Йаптыклар 2

1Еллинӂи гӱнӱ йортусунда хепси бирердӓ топлуйдулар. 2Ап-ансыздан гӧктӓн ишидилди бир сес, ниӂӓ бӱӱк бир лӱзгӓр уултусу, ани долдурду бӱтӱн еви, нередӓ оннар булунардылар. 3Оннара гӧрӱндӱ атеш диллӓр гиби, ани бӧлӱнӱп херкезинӓ кондулар. 4Хепси Айоз Духлан долуп, лафетмӓӓ башладылар башка диллердӓ, ниӂӓ Дух верирди, лафетсиннӓр. 5Иерусалимдӓ булунардылар иудейлӓр, динни адамнар, топлу гӧк алтындан хертӱрлӱ миллетлердӓн. 6Ачан ишидилди бу уулту, чок инсан орада олду бир карышыклык, зерӓ херкези ишидӓрди апостоллары лафедерӓк онун кенди дилиндӓ. 7Хепси шашып даптур гелдилӓр да дейӓрдилӓр бири-биринӓ: «Йа бакын, буннар, ким лафедер, диил ми хепси Галилейадан? 8Насыл хербиримиз ишидериз оннары лафедерӓк бизим кенди ана дилимиздӓ? 9Биз – парфийалылар, мидийалылар, еламнылар, инсаннар, ани йашээрлар Месопотамийада, Иудейада, Каппадокийада, Понтта хем Асийада, 10Фригийада, Памфилийада, Мысырда, Ливийа ерлериндӓ, ани Киринӓ тарафында, Ромадан мусаафирлӓр, иудейлӓр хем прозелитлӓр, 11критлилӓр хем араплар, ишидериз оннары лафедерӓк бизим кенди дилимиздӓ Аллахын бӱӱк ишлери ичин!» 12Хепси шашардылар, билмӓрдилӓр не инансыннар. Оннар сорарды бири-биринӓ: «Недир бу?» 13Ама башкалары, гӱлмӓӓ аларак, дейӓрдилӓр: «Оннар таазӓ шараптан сарфош олмушлар!» 14Петри калкты калан онбир апостоллан барабар да, алып лафы, бӱӱк сеслӓн деди: «Иудей адамнары хем хепси, ким йашээр Иерусалим касабасында, сеслейин беним лафларымы да билиниз! 15Оннар диил сарфош, ниӂӓ сиз санэрсыныз, зерӓ шинди салт ӱчӱнӂу саат сабаадан. 16Ама бу олду о, не сӧлендийди пророк Иоилдӓн: 17„Сон гӱннердӓ, деер Аллах, дӧкеӂӓм Беним Духумдан хербир инсан ӱстӱнӓ. Сизин оолларыныз хем кызларыныз пророклук едеӂеклӓр. Генчлериниз гӧрӱнмӓк гӧреӂеклӓр, ихтӓрларыныз дӱш гӧреӂеклӓр! 18О гӱннердӓ Беним чыракларымын ӱстӱнӓ, адамнарын хем карыларын ӱстӱнӓ, дӧкеӂӓм Беним Духумдан, да оннар пророклук едеӂеклӓр. 19Гӧстереӂӓм шашмаклы ишлӓр йукарда, гӧклердӓ, хем нышаннар ашаада, ердӓ: кан, атеш хем булут гиби тӱтӱн. 20Гӱн каранныкланаӂэк, ай кан ренгинӓ дӧнеӂек Саабинин бӱӱк хем шафклы гӱнӱн ӧнӱ сора. 21Озаман ким Аллахын адыны чаараӂэк, куртулмуш олаӂэк“. 22Израил адамнары, сеслейин бу лафлары! Назаретли Иисус бир Адамды, Ангысынын кимниини Аллах ачык гӧстерди сизӓ кудретли йаптыкларлан, шашмаклы ишлӓрлӓн хем нышаннарлан, ангыларыны Аллах йапты сизин аранызда Онуннан, ниӂӓ кендиниз билерсиниз. 23Бу Адам верилди сизин елинизӓ ӧнӂӓ Аллахын курулмушуна хем билмесинӓ гӧрӓ. Ону сиз енсерлединиз ставроза хем ӧлдӱрдӱнӱз законсузларын еллериннӓн. 24Ама Аллах, ӧлӱмӱн аӂыларына сон верип, Ону дирилтти. Ӧлӱм есирлӓӓ аламады Ону. 25Зерӓ Давид Онун ичин деер: „Гӧрдӱм херзаман Саабийи беним ӧнӱмдӓ, зерӓ О беним саа тарафымда, ки бӓн салланмайым. 26Онун ичин ӱрӓӓм севинер хем дилим шенненер, гӱӱдӓм умутлан динненер. 27Зерӓ Сӓн бракмайаӂан ӂанымы ӧлӱлӓр ериндӓ, изин вермейеӂӓн, Сенин Айозун гӱӱдеси чӱрӱсӱн. 28Ачтын бана, таныйым йашамак йолуну. Сӓн севиндиреӂӓн бени Кенди ӧнӱндӓ“. 29Кардашлар, Давид атамыз ичин, сизӓ ачык сӧлеерим, ани о ӧлдӱ хем гӧмӱлдӱ, мезары да биздӓ бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар. 30Чӱнкӱ Давид пророкту, о билӓрди, не Аллах еминнӓн адамышты, ани онун ардындан геленнердӓн бирисини калдыраӂэк чорбаӂылык скемнесинӓ. 31О гелеӂек вакытлары гӧрерӓк, Христозун дирилмеси ичин лафетти, ани Онун ӂаны ӧлӱлӓр ериндӓ бракылмайаӂэк хем гӱӱдеси чӱрӱмейеӂек. 32Бу Иисусу Аллах ӧлӱдӓн дирилтти, биз хепсимиз буна шаадыз. 33О Аллахын саа тарафына калдырылды, каблетти аданмыш Айоз Духу да Ону шинди дӧктӱ, ниӂӓ гӧрерсиниз хем ишидерсиниз. 34Давид калкмады гӧкӓ, ама кенди деди: „Сааби деди беним Чорбаӂыма: Отур саа тарафымда, 35Бӓн койунӂа Сенин душманнарыны айакларын алтына“. 36Бӱтӱн Израил халкы ии билсин, ани Аллах йапты Иисусу Чорбаӂы хем Христос. Одур, Кими ставроза гердиниз». 37Оннар бу лафлары ишидип, ӱреклери сапланмыш калды, да дедилӓр Петрийӓ хем ӧбӱр апостоллара: «Кардашлар, не йапалым?» 38«Дӧнӱн гӱнахларыныздан Аллаха, да херкезиниз ваатиз олсун Иисус Христозун адына гӱнахларынызын баашланмасы ичин, сора кабледеӂениз Айоз Духун баашышыны, – деди Петри. – 39Бу адамак сизин ичин, сизин ушакларыныз ичин хем хепси узакта оланнар ичин, херкез ичин, кими бизим Сааби Аллахымыз чаараӂэк». 40Хем чок таа башка лафларлан шаатлык етти оннара хем йалварды, дейерӓк: «Куртарыныз кендинизи бу сапык бой инсандан». 41Хепси, ким каблетти онун насаадыны, ваатиз олдулар, да о гӱн клисейӓ еклешти бир ӱч бин киши. 42Оннар херзаман чалышардылар апостолларын ӱӱренмеклериндӓ бир кардаш пайдашлыында. Барабар екмек ийӓрдилӓр хем дуа едӓрдилӓр. 43Херкезини бир корку сармышты. Апостолларын елиннӓн йапыларды чок шашмаклы ишлӓр хем нышаннар. 44Хепси инанӂылар бирердӓ топлуйдулар. Хепсини ортакламыштылар. 45Сатардылар кенди малларыны хем мӱлклерини, сора парасыны пайедӓрдилӓр херкезинӓ, некадар лӓӓзым. 46Хер гӱн хепси барабар топланардылар Айоз бинайа хем евлердӓ екмек пайедӓрдилӓр да севинмӓклӓн хем пак ӱреклӓн ийӓрдилӓр. 47Аллахы метиннӓрдилӓр хем хепси инсандан беенилмиштилӓр. Сааби хер гӱн еклӓрди ени куртуланнары оннарын сайысына.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\