Йаптыклар 11

1Апостоллар хем Иудейанын хер тарафындан кардашлар ишиттилӓр, ани йабанӂылар да каблеттилӓр Аллахын сӧзӱнӱ. 2Да ачан Петри Иерусалимӓ дӧндӱ, кесиклик тарафлылары таказаладылар ону 3да дедилӓр: «Сӓн гитмишин кесиксиз оланнарын евинӓ да имӓк имишин оннарлан барабар». 4Петри, баштан башлайарак, оннара хепсини сыравардыр сӧледи да деди: 5«Булунурдум Иоппийа касабасында. Дуа вакыды гӧзлерим дӧндӱ да гӧрдӱм бир гӧрӱнмӓк. Гӧктӓн инӓрди несӓ, ани бензӓрди бӱӱк бир чаршафа, ани саркыдыларды дӧрт кӧшесиндӓн. Гелди беним йаныма кадар. 6Гӧзлерими чаршафа дикип, ислӓӓ бактым. Гӧрдӱм дӧрт баӂаклылары, ӂанаварлары, сӱрӱненнери хем гӧк кушларыны. 7Да ишиттим бир сес, ани деди бана: „Петри, калк, кес да и!“ 8Ама бӓн ӂувап еттим: „Олмаз, Сааби, хич бир вакыт бишей мындар хем диил пак гирмеди аазыма“. 9Ама сес гӧктӓн икинӂи сыра деди бана: „Не Аллах паклады, ону сайма мындар“. 10Бӧлӓ олду ӱч сыра. Сора хепси енидӓн алынды гӧкӓ. 11Таман о вакыт ӱч адам, йолланылан Кесарийадан бана, дургундулар евин ӧнӱндӓ, нередейдик биз. 12Айоз Дух бана деди гидейим оннарлан, хич шӱпеленмейерӓк. Бу алты кардаш гелдилӓр бенимнӓн, билӓ гирдик о адамын евинӓ. 13О сӧледи бизӓ, ниӂӓ гӧрмӱш ангили, ангысы онун евиндӓ пейдаланмыш да демиш она: „Йолла Иоппийа касабасына да теклиф ет Симону, ангысына денилер Петри. 14О сӧлейеӂек сана сӧзлери, нейлӓн сӓн куртулаӂан хем хепси сенин евин“. 15Ачан башладым лафетмӓӓ, оннарын ӱстӱнӓ инди Айоз Дух, ниӂӓ дӓ баштан инди бизим ӱстӱмӱзӓ. 16Озаман аклыма гетирдим Саабинин сӧзлерини: „Иоан ваатиз етти суйлан, ама сиз ваатиз олаӂэныз Айоз Духлан“. 17Чӱнкӱ Аллах верди оннара хеп ӧлӓ баашышы, ниӂӓ дӓ бизӓ, ким инанды Сааби Иисус Христоза, бӓн кимим, ки Аллаха каршы дурайым?» 18Сеслейип бу лафлары, оннар усландылар да метиннедилӓр Аллахы, дейип: «Гӧрӱнер, ани тайфӓннара да Аллах верди колайлык, дӧнсӱннӓр Она гӱнахларындан да йашамак еденсиннӓр». 19Оннар, ани даалыштыйдылар кооламак вакыдында, Стефанын ӧлдӱрӱлмесиндӓн сора, гиттилӓр ердӓн ерӓ Финикийа, Кипру хем Антиохийайа кадар, хаберлейерӓк Аллахын сӧзӱнӱ салт иудейлерӓ. 20Ама оннардан кими адамнар варды Кипрудан хем Киринедӓн, ангылары гиттилӓр Антиохийа касабасына да лафеттилӓр урумнарлан, аннадарак ии хабери Сааби Иисус ичин. 21Саабинин ели оннарланды. Чок инсан инандылар да дӧндӱлӓр Саабийӓ. 22Оннар ичин хабер етишти Иерусалим клисесинӓ. Орадан йолладылар Варнавайы Антиохийа касабасына. 23Ачан о, гелип орайы, гӧрдӱ Аллахын иивергисини, севинди да ӱреклендирди хепсини, карар алып, верилсиннӓр Саабийӓ. 24Зерӓ Варнава ии бир адамды, долу Айоз Духлан хем инаннан. Да чок инсан еклешти Саабийӓ. 25Сора Варнава гитти Тарс касабасына, ки аарасын Саулу. 26Булуп ону, гетирди Антиохийа касабасына. Бӱтӱн йыл оннар, клисейлӓн топланып, чок инсан ӱӱреттилӓр. Ен илкин Антиохийада ӱӱрениӂилерӓ «христиан» ады верилди. 27Бу вакыт Иерусалимдӓн Антиохийайа гелдилӓр пророклар. 28Оннардан бириси, ады Агав, калкып хаберледи Айоз Духлан, ани олаӂэк бӱӱк аачлык бӱтӱн дӱннедӓ, ниӂӓ да сора олду император Клавдийин вакыдында. 29Озаман ӱӱрениӂилӓр карарлады херкези, кувединӓ гӧрӓ, йолласын йардым кардашлара, ангылары йашардылар Иудейада. 30Ӧлӓ да йаптылар. Варнаванын хем Саулун елиннӓн йолладылар бир йардым пресвитерлерӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\