1 Коринфлилерӓ 15

1Кардашлар, истеерим аклыныза гетирейим Ии Хабери, ангысыны насаат еттим сизӓ, ангысыны сиз каблеттиниз хем ангысына баалы калдыныз. 2Ии Хаберлӓн куртулэрсыныз, еер сыкы тутунарсайдыныз ондан, не сизӓ насаат еттим. Башка тӱрлӱ наафилӓ инандыныз. 3Сизи ӱӱреттим о ен бӱӱк ишлери, не кендим дӓ каблеттим, ани Христос ӧлдӱ бизим гӱнахлар ичин, ниӂӓ йазылы Айоз Йазыларда. 4О гӧмӱлдӱктӓн сора ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилди, ниӂӓ йазылы Айоз Йазыларда. 5Илкин Кифайа гӧстерилди, сора оникисинӓ дӓ. 6Ондан сора гӧстерилди бир заманда бешӱз кардаштан зеедесинӓ. Оннардан чойу таа йашээр, ама бир бойу гечинди. 7Сора гӧстерилди Иакова хем хепси апостоллара. 8Хепсиндӓн сора гӧстерилди бана да, ниӂӓ бир вакытсыз дуулмуша. 9Зерӓ бӓн ен кӱчӱкӱм апостоллардан, ким хич етмеер сайылсын апостол, зерӓ кооладым Аллахын клисесини. 10Ама шинди нейсӓм, Аллахын иивергисиннӓн ӧлейим. Онун иивергиси беним ичин наафилӓ олмады. Бӓн ишледим таа чок хепси апостоллардан – доорусу, диил бӓн, ама Аллахын иивергиси, ани бенимнӓн ишлеер. 11Ӧлӓ ки, бӓн ми, оннар мы, биз бӧлӓ насаат едериз, сиз дӓ ӧлӓ инандыныз. 12Чӱнкӱ насаат едилер, ани Христос дирилди ӧлӱдӓн, озаман не ичин сизин араныздан кимиси деер, ани ӧлӱлӓр дирилмейеӂек? 13Еер ӧлӱлӓр дирилмӓрсейдилӓр, Христос да дирилмеди. 14Еер дирилмедисейди Христос, озаман бизим насаат наафилӓ, инаныныз да бошуна. 15Чыкэр, ки биз Аллахын йаланӂы шаатларыйыз, зерӓ шаатлык еттик, ани Аллах дирилтти Христозу. Ама чыкэр, ани Ону дирилтмеди, еер ӧлӱлӓр хакына дирилмӓрсейдилӓр. 16Зерӓ, еер ӧлӱлӓр дирилмӓрсейдилӓр, озаман Христос да йокту насыл дирилсин. 17Еер Христос дирилмедисейди, сизин инан наафилӓ, сиз калэрсыныз гӱнахларынызлан. 18Чыкэр, ани ким гечинди, инанарак Христоза, оннар кайбелдилӓр. 19Еер салт бу ӧмӱрдӓ умутланарсайдык Христоза, озаман биз хепсиндӓн ен кысметсиз. 20Ама доорусу, Христос ӧлӱдӓн дирилди, ӧленнердӓн илк. 21Чӱнкӱ ӧлӱм гелди бир адамнан, хеп ӧлӓ бир адамнан ӧлӱдӓн дирилмӓк гелди. 22Ниӂӓ хепси Адамда ӧлер, ӧлӓ дӓ хепси Христозда ӧмӱр булаӂэк. 23Салт ки херкези сырасынӂа дирилеӂек. Илкинки Христос, сора оннар, ким Христозун, Онун гелмесиндӓ. 24Сора заманын биткиси олаӂэк, незаман Христос Падишахлыы Аллах Бобанын елинӓ вереӂек, незаман йок едеӂек хертӱрлӱ чорбаӂылыы, хертӱрлӱ заабитлии хем куведи. 25Зерӓ О лӓӓзым падишахлык етсин, ки биткидӓ Аллах койсун хепси душманнарыны Онун айаклары алтына. 26Ен биткинӂи душман, ани йок едилеӂек, – ӧлӱмдӱр. 27Доору, ани Аллах «койду хепсини Онун айаклары алтына». Ама ачан денер «хепсини койду», белли, ки Аллахтан каарӓ, Ким хепсини верди Онун заплыына. 28Ачан хепси верилди Онун заплыына, озаман Кенди Оол да верилеӂек Аллахын заплыына, Ким ӧнӂӓ вердийди хепсини Онун заплыына, ки Аллах олсун хепсиндӓн ен ӱстӱн. 29Башка тӱрлӱ, еер ӧлӱлӓр дирилмӓзсейдилӓр, не йапаӂэк оннар, ким ваатиз олэр ӧлӱлӓр ичин? Озаман нечин ваатиз олмаа ӧлӱлӓр ичин? 30Нечин дайма титсиликтӓ булуналым? 