Йаптыклар 19

1Ачан Аполлос Коринф касабасындайды, Павли гечти ич долайлардан да гелди Ефес касабасына. Орада булду биркач ӱӱрениӂи. 2О сорду оннара: «Каблеттиниз ми Айоз Духу, ачан инандыныз?» Оннар ӂувап еттилӓр: «Биз хич ишитмедик Айоз Дух ичин». 3Озаман сорду: «Е не ваатизликлӓн ваатиз олдунуз?» Оннар ӂувап еттилӓр: «Иоанын ваатизлииннӓн». 4Павли деди: «Иоан ваатиз едӓрди оннары, ким дӧнӓрди гӱнахларындан Аллаха. О сӧлӓрди инсана, инансыннар ондан сора Геленӓ, Она, Кимӓ денер Иисус». 5Ишидип буну, ваатиз олдулар Сааби Иисусун адына. 6Ачан Павли койду еллерини оннарын ӱстӱнӓ, инди Айоз Дух, да оннар башладылар башка диллердӓ лафетмӓӓ хем пророклук етмӓӓ. 7Оннар хепси бир оники адамды. 8Сора гирди синагога ичинӓ да ӱч ай инсана коркусуз аннадарды хем инандырарды Аллахын Падишахлыыны. 9Ама чӱнкӱ бир бойу четиннеттилӓр ӱреклерини да инанмадылар, фена лафедерӓк инсанын ӧнӱндӓ Аллахын йолуну, Павли бракты оннары, айырды кенди ӱӱрениӂилерини да хер гӱн лафедӓрди Тиранын салонунда. 10Бӧлӓ тутту ики йыла кадар. Ӧлӓ хепси Асийада, хем иудейлӓр, хем урумнар, ишиттилӓр Аллахын сӧзӱнӱ. 11Аллах йапты гӧрӱлмемиш кудретли ишлӓр Павлинин еллериннӓн. 12Она кадар, ани басмалар йада парчалар, нейӓ диимишти о, ачан гӧтӱрӱлӱп койулурду хасталара, оннар алышарды хасталыктан хем фена духлардан куртулурду. 13Кимиси иудей бӱӱӂӱлердӓн, ани ердӓн ерӓ гезӓрдилӓр, бактылар файдаланмаа Сааби Иисусун адыннан, ки алыштырсыннар, кимдӓ варды фена дух, дейерӓк: «Емир едерим сизӓ Иисусун адыннан, Ангысыны Павли хаберлеер, дышары чыкасыныз». 14Буну йапарды Скева адлы бир иудей бӱӱк попазын еди оолу. 15Ама фена дух ӂувап етти: «Иисусу таныйэрым, Павлийи да билерим, ама сиз кимсиниз?» 16О адам, кимдӓ варды фена дух, атылды оннарын ӱстӱнӓ да хепсини, ӱстелейип, ӧлӓ енседи, ани оннар чыплак хем йаралы качтылар о евдӓн. 17Бу олуш ичин хабер етишти хепси иудейлерӓ хем урумнара, ангылары йашардылар Ефес касабасында. Бир корку хепсини алды, да Сааби Иисусун ады бӱӱк бир сайгы казанды. 18Чойу оннардан, ким инанды, гелӓрдилӓр, шаатлык едип, ачардылар кенди кӧтӱ йаптыкларыны. 19Чойу оннардан, ким бӱӱӂӱлӱк едӓрди, гетирдилӓр кийатларыны да йактылар хепсинин ӧнӱндӓ. Ачан сайылды кийатларын паасы, чыкты елли бин гӱмӱш. 20Бӧлӓ куветлӓн Аллахын сӧзӱ дааларды хем каавиленӓрди. 21Ачан бу ишлӓр олду, Павли карарлады, Македонийа хем Ахайа ерлериндӓн гечип, Иерусалимӓ гитсин. О деди: «Иерусалимдӓн сора Рома касабасыны да гӧрейим гидерим». 22Онун йардымӂыларындан икисини йоллады Македонийайа, Тимофейи хем Ерасты, ама кендиси калды бир парча вакыт Асийада. 23О вакыт олду бир бӱӱк калкынмак Саабинин йолуна каршы. 24Бир гӱмӱш устасы, ады Димитри, йапарды гӱмӱштӓн Артемида айоз бинанын макетлерини, занаатчылары бу иштӓн чок пара казандырарды. 25О топлады занаатчылары хем хепсини, ким йапарды буна бензӓр ишлӓр, да деди оннара: «Аркадашлар, билерсиниз, ани бизим занаат казанч бизӓ гетирер, 26ама гӧрерсиниз хем ишидерсиниз, ани Павли, диил саде Ефес касабасында, ама йакын бӱтӱн Асийада чок инсаны инандырып-саптырды, дейип, ани адам елиннӓн йапылы аллахлар – диил хакына аллахлар. 27Диил саде, ани бизим занаат сайгысы дӱшер, ама бӱӱк аллахын, Артемиданын, айоз бинасы да артык хич бишей сайылмайаӂэк. Онун бӱӱклӱӱ, ангысыны икрамнээр бӱтӱн Асийа хем дӱннӓ, йок олаӂэк». 28Буну сеслейеннӓр ӱфкейлӓн долдулар да башладылар баармаа: «Бӱӱктӱр Ефесли Артемида!» 29Бӱтӱн касаба карышты. Инсан тутту македонийалылары, Гайы хем Аристархы, Павлинин йолдашларыны да бирликтӓ ӱӱштӱлӓр театру ичинӓ. 30Павли бакты чыксын инсан каршысына, ама ӱӱрениӂилӓр колвермедилӓр. 31Асийанын ӧндерӂилериндӓн, ким Павлийлӓн достту, хабер йолладылар, йалварып гӧстерилмесин театруда. 32Кимиси баарарды бир тӱрлӱ, башкасы – башка тӱрлӱ. Зерӓ топланты бир алак-булакты, чойу хич билмӓрди, нечин топландылар. 33Ачан иудейлӓр каршыйа чыкардылар Александруйу, кимиси инсандан сандылар, ани онун бу иштӓ вар карышмалыы. Александру елиннӓн нышан йапты, ки истеер корунмак ичин лафетмӓӓ. 34Ама аннайып, ани о иудейлердӓн, хепси бир сеслӓн йакын ики саат баардылар: «Бӱӱктӱр Ефесли Артемида!» 35Касабанын секретары усландырды инсаны да деди: «Ефеслилӓр! Аӂаба ким билмеер, ани Ефес касабасы бӱӱк Артемиданын айоз бинанын коруйуӂусу хем онун ташынын, ани гӧктӓн дӱштӱ? 36Чӱнкӱ буннары кимсей инкӓр едӓмӓз, лӓӓзым усланасыныз да йапмайасыныз бишей дӱшӱнмедӓӓн. 37Сиз гетирдиниз бу адамнары, ким не айоз бинайы сойду, не дӓ аллахымызы кӧтӱледи. 38Ама Димитринин хем онун занаат аркадашларынын варса даавалары биркимсейӓ каршы, бунун ичин вар даава хем проконсуллар. Орада аалашсыннар бири-биринӓ. 39Ама еер сиздӓ варса башка бир неет, озаман бу карарланаӂэк закона гӧрӓ топланмакта. 40Бӱӱн кабаатлы олабилириз бир калкынмак ичин. Зерӓ йок бир дӓ себеп, ки гӧстерӓбилелим, нечин бу карышмалык олду». 41Бу лафлардан сора топлушу колверди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\