Йаптыклар 1

1Илк кийадымда йаздым, Феофил, не йапты хем не ӱӱретти Иисус баштан, 2о гӱнӓ кадар, ачан калкты гӧкӓ. Калкмадаан илери Айоз Духлан верди сымарламаклар апостоллара, ангыларыны Кендиси айырды. 3Зеет чектиктӓн сора чок инандырыӂы ишлӓрлӓн гӧстерди оннара Кендини дири. Оннара кырк гӱн пейдаланарды хем лафедӓрди Аллахын Падишахлыы ичин. 4Бир сыра, ачан оннарлан барабарды, сымарлады, узакланмасыннар Иерусалимдӓн, ама орада беклесиннӓр, не Боба адамышты. «Буну Бендӓн ишиттиниз, – деди Иисус, – 5зерӓ Иоан ваатиз етти инсаны суйлан, ама биркач гӱндӓн сора сиз ваатиз олаӂэныз Айоз Духлан». 6Ачан хепси бирердӓ топлуйдулар, сордулар Она: «Сааби, аӂаба гелмеди ми вакыт, ки енидӓн ерлештирӓсин Сӓн Израилин Падишахлыыны?» 7О ӂувап етти: «Вакытлары хем сӱрелери, ани Боба ерлештирди Кенди заабитлииннӓн, диил сизин ишиниз, билӓсиниз. 8Ама сиз кабледеӂениз кувет, ачан Айоз Дух инеӂек сизин ӱстӱнӱзӓ да олаӂэныз Беним шаатларым Иерусалимдӓ, Иудейада, Самарийада хем ерин кенарларынадан». 9Буннары сӧледиктӓн сора оннарын гӧзлери ӧнӱндӓ башлады калкмаа йукары, да бир булут саклады Ону оннарын гӧзлериндӓн. 10Ачан гӧкӓ бакардылар, О калкаркан, хемен ики адам, гиийимни бийаз рубайлан, пейдаландылар оннарын ӧнӱндӓ 11да дедилӓр: «Галилейалылар, нечин дуруп гӧкӓ бакэрсыныз? Бу Иисус, ани алынды араныздан гӧкӓ, хеп ӧлӓ гелеӂек геери, ниӂӓ гӧрдӱнӱз Ону калкаркан гӧкӓ». 12Сора апостоллар Зейтин байырындан Иерусалимӓ дӧндӱлӓр. Бу байыр булунэр йакын Иерусалимӓ, бир ӂумертеси йолу кадар узак. 13Гелип, гирдилӓр евӓ, нередӓ калардылар, да чыктылар ӱст каттакы одайа. Петри, Иаков, Иоан, Андрей, Филип, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфейин оолу, Симон Зилот хем Иуда, Иаковун оолу. 14Хепси барабар, ниӂӓ бир ӂан, дурмадаан дуа едӓрдилӓр, Марийайлан, Иисусун анасыннан, ӧбӱр карыларлан хем Иисусун кардашларыннан. 15О вакыт топлуйду бир ӱз ирми кишинин долайында. Петри калкты бу кардашларын арасында да деди: 16«Кардашлар, лӓӓзымды таманнансын Айоз Йазынын сӧзлери, ани Айоз Дух сӧледийди Давидин аазыннан Иуда ичин, ангысы йол гӧстерди оннара, ани туттулар Иисусу. 17Иуда бизим арамызданды хем пай аларды хеп бу изметчиликтӓн. 18Бу адам сатын алды бир тарла парайлан, ангысыны каблеттийди хайынныы ичин. Орада дӱштӱ башашаа, гӱӱдеси патлады, да хепси барсаклары дышары чыкты. 19Хепси Иерусалимдӓ йашайаннар ишиттилӓр бу олуш ичин. Тарланын адыны Акелдама койдулар. Оннарын дилиндӓ бунун аннамасы „Кан Тарласы“». 20Петри деди: «Псалмалар кийадында йазылы: „Еви онун бош калсын, кимсей орада йашамасын“ хем „Онун изметчилиини башкасы алсын“. 21Шинди о адамнардан, ани гезди бизимнӓн херзаман, ачан Сааби Иисус йашарды арамызда, 22башлайарак Иоан Ваатизедиӂинин ваатизлииндӓн о гӱнӓдӓн, незаман Иисус йукары алынды арамыздан, лӓӓзым биркимсей шаат олсун бизимнӓн Иисусун дирилмеси ичин». 23Айырдылар ики киши: Иосифи, ангысына деерлӓр Варсава, еки Иуст, хем Матфийи. 24Сора дуа еттилӓр бутӱрлӱ: «Сӓн, Сааби, ани таныйэрсын херкезин ӱреени, гӧстер бизӓ, ангысыны бу ики кишидӓн Сӓн айырэрсын, 25ки ер алсын изметчиликтӓ хем апостоллукта, нейи бракты Иуда, ангысы кенди еринӓ гитти». 26Сора аттылар четелӓ. Четелӓ дӱштӱ Матфийа, ангысы гирди онбир апостолун сайысына.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\