Йаптыклар 18

1Ондан сора Павли, Афинайы бракып, гитти Коринф касабасына. 2Орада булду бир иудей, ады Акила, ани дууду Понт долайында. О аз ӧнӂӓ Италийадан гелмишти карысыннан, Прискиллайлан, зерӓ император Клавдий сымарладыйды хепси иудейлӓр Рома касабасындан гитсиннӓр. Павли оннара гитти. 3Чӱнкӱ оннарын занаатлары биртӱрлӱйдӱ, Павли оннарда калып, барабар ишледи. Оннарын занаатлары чадыр курмасыйды. 4Хер ӂумертеси Павли лафедӓрди синагогада да инандырарды хем иудейлери, хем урумнары. 5Ачан Сила хем Тимофей гелдилӓр Македонийадан, Павли хептӓн верилди шаатлык етсин иудейлерӓ, аннадып оннара, ани Иисус – Христос. 6Чӱнкӱ иудейлӓр каршы дурарды хем кӧтӱлӓрди, Павли силкти рубаларыны азар гиби да деди: «Сиз ӂуваплыы кенди башыныза алэрсыныз, бӓн кабаатсызым. Бӱӱндӓн беери гидерим йабанӂылара». 7Ордан чыктыктан сора гирди бир Аллахтан коркан адамын евинӓ, ады Титий Иуст. Онун еви синагоганын йанындайды. 8Крисп, синагоганын ӧндерӂисийди, Саабийӓ бӱтӱн евиннӓн инанды. Коринфлилердӓн чок инсан Павлийи ишиттилӓр, инандылар да ваатиз олдулар. 9Геӂӓ вакыды бир гӧрӱмдӓ Сааби деди Павлийӓ: «Коркма, илери доору лафет да хич сусма! 10Бӓн сениннӓним, кимсей елини сана койамайаӂэк, ки кӧтӱлӱк йапсын дейни, зерӓ Беним вар чок инсаным бу касабада». 11Павли калды орада бир бучук йыл, ӱӱредерӓк оннары Аллахын сӧзӱнӱ. 12Ачан Галлион олду проконсул Ахайада, иудейлӓр бирликтӓ калктылар Павлийӓ каршы да гӧтӱрдӱлӓр ону даава еринӓ. 13Оннар дедилӓр: «Бу адам инандырэр инсаны, баш иилтсиннӓр Аллаха закона каршы». 14Ачан Павли истеди лафетмӓӓ, Галлион деди иудейлерӓ: «Иудейлӓр! Еер олайды бир хаксызлык йада бир аар кабаат, озаман бӓн сабурлуклан сеслейеӂейдим. 15Ама чӱнкӱ кавга олэр лафлар ичин, адлар ичин хем кенди законунуз ичин, бу ишлери бакын кендиниз. Бӓн хич истӓмеерим карышмаа буннара». 16Ууратты оннары даава скемнеси ериндӓн. 17Озаман хепси /урумнар/ туттулар Сосфени, синагоганын ӧндерӂисини, да дӱӱдӱлӓр ону даава скемнеси ӧнӱндӓ, ама Галлион буну хич есап алмады. 18Павли калды хайли вакыт кардашларлан, сора сӧледи оннара «калын саалыӂаклан» да йола чыкты гемийлӓн Сирийа ерлеринӓ доору. Онуннан билӓ гитти Прискилла хем Акила да. Ӧнӂӓ Павли кырктырды башыны Кенхрейада бир аданмак ичин, ани адамышты Аллаха. 19Етишип Ефес касабасына, Павли бракты оннары орада, ама кендиси гирди синагогайа да лафетти иудейлӓрлӓн. 20Оннар йалвардылар она, ки калсын орада таа чок вакыт, ама о истӓмеди. 21«Калын саалыӂаклан» сӧледи хем деди: «/Бӓн мутлак лӓӓзым Иерусалимдӓ гечирейим гелӓн йортуйу, сора,/ еер олурсайды Аллахын истедии, сизӓ геери дӧнеӂӓм», да гемийлӓн гитти Ефес касабасындан. /Акила хем Прискилла калдылар Ефестӓ./ 22Гелип Кесарийа касабасына, сора Иерусалимӓ гитти долашты орадакы клисейи, сонда дӧндӱ Антиохийа касабасына. 23Бир парча вакыттан сора орадан йола чыкты да гечти сыравардыр Галатийа хем Фригийа ерлериндӓн, каавилейерӓк хепси ӱӱрениӂилери. 24Бир иудей, ады Аполлос, дуумасы Александрийа касабасында, бир лаф устасы, ани ии билӓрди Айоз Йазылары, гелди Ефес касабасына. 25О ӱӱренмишти Саабинин йолуну да хашлак духлан насаат едӓрди Иисус ичин, макар ки билӓрди саде Иоанын ваатизлиини. 26Чекетти гиргин лафетмӓӓ синагогада. Сеслейип ону, Прискилла хем Акила алдылар ону кендилериннӓн да аннаттылар она таа йакындан Аллахын йолуну. 27Ачан Аполлос истеди гитмӓӓ Ахайа ерлеринӓ, кардашлар она ӱрек вердилӓр. Йолладылар кийат орадакы ӱӱрениӂилерӓ, ки каблетсиннӓр ону. О, етишип орайы, чок йардым етти Аллахын иивергисиннӓн инанӂылара. 28Зерӓ о хепси инсанын ӧнӱндӓ куветлӓн енсӓрди иудейлери да ачарды Айоз Йазылардан доорулуу, ани Иисус – Христос Кендиси.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\