еденмеер. 15Озаман не йапайым? Дуа едейим духлан, дуа едейим аклымнан да; тӱркӱ чалайым духлан, тӱркӱ чалайым аклымнан да. 16Еер сӓн шӱкӱр едӓрсейдин саде духлан, сырадан адам, орада булунан, насыл «Амин» дейӓбилир сенин шӱкӱр етменӓ? Зерӓ о аннамады, не сӧледин. 17Беки сӓн ии шӱкӱр едерсин, ама бу шӱкӱр о адама йардым етмеер. 18Шӱкӱр едерим Аллаха, ани бӓн таа чок лафедерим башка диллердӓ, некадар сиз хепсиниз. 19Ама клиседӓ таа чок истеерим сӧлейим беш лаф беним аклымнан, ки башкаларыны да ӱӱредӓбилейим, некадар сӧлейим он бин лаф башка дилдӓ. 20Кардашлар, фикирлӓн ушак гиби олмайын, кӧтӱлӓӓ кӱчӱк евлат гиби олун, ама фикирлӓн олун олгун адам. 21Айоз Законда йазылы: «„Лафедеӂӓм бу халка йабанӂы диллӓрлӓн хем йабанӂыларын аазындан, ама хеп окадар Бени сеслӓмейеӂеклӓр“, – деер Сааби». 22Белли, ки башка дилдӓ лафетмӓӓ диил нышан инанӂылар ичин, ама инансызлар ичин. Пророклук са нышан инанӂылар ичин, ама диил инансызлар ичин. 23Еер топланарсайды бӱтӱн клисӓ бирери, да херкези башларсайды башка диллердӓ лафетмӓӓ, ама бир сырадан инсан йада инансыз адам гелирсейди топлантыныза, демейеӂеклӓр ми, ани сиз делийсиниз? 24Ама пророклук едӓрсейди хепси, да гелӓрсейди бир инансыз, йада сырадан бир инсан, о хепсиндӓн азарланыр хем хепсиндӓн даавалы олур. 25Ӧлӓ ки, онун ӱреендеки саклы ишлери белли олэр, о, дӱшӱп ӱзӱкойну, баш иилдеӂек Аллаха хем дейеӂек, ани хакына Аллах араныздадыр. 26Озаман не йапалым, кардашлар? Ачан бирери топланэрсыныз, херкезиниздӓ вар бир псалма, бир ӱӱретмӓк, бир ачыкламак, башка дилдӓ лафетмӓк еки диллери чевирмӓк. Хепси буннар олсун клисенин каавиленмеси ичин. 27Еер биркимсей лафедӓрсӓ башка дилдӓ, лафетсиннӓр сыравардыр ики-ӱч киши, бириси дӓ чевирсин, не сӧленер. 28Еер йоксайды ким чевирсин, башка дилдӓ лафедӓн суссун клиседӓ, кенди-кендинӓ хем Аллаха лафетсин. 29Пророклардан лафетсин ики-ӱч киши, каланы да аараштырсын, не сӧленер. 30Еер Аллахтан бир ачыкламак гелӓрсейди отураннардан ӧбӱрӱнӓ, илкинкиси суссун. 31Хепсиниз вар насыл бири-биринин ардына пророклук едӓсиниз, ки хепси ӱӱренип, хепси ӱрекленсиннӓр. 32Пророкларын духлары пророкларын запындадыр. 33Зерӓ Аллах диил сырасызлык Аллахы, ама услулук Аллахы. Бу сыра кулланылэр Аллахын айоз халкынын хербир клисесиндӓ. 34/Сизин/ карылар клисӓ топлантыларында суссуннар, зерӓ оннара изин верилмӓр, лафетсиннӓр, ама ниӂӓ йазылы законда, сеслейиӂи олсуннар. 35Еер ӱӱренмӓӓ истӓрсейдилӓр бишей, евдӓ кенди коӂаларына сорсуннар, зерӓ утанчтыр, ки кары лафетсин клисӓ топлантысында. 36Не, Аллахын сӧзӱ илк сиздӓн, коринфлилердӓн ми чыкты йада салт сизӓ ми етишти? 37Еер биркимсей сайарсайды кендини пророк, Духтан кулланылы, озаман лӓӓзым аннасын, ани не йазэрым сизӓ, Саабинин сымарламасы. 38Ама еер биркимсей буну есап алмарсайды, ону да есаба алмайын! 39Ӧлӓ ки, кардашлар, чалышын пророклук етмӓӓ, ама оннары, ким башка диллердӓ лафедер, дургутмайын. 40Салт ки хепси йакышыклы хем сырайа гӧрӓ уйгун йапылсын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\