Йаптыклар 16

1Сонда Павли етишти Дервийа хем Листра касабаларына. Орада варды бир ӱӱрениӂи, ады Тимофей. Онун анасы бир инанӂы кары иудейлердӓн, ама бобасы урумнарданды. 2Кардашлар Листра хем Иконийа касабаларындан Тимофейи мететтилӓр. 3Павли, чӱнкӱ истӓрди ону алсын кендисиннӓн, йаптырды она кесиклик, иудейлерин бетеринӓ, ангылары йашардылар орада, зерӓ хепси билӓрди, ани онун бобасы урум. 4Гечерӓк касабалардан, оннар ӱӱреттилӓр кардашлары кайыл олсуннар карара, не алмыштылар апостоллар хем пресвитерлӓр Иерусалимдӓ. 5Бутакым клиселӓр каавиленӓрдилӓр инанда, да гӱн гӱндӓн зееделенӓрди сайысы. 6Айоз Дух бракмады оннары, насаат етсиннӓр Аллахын сӧзӱнӱ Асийада, онуштан гечтилӓр Фригийа хем Галатийа ерлериндӓн. 7Етиштийнӓн Мисийа сынырына, истедилӓр гитмӓӓ Вифинийайа, ама Иисусун Духу изин вермеди. 8Гечтилӓр Мисийадан да гиттилӓр Троада касабасына. 9Павли геӂӓ гӧрдӱ бир гӧрӱм. Бир адам Македонийадан, ӧнӱндӓ дуруп, йалварарды: «Геч Македонийайа да йардым ет бизӓ». 10Павлинин гӧрӱмӱндӓн сора биз хемен бактык гиделим Македонийайа, зерӓ аннадык, ани Аллах чаарэр бизи, ки орада аннадалым Ии Хабери. 11Йолланып Троада касабасындан, биз ӱздӱк гемийлӓн уз Самофракийа адасына, икинӂи гӱнӱ етиштик Неаполис касабасына. 12Ордан гиттик Филип касабасына, ангысы Рома колонийасы Македонийанын илк бӧлӱмӱндӓ. Бу касабада дурдук биркач гӱн. 13Ӂумертеси гӱнӱ чыктык касаба токатларындан дышары бир акарсу бойуна, нередӓ дӱшӱндӱк, бир дуа ери вар. Отуруп орада, башладык лафетмӓӓ карыларлан, ани гелдилӓр. 14Аллахтан коркан бир кары, ады Лидийа, кып-кырмызы без сатыӂысыйды Фийатира касабасындан, сеслӓрди бизи. Сааби ачты онун ӱреени, ки есап алсын Павлинин лафларыны. 15О хем евдекилери ваатиз олдуктан сора йалварып деди бизӓ: «Еер бени инанӂы Саабийӓ кабледирсениз, гелин евимӓ да калын бендӓ». Да чевирди бизи. 16Бир сыра олду, ачан гидӓрдик дуа еринӓ, каршы чыкты бизӓ бир изметкӓр-кыз, ангысында варды фалӂылык духу. О фалӂылыыннан бӱӱк казанч гетирӓрди чорбаӂыларына. 17Такышып Павлинин хем бизим ардымыза, бу изметкӓр-кыз баарарды: «Бу инсаннар Пек ӱӱсек Аллахын чыраклары, ангылары хаберлеерлӓр сизӓ куртулмак йолуну». 18Буну чок сыра йапты. Павли, быкып, ӱфкеленди, дӧндӱ да деди фена духа: «Иисус Христозун адыннан деерим, чык ондан!» Фена дух чыкты о кыпымда. 19Чорбаӂылары, гӧрӱп, ани кайбелди казанчтан умутлары, туттулар Павлийи хем Силайы да сӱрӱдӱлӓр меркез мейдана, касабанын заабитлеринӓ, 20Верип оннарын елинӓ, дедилӓр: «Бу адамнар, иудейлӓр, дебрештирерлӓр инсаны бизим касабада. 21Оннар ӱӱредерлӓр адетлери, не биз, ромалылар, дӱшмеер кабледелим хем дӓ таманнайалым». 22Инсан калкты Павлийӓ хем Силайа каршы. Заабитлӓр, йырттырып оннарын рубаларыны, сымарладылар дӱӱсӱннӓр оннары фышканнан. 23Пек кӧтӱ дӱӱйӱп, аттылар сора оннары капана. Сымарладылар зындан бекчисинӓ, ки баксын, ии корусун оннары. 24Кабледип бу емири, бекчи капады оннары зынданын ичйандакы бӧлмесинӓ да айакларыны букааларлан китледи. 25Йакын геӂӓ йарысы Павли хем Сила дуа едӓрдилӓр хем Аллахы метедӓрдилӓр, капанӂылар да оннары сеслӓрдилӓр. 26Ап-ансыздан олду ӧлӓ бир бӱӱк ер тепремеси, ани зындан салланды темелӓдӓн. Бирдӓн хепси капулар ачылды, хепси букаалар чӧзӱлдӱ. 27Зындан бекчиси уйанды, гӧрӱп зынданын капуларыны ачык, чыкарды кылыӂыны кенди-кендини ӧлдӱрсӱн, чӱнкӱ санды, ани капанӂылар качты. 28Павли пек баарды: «Йапма кендинӓ зарар, зерӓ биз хепсимиз бурадайыз!» 29Бекчи истеди шафк, качарак гирди ичйанына, да титирейерӓк дӱштӱ Павлинин хем Силанын айакларына. 30Чыкарып оннары дышары, деди: «Чорбаӂыларым, не дӱшер йапайым, ки куртулайым?» 31Оннар дедилӓр: «Инан Сааби Иисус Христоза да куртулаӂан сӓн хем бӱтӱн сенин евин». 32Насаат еттилӓр Саабинин сӧзӱнӱ она хем хепсинӓ, ким онун евиндӓйди. 33О геӂӓ бекчи алып-йыкады оннарын йараларыны, да осаат ваатиз олду кендиси хем хепси онун евдекилери. 34Павлийи хем Силайы кенди евинӓ буйур етти, софра оннара койду да севинди бӱтӱн евиннӓн, ани Аллаха инанды. 35Ачан айдыннанды, заабитлӓр йолладылар изметчилерини, ани фышкан ташыйарды, десиннӓр: «Салвер о адамнары». 36Зындан бекчиси сӧледи буну Павлийӓ да деди: «Заабитлӓр хабер йолладылар, ки колверейим сизи. Онуштан чыкын шинди да гидин услулукта». 37Ама Павли деди оннара: «Бизи, Рома ватандашларыны, даавасыз хепсинин ӧнӱндӓ дӱӱдӱлӓр фышканнан, сора кападылар зындана, ама шинди бакэрлар, саклы салверсиннӓр ми? Олмаз бӧлӓ, ко кендилери гелип-чыкарсыннар бизи». 38Изметчилӓр сӧледилӓр бу лафлары заабитлерӓ. Заабитлӓр корктулар, ишидип, ани оннар Рома ватандашларыймыш. 39Гелдилӓр, афетмӓк истедилӓр, чыкардылар капандан да, йалварып оннара, дедилӓр гитсиннӓр касабадан. 40Павли хем Сила, чыкып зындандан, гиттилӓр Лидийанын евинӓ. Орада гӧрӱштӱлӓр кардашларлан, гиргиннеттилӓр оннары, сора йола гиттилӓр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\