Йаптыклар 25 | Bible.is
Йаптыклар 25

1Фест, бу долайа гелдиктӓн ӱч гӱн сора, Кесарийа касабасындан гитти Иерусалимӓ. 2Бӱӱк попазлар хем иудейлерин ӧндерӂилери аалаштылар она Павлидӓн да йалвардылар, 3ки оннара бир хатыр йапсын да гетиртсин Павлийи Иерусалимӓ. Оннар неетленӓрдилӓр колламаа ону йолда хем ӧлдӱрмӓӓ. 4Ама Фест ӂувап етти, ани Павли дурэр бекчилик алтында Кесарийа касабасында, хем ани о кендиси тездӓ орайы гидеӂек. 5Сора деди: «Сизин араныздан заабитлердӓн гелсиннӓр бенимнӓн барабар, да варса бир йаннышлык бу адамда, ону кабаатласыннар». 6Фест калмады оннарын арасында секиз-он гӱндӓн зеедӓ. Сора йолланды Кесарийа касабасына. Икинӂи гӱнӱ отурду даава скемнесинӓ да сымарлады, гетирсиннӓр Павлийи. 7Ачан ичйанына гирди Павли, иудейлӓр, ани гелдийдилӓр Иерусалимдӓн, сардылар ону доз-долай, кабаатламаа башладылар чок аар лафларлан, нейин аслысыны гӧстерӓмӓрдилӓр. 8Павли доорулууну бӧлӓ чыкарды: «Беним йок кабаатым иудейлерин законуна каршы, не да Айоз бинайа каршы, не да Кесара каршы». 9Фест, ангысы иудейлерӓ истеди хатыр йапмаа, сорду Павлийӓ: «Истеерсин ми гидӓсин Иерусалимӓ, ки сана орада даