Йаптыклар 10 | Bible.is
Йаптыклар 10

1Кесарийа касабасында йашарды бир адам, ады Корнилий. О ӱзбашы аскер бӧлӱмӱндӓ, ани ады Италийа бӧлӱмӱ. 2Динни хем Аллахтан коркан бир адамды, ниӂӓ херкез онун евиндӓ. Чок йардым едӓрди инсана хем херзаман Аллаха дуа едӓрди. 3Гӱндӱз, бир докузунӂу саатта, бир гӧрӱмдӓ о ачык гӧрдӱ Аллахтан бир ангил, ангысы гелди она да деди: «Корнилий!» 4О бакты уз она да, ӱркӱп, деди: «Не вар, Саабим?» Ангил ӂувап етти: «Сенин дуаларын хем ииликлерин етиштилӓр Аллаха, да О аклына гетирди оннары. 5Шинди йолла биркач адам Иоппийа касабасына да теклиф ет Симону, ангысына денер Петри. 6О конакланэр бир сепиӂидӓ, ангысынын ады Симон, кимин еви дениз бойунда. /О сӧлейеӂек сана о сӧзлери, нейлӓн сӓн куртулаӂан хем хепси сенин евин/». 7Онуннан лафедӓн ангил гиттиктӓ сора Корнилий чаарды ики киши кенди изметкерлериндӓн хем динни бир аскер, ангысы херзаман измет едӓрди онун йанында. 8Хепсини сӧледиктӓн сора йоллады оннары Иоппийайа. 9Ертеси гӱнӱ, ачан оннар йолдайдылар хем йаклашардылар о касабайа, Петри пинди евин ӱстӱнӓ бир алтынӂы саатта, ки дуа етсин. 10О аӂыкты да истеди исин. Ачан хазырланарды имӓк, Петринин гӧзлери дӧндӱ. 11Гӧрдӱ ачык гӧкӱ хем несӓ, ани бензӓрди бӱӱк бир чаршафа, ани саркыдыларды дӧрт кӧшесиндӓн да индирилӓрди ерӓ. 12Чаршаф ичиндӓ варды хертӱрлӱ дӧрт баӂаклылар, ер ӱстӱндӓ сӱрӱненнӓр, /ӂанаварлар/ хем гӧк кушлары. 13Бир сес деди она: «Петри, калк, кес да и». 14«Олмаз, Сааби, бӓн хич бир вакыт имедим бишей мындар хем диил пак», – ӂувап етти Петри. 15О сес икинӂи сыра деди: «Не Аллах паклады, ону сӓн сайма мындар». 16Бу олду ӱч сыра. Сора хемен о несӓ енидӓн гӧкӓ калдырылды. 17Петри шаш калмышты. Ачан дӱшӱнӓрди, не аннамасы вар бу гӧрӱмӱн, о адамнар, ани йолланмыш Корнилийдӓн, ӱӱренмиштилӓр, нередейди Симонун еви, да дургундулар дышанкы токатларын ӧнӱндӓ. 18Оннар баарып-сордулар: «Бурада мы конакланэр Симон, ангысына деерлӓр Петри?» 19О вакыт, ачан Петри дӱшӱнӓрди бу гӧрӱм ичин, Айоз Дух деди она: «Тӓ, ӱч адам сени аарээрлар. 20Калк, ин ашаа да гит оннарлан, хич шӱпейӓ коймайарак, зерӓ Бӓн йолладым оннары». 21Петри инди о адамнара да деди: «Бӓним о, кими сиз аарээрсыныз. Не иш ичин гелдиниз аӂаба?» 22Оннар дедилӓр: «Корнилий, аскер ӱзбашы, Аллахтан коркан доору бир адам, беенилмиш хепси иудей инсанындан, алды сымарламак бир айоз ангилдӓн, ки теклиф етсин сени кенди евинӓ да сеслесин, не сӓн сӧлейеӂӓн». 23Петри теклиф етти оннары ичйанына да конаклады. Икинӂи гӱнӱ Петри калкты да йола чыкты оннарлан. Онуннан барабар гитти биркач кардаш Иоппийадан. 24Ертеси гӱнӱ етиштилӓр оннар Кесарийа касабасына. Корнилий беклӓрди оннары кенди хысымнарыннан хем йакын достларыннан, ангыларыны теклиф еттийди. 25Ачан Петри гирди токатлардан, Корнилий каршы чыкты она да баш иилтти, дӱшӱп онун айакларына. 26Ама Петри калдырды ону да деди: «Калк, бӓн дӓ инсаным». 27Таа лафедерӓк онуннан, гирди ичери, нередӓ гӧрдӱ чок инсан топлу. 28О деди оннара: «Сиз билерсиниз, ани иудей адетлеринӓ каршы, ки оннар йаннашсыннар йабанӂылара еки долашсыннар оннара. Ама Аллах бана ачты, ки бӓн саймайым кимсейи мындар йада диил пак. 29Онуштан, ачан теклиф еттиниз, бӓн гелдим хич бир лафсыз. Шинди сорэрым: нечин чаарттыныз бени?» 30Озаман Корнилий ӂувап етти: «Дӧрт гӱн геери бу саада доору /бӓн оруч тутардым, да/ докузунӂу саатта дуа едӓрдим кенди евимдӓ. Ансыздан пейдаланды беним ӧнӱмдӓ бир адам йалабык рубайлан. 31О деди: „Корнилий, сенин дуан ишидилди, да Аллах аклына гетирди сенин ииликлерини. 32Шинди йолла Иоппийа касабасына да чаар Симону, ангысына денилер Петри. О конакланэр сепиӂи Симонун евиндӓ, дениз йанында. /О гелеӂек да аннадаӂэк сана/“. 33Осаат йолладым сенин ардына, да ислӓӓ йаптын, ани гелдин. Шинди биз хепсимиз дурэрыз Аллахын ӧнӱндӓ, ки сеслейелим хепсини, не Сааби сымарлады сана». 34Петри алды лафы да деди: «Хакына гӧрерим, ани Аллах кимсейӓ пай тутмээр, 35ама хербир миллеттӓн инсаннар, ани Ондан коркэрлар хем йапэрлар дооруйа гӧрӓ, беенилмиш Ондан. 36Сиз билерсиниз сӧзӱ, ангысыны О йоллады Израил оолларына, аннадарак ии хабер услулук ичин Иисус Христозлан, Ангысы хепсинӓ Сааби. 37Билерсиниз ишлери, ани олду бӱтӱн Иудейада, башлайарак Галилейадан ваатизликтӓн сора, ангысы ичин Иоан насаат етти, 38ниӂӓ Аллах Айоз Духлан хем кудретлӓн йаалады Иисусу Назареттӓн, Ангысы гезӓрди ердӓн ерӓ, иилик йапарак хем алыштырарак хепсини, ким диаволун баскысы алтындайды, зерӓ Аллах Онуннанды. 39Биз шаадыз хепсинӓ буннара, нелӓр йапты О иудейлерин ериндӓ хем Иерусалимдӓ. Сонда Ону ӧлдӱрдӱлӓр, асып бир ставроза. 40Ӱчӱнӂӱ гӱнӱ Аллах дирилтти хем йапты, ани О ачык гӧстерилсин 41диил хепси инсана, ама салт бизӓ, шаатлара, ани Аллахтан сечилмиш олдук, ани идик хем ичтик Онуннан барабар Онун ӧлӱдӓн дирилмесиндӓн сора. 42О сымарлады, насаат хем шаатлык еделим инсана, ани О сыраланмыш Аллахтан, дааваӂы дирилерӓ хем ӧлӱлерӓ олсун. 43Хепси пророклар Онун ичин шаатлык едерлӓр, ани херкезин, ким Она инанэр, гӱнахлары афедилир Онун адыннан». 44Ачан Петри бутӱрлӱ лафедӓрди, Айоз Дух инди хепсинин ӱстӱнӓ, ким сеслӓрди бу лафлары. 45Хепси инанӂылар, кесиклилӓр, ани гелдилӓр Петрийлӓн, шаштылар, ани Айоз Духун баашышы йабанӂы инсаннар ӱстӱнӓ дӓ дӧкӱлер. 46Зерӓ ишидӓрдилӓр оннары, тӱрлӱ диллердӓ лафедерӓк хем Аллахын бӱӱклӱӱнӱ метиннейерӓк. Озаман Петри деди: 47«Вар мы ниӂӓ шинди дургутмаа буннары суйлан ваатизликтӓн, ангылары каблеттилӓр Айоз Духу, ниӂӓ дӓ биз?» 48Ондан сора сымарлады, ваатиз олсуннар Иисус Христозун адына. Сора йалвардылар, ки калсын биркач гӱн оннарлан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\