Йаптыклар 20 | Bible.is
Йаптыклар 20

1Карышмалык усланмасындан сора Павли топлады ӱӱрениӂилерини, гиргиннетти оннары, сора сӧледи оннара «калын саалыӂаклан» да йолланды йола, Македонийайа гитмӓӓ. 2Гечип оралардан, чок лафетти инанӂыларлан да оннары ӱреклендирди. Сонда етишти Еллада ерлеринӓ. 3Орада ӱч ай калдыктан сора Павли истеди гемийлӓн гитсин Сирийайа, ама иудейлӓр кӧтӱ неет курдулар она каршы. Онуштан карарлады дӧнсӱн геери Македонийадан. 4Она йолдаш олдулар /Асийайа кадар/: верийалы Сопатер, Пирин оолу; Аристарх хем Секунд, Салоник касабасындан; дервийалы Гай; Тимофей; Тихик хем Трофим Асийадан. 5Оннар ӧнӂӓ гиттилӓр да беклӓрдилӓр бизи Троада касабасында. 6Хамурсуз йортуйу гечирдийнӓн, биз ӱздӱк гемийлӓн Филип касабасындан. Беш гӱндӓн сора етиштик оннары Троада касабасында, нередӓ калдык еди гӱн. 7Хафтанын илк гӱнӱ, ачан топлуйдук екмек кырмак ичин, Павли, ангысы ертеси гӱнӱ лӓӓзымды гитсин, насаат етти ӱӱрениӂилерӓ да узатты лафыны геӂӓ йарысынадан. 8О йукаркы одада, нередӓ биз топлуйдук, чок шафк йанарды. 9Бир деликанны, ады Евтих, отурарды пенчередӓ. Павлинин узун насаатында Евтих уйуйар калды да, енсенмиш уйкудан, дӱштӱ ӱчӱнӂӱ каттан ерӓ. Ону калдырдылар ӧлӱ. 10Павли ашаа инди, капанды ӱстӱнӓ, сора, алып ону куӂак, деди: «Кахырланмайын, о дири». 11Павли енидӓн пинди геери ичери, кырды екмӓӓ да иди. О лафетти айдыннанынӂа, сора гитти кенди йолуна. 12Бу генч оланы гетирдилӓр ичери дири да бу олуш ичин чок гиргиннендилӓр. 13Биз Павлидӓн илери гиттик гемийӓ да ӱздӱк Ас касабасына. Орадан Павлийи алмаа дӱшӱнӱрдӱк, зерӓ о бӧлӓ сымарлады. Кендиси дӱшӱнӱрдӱ орайы кадар йайан гитмӓӓ. 14Ачан булушту бизимнӓн Ас касабасында, алдык ону да гемийӓ да гиттик Митилини касабасына. 15Орадан гемийлӓн ӱздӱк. Икинӂи гӱнӱ гелдик Хиос аданын каршысына. Ертеси гӱнӱ етиштик Самос адайа, /дургундук Трогиллийа касабасында,/ бир гӱндӓн сора гиттик Милит касабасына. 16Павли карарламышты гечмӓӓ Ефес касабасынын йанындан, ки ойаланмасын Асийада, зерӓ о алатларды, колайа гӧрӓ булунсун Иерусалимдӓ Еллинӂи йортусунда. 17Павли Милеттӓн йоллады хабер Ефес касабасына да чаартты клисенин пресвитерлерини. 18Ачан йанына гелдилӓр, Павли оннара деди: «Сиз билерсиниз, ниӂӓ херзаман сизиннӓндим илк гӱндӓн, айак бастыым заман Асийайа. 19Измет еттим Саабийӓ бӱтӱн йавашлыклан хем йашларлан, коймайарак есаба зорлуклары, ани башыма гелди иудейлерин кӧтӱ неетлери бетеринӓ. 20Билерсиниз, ани бишей сиздӓн сакламадым, не ани сизин ичин файдалыдыр. Сакынмадым хаберлейим хем ӱӱредейим сизи инсан ӧнӱндӓ хем евлериниздӓ. 21Чаардым хем иудейлери, хем урумнары, дӧнсӱннӓр гӱнахларындан Аллаха да инансыннар Саабимиз Иисуса. 22Шинди бӓн, Айоз Духтан чекилмиш, гидерим Иерусалимӓ. Билмеерим, не орада бенимнӓн олаӂэк. 23Саде хербир касабада Айоз Дух бана хаберлеер, ки орада бени синӂирлӓр хем зеетлӓр беклеер. 24Ама бӓн бишейӓ бакмээрым, йашамамы да паайа коймээрым. Истеерим салт севинмӓклӓн йолуму хем изметчилиими баша чыкарайым, ани каблеттим Сааби Иисустан, да шаатлык едейим Ии Хабери Аллахын иивергиси ичин. 25Ама шинди билерим, ани артык хич бириниз билӓ беним ӱзӱмӱ гӧрмейеӂек, киминнӓн гездим хем насаат еттим Аллахын Падишахлыыны. 26Бӱӱн шаатлык едерим сизӓ, не дӓ олурса сизин каныныздан бӓн пакым. 27Зерӓ сакынмадым хаберлейим сизӓ Аллахын бӱтӱн истедиини. 28Есап алын кенди-кендинизӓ хем бӱтӱн сӱрӱйӓ, кимин ӱстӱнӓ Аллах койду сизи гӱдӱӂӱ, ки гӱдӓсиниз Саабинин /хем Аллахын/ клисесини, ангысыны казанды Кенди каныннан. 29Билерим, ани беним гитмемдӓн сора сизин араныза паралайыӂы йабанылар гиреӂек, ангылары аӂымайаӂэк сӱрӱйӱ. 30Сизин дӓ араныздан калкаӂэк ӧлӓ адамнар, ангылары терсинӓ лафедеӂеклӓр, ки ӱӱрениӂилери кенди тарафына чексиннӓр. 31Онун ичин, кушку олун хем унутмайын, ани бӓн ӱч йыл геӂӓ-гӱндӱз йашлар гӧзлеримдӓ дурмамайӂа херкезинизи ӱӱреттим. 32Ама шинди верерим сизи, кардашлар, Аллахын елинӓ хем Онун хайырлы сӧзӱнӓ, ани вар насыл сизи каавилесин да мираслык версин бӱтӱн айоз халкыннан. 33Тамахланмадым кимсейин гӱмӱшӱнӓ, алтынына йада рубасына. 34Кендиниз билерсиниз, ани бу еллерим измет етти кенди лӓӓзымныкларыма хем оннара, ким бенимнӓн барабарды. 35Хербир ӱзерӓ сизӓ гӧстердим, ани, бутӱрлӱ ишлейип, лӓӓзым йардым еделим йуфка оланнара да унутмайалым Сааби Иисусун сӧзлерини, зерӓ О Кендиси деди: „Таа мутлу вермӓӓ, некадар алмаа“». 36Бӧлӓ лафеттиктӓн сора Павли диз чӧктӱ да хепсиннӓн барабар дуа етти. 37Хепси чок аалады да, сармашып Павлинин бойнусуна, ӧптӱлӓр ону. 38Кахырландылар таа пек лафларындан, ани деди, ки артык гӧрмейеӂеклӓр онун ӱзӱнӱ. Сора гечирдилӓр ону гемийӓ кадар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\