31Кардашлар, бӓн хер гӱн ӧлерим. Буну деерим, чӱнкӱ ӱӱнерим сизин ичин Саабимиз Иисус Христозда. 32Еер бӓн инсан дӱшӱнмелеринӓ гӧрӓ дӱӱштӱмсӓ ӂанаварларлан Ефес касабасында, озаман бана не файда? Еер ӧлӱлӓр дирилмӓрсӓ, озаман «ийелим хем ичелим, зерӓ йаарына ӧлеӂез». 33Алданмайыныз, «кӧтӱ кафадарлык бозэр ии карактери». 34Ниӂӓ дӱшер, гелин кендинизӓ, гӱнаха гирмейин. Зерӓ кимиси сиздӓн Аллахы танымээр. Буну сӧлеерим, ки утандырайым сизи. 35Беки биркимсей сораӂэк: «Ӧлӱлӓр несой дирилер? Дӱннейӓ несой гӱӱдейлӓн дӧнеӂеклӓр?» 36Сӓн, фикирсиз! Не екерсин, еер ӧнӂӓ ӧлмӓзсейди, йашамайа гелмӓз. 37Ачан екерсин, екмеерсин гӱӱдейи, не сора чыкаӂэк, ама сӧзгелиши бир тоом, бир боодай тоому йада бир башка тоом. 38Сора Аллах бу тоома гӱӱдӓ верер, ниӂӓ истеер, – хербир тоома кенди гӱӱдесини. 39Хербир тен диилдир биртӱрлӱ. Инсан тени бир, хайван тени башка, куш тени дӓ таа башка, балык тени дӓ башка. 40Хеп ӧлӓ, вар гӧктеки гӱӱделӓр, хем вар ердеки гӱӱделӓр дӓ. Ама гӧктекилерин йалабыклыы башка, ердекилерин дӓ башка. 41Гӱнӱн йалабыклыы бир тӱрлӱ, айын йалабыклыы башка тӱрлӱ, йылдызларын йалабыклыы таа да башка тӱрлӱ. Йылдызларын йалабыклыклары айыры-айыры. 42Хеп ӧлӓ ӧлӱлерин дирилмеси олаӂэк. Гӱӱдӓ, гӧмӱлӱп, чӱрӱйер, ама, дирилип, чӱрӱксӱз олаӂэк. 43Гӧмӱлӓн гӱӱдӓ сайгысыздыр, дирилӓн гӱӱдӓ метинни олаӂэк; гӧмӱлӓн йуфкадыр, дирилӓн куветли олаӂэк. 44Гӧмӱлер бир тен гӱӱдӓ, дирилер духча гӱӱдӓ. Ниӂӓ вар тен гӱӱдӓ, ӧлӓ вар духча гӱӱдӓ дӓ. 45Ниӂӓ йазылы: «Илк Адам бир йашайан ӂан олду». Сон Адам са ӧмӱр верӓн бир дух олду. 46Илкинкиси диил духча, ама тен. Духча олан сора гелер. 47Илк инсан ердӓн, топрактан олду. Икинӂи инсан – /Сааби/ гӧктӓн. 48Насыл топрактан инсан, ӧлӓ топрактан оланнар да. Насыл гӧктеки Инсан, ӧлӓ гӧктӓ оланнар да. 49Ниӂӓ бензеериз топрактан инсана, хеп ӧлӓ бензейеӂез гӧктеки Инсана да. 50Не истеерим сӧлемӓӓ, кардашлар, ани тен хем кан йок насыл мирасчы олсун Аллахын Падишахлыында. Йок насыл чӱрӱйӓн гӱӱдӓ мирасчылык алсын чӱрӱксӱзлӓӓ. 51Сӧлеерим сизӓ бир саклы иш. Хепсимиз ӧлмейеӂез, ама хепсимиз диишеӂез 52бирдӓн, бир гӧз кыпымында, ачан сонда труба баардылаӂэк. Зерӓ труба баардылаӂэк, ӧлӱлӓр дирилеӂек, ки ӧлмесиннӓр, биз дӓ диишеӂез. 53Зерӓ бу чӱрӱйӓн гӱӱдӓ лӓӓзым каплансын чӱрӱксӱзлӱклӓн, хем бу ӧлӱмнӱ гӱӱдӓ донансын ӧлӱмсӱзлӱклӓн. 54Ачан бу чӱрӱйӓн гӱӱдӓ капланаӂэк чӱрӱксӱзлӱклӓн, хем бу ӧлӱмнӱ гӱӱдӓ донанаӂэк ӧлӱмсӱзлӱклӓн, озаман таманнанаӂэк, не йазылы: «Ӧлӱм енсенмиш олду да йок едилди». 55Ӧлӱм, нередӓ сенин енсемӓн? Нередӓ сенин зихирли иинӓн? 56Ӧлӱмӱн зихирли иинеси – гӱнахтыр, ама гӱнах алэр куведини Айоз Закондан. 57Шӱкӱр Аллаха, ани верер бизӓ енсемӓк бизим Сааби Иисус Христозун араӂылыыннан! 58Онуштан, севгили кардашларым, олун каави, сенделлӓмейин, херзаман чалышын Саабинин ишиндӓ, зерӓ билерсиниз, ани сизин чалышманыз Саабидӓ наафилӓ олмайаӂэк.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\