Йаптыклар 13

1Антиохийада, орадакы клиседӓ варды кими пророклар хем ӱӱредиӂилӓр: Варнава; Симон, ангысына денилӓрди Нигер; Луций, Киринӓ касабасындан; Манаин, ангысы бӱӱдӱ Ирод бейлӓн барабар; хем Саул. 2Ачан измет едӓрдилӓр Саабийӓ хем оруч тутардылар, Айоз Дух деди: «Айырын Бана Варнавайы хем Саулу о ишӓ, ани Бӓн чаардым оннары». 3Оручтан хем дуадан сора койдулар еллерини оннарын ӱстӱнӓ да колвердилӓр оннары. 4Варнава хем Саул, йолланмыш Айоз Духтан, гелдилӓр Селевкийӓ касабасына. Орадан гечтилӓр гемийлӓн Кипру адасына. 5Етиштийнӓн Саламин касабасына, хаберледилӓр Аллахын сӧзӱнӱ иудей синагогаларында. Иоаны алмыштылар йардымӂы кендилеринӓ. 6Бӱтӱн адайы айкырладылар Паф касабасына кадар. Орада уурадылар бир иудей бӱӱӂӱсӱ, бир йаланӂы пророк ӱстӱнӓ. Онун ады Вариисус. 7О проконсул Сергий Павлинин, акыллы бир адамын, чевресиндейди. Проконсул чаарды Варнавайы хем Саулу, зерӓ истӓрди ишитсин Аллахын сӧзӱнӱ. 8Ама Вариисус, ангысынын ӧбӱр ады – Елима, «бӱӱӂӱ» маанасында, каршы дурарды оннара, да бакарды саптырсын проконсулу инандан. 9Озаман Саул, ани ады Павли, долу Айоз Духлан, бакты уз онун гӧзлеринӓ да деди: 10«Адам, долу хертӱрлӱ шалвирликлӓн хем кӧтӱлӱклӓн, диаволун оолу, душман хербир доорулаа! Дургунмайаӂан мы сӓн йалан сӧлемӓӓ Аллахын дӱз йолу ичин? 11Шинди Саабинин ели сана каршы. Сӓн кӧӧр олаӂан да гӧрмейеӂӓн гӱн шафкыны бир парча вакыт». Бирдӓн бир думан, бир караннык чӧктӱ Елиманын ӱстӱнӓ, да о, дӧнӱп ӧтӓӓ-буйаны, аарарды инсаннары, гӧтӱрсӱн ону елиндӓн. 12Ачан проконсул гӧрдӱ, не олду, чок шашты Саабинин ӱӱретмесинӓ да инанды. 13Павли хем кафадарлары йолландылар гемийлӓн Пафтан да гиттилӓр Пергӓ касабасына, ани Памфилийа ериндӓ. Иоан са айырылды оннардан да дӧндӱ геери Иерусалимӓ. 14Оннар Пергедӓн чыктылар да, ердӓн ерӓ гезерӓк, гиттилӓр Писидийа Антиохийа касабасына. Ӂумертеси гӱнӱ гирдилӓр синагога ичинӓ да отурдулар. 15Ачан окунурду Закон хем пророкларын йазыларындан, синагоганын ӧндерӂилери йолладылар, ки сорсуннар оннара: «Кардашлар, еер варсайды бир насаадыныз инсана, сӧлейин». 16Павли калкты, йапты нышан елиннӓн да деди: «Израилин адамнары хем Аллахтан корканнар, сеслейин! 17Бу халкын, Израилин, Аллахы бизим бобаларымызы айырды да бӱӱк бир миллет йапты, ачан Мысырда йашардылар. Сора Кенди каави елиннӓн орадан оннары чыкарды. 18Кырк йыла йакын дойурду оннары чол ердӓ. 19Еди миллет йок етти Ханаан мемлекетиндӓ, ерлерини пайетти, верип оннара. 20Ондан сора, бир дӧртӱз елли йыл йолларды оннара изметкерлерини пророк Самуилин вакыдына кадар. 21Сора оннар истедилӓр падишах. Аллах верди оннара Саулу, Кисин оолуну, Вениаминин тамызлыындан. О кырк йыл падишахлык етти. 22Ондан сора Аллах калдырды оннара падишах Давиди, ангысы ичин шаатлык етти, дейип: „Булдум бир адам кенди ӱреемӓ гӧрӓ, Иессейин оолуну, Давиди, ангысы йапаӂэк хепсини, не Бӓн истеерим“. 23Давидин сенселесиндӓн Аллах адамасына гӧрӓ калдырды Израил инсанына бир Куртарыӂы – Иисусу. 24Онун гелмесинин ӧнӱ сора Иоан насаат етти хепси Израил инсанына, ани лӓӓзым дӧнсӱннӓр гӱнахларындан Аллаха да ваатиз олсуннар. 25Иоан кенди изметчилиинин биткисиндӓ деди: „Кимим, сиз санэрсыныз бени? Бӓн диилим Христос, ама бендӓн сора гелер Бириси, Ангысынын бӓн диилим йакышыклы чӧзмӓӓ айак капларыны“. 26Кардашлар, Авраамын сенселесиндӓн геленнӓр хем Аллахтан корканнар, бизӓ йолланылды хабер бу куртулмак ичин. 27Зерӓ Иерусалимдӓ йашайаннар хем оннарын ӧндерӂилери Иисусу танымадылар, даава кестилӓр Она да бӧлӓ таманнадылар пророкларын сӧзлерини, ани хер ӂумертеси окунэр. 28Буламадылар ӧлӱм ичин бир да кабаат Онда, ама хеп окадар истедилӓр, ки Пилат ӂезаласын Ону ӧлӱмнӓн. 29Ачан таманнадылар хепсини, не йазылыйды Онун ичин, индирдилӓр Ону ставроздан да койдулар мезар ичинӓ. 30Ама Аллах дирилтти Ону ӧлӱдӓн. 31О чок вакыт гӧстерилди оннара, ким Онуннан барабар Галилейадан Иерусалимӓ гелдийдилӓр, ани бӱӱн Онун шаатлары инсанын ӧнӱндӓ. 32Биз хаберлеериз сизӓ Ии Хабери, не аданмышты Аллахтан бобаларымыза. 33О таманнады бу адамасыны бизӓ, Кенди ушакларына, ачан калдырды Иисусу. Ниӂӓ вар йазылы икинӂи Псалмада: „Сӓн Беним Оолумсун, бӱӱн Сенин бобан олдум“. 34Аллах дирилтти Ону ӧлӱдӓн, ӧлӓ ки Онун гӱӱдеси хич бир вакыт чӱрӱмейеӂек, да бунун ичин бӧлӓ деди: „Бӓн бир инанч севгийлӓн давранаӂам Сана, ниӂӓ ададым Давидӓ“. 35Онуштан башка бир Псалмада деер: „Изин вермейеӂӓн, ки Сенин Айозунун гӱӱдеси чӱрӱсӱн“. 36Давид, измет едип кенди вакыдында инсана Аллахын ии истедиинӓ гӧрӓ, гечинди, сора гӧмӱлдӱ кенди бобаларын йанында, да гӱӱдеси чӱрӱдӱ. 37Ама Ону, Кими Аллах дирилтти, Онун гӱӱдеси чӱрӱмеди. 38Ӧлӓ ки, билӓсиниз, кардашлар, ки салт Она верилерӓк сизӓ хаберленер, ани вар ниӂӓ гӱнахларыныз афедилсин, 39да пакланасыныз хепсиндӓн, недӓн пакламады Моисейин Закону. 40Онуштан бакын, гелмесин башыныза, не сӧленмиш пророклардан: 41„Бакын сиз, гӱлмӓӓ аланнар, шашын хем йок олун, зерӓ йапэрым Бӓн ӧлӓ иш сизин вакытта, ани хич инанмайаӂэйдыныз, еер биркимсей сӧлесейди сизӓ“». 42Оннар синагогадан чыктыйнан дышары, инсан йалварарды, ки гелӓн ӂумертесинӓ дӓ лафетсиннӓр хеп бу ишлӓр ичин. 43Ачан топланты даалышты, чок иудей хем динни йабанӂылар, ким дӧнмӱштӱ иудей дининӓ, гиттилӓр Павлинин хем Варнаванын ардына, ангылары дурдулар лафа оннарлан да бакардылар инандырмаа оннары, ки илери доору верилсиннӓр Аллахын иивергисинӓ. 44Гелӓн ӂумертеси йакын бӱтӱн касаба инсаны топланды сеслемӓӓ Саабинин сӧзӱнӱ. 45Иудейлӓр, гӧрӱп калабалыы, кыскандылар. Каршы лафеттилӓр Павлинин сӧзлеринӓ хем кӧтӱледилӓр ону. 46Ама Павли хем Варнава гиргин дедилӓр: «Илкин сизӓ лӓӓзымды сӧленсин Аллахын сӧзӱ, ама чӱнкӱ сиз ону рет едерсиниз да истӓмеерсиниз каблетмӓӓ дивеч йашамак, онуштан биз дӧнериз башка миллетлерӓ. 47Зерӓ бӧлӓ сымарлады бизӓ Сааби: „Койдум сени шафк едӓсин миллетлерӓ да куртулмайы гӧтӱрӓсин ерин кенарынадан“». 48Иудей олмайаннар, ачан ишиттилӓр буну, севиндилӓр хем метиннедилӓр Саабинин сӧзӱнӱ, да хепси, ким сыраланмышты дивеч йашамак ичин, инандылар. 49Саабинин сӧзӱ бӱтӱн мемлекеттӓ даалды. 50Ама иудейлӓр дебрештирдилӓр динни карылары, анылмышлары касабада, хем касабанын ӧндерӂилерини. Башладылар кооламаа Павлийи хем Варнавайы да уураттылар оннары кенди ерлериндӓн. 51Павли хем Варнава силктилӓр тозлары айакларындан, оннара азар гиби, да гиттилӓр Иконийа касабасына. 52Бу вакыт ӱӱрениӂилӓр севинмеликлӓн хем Айоз Духлан долуйдулар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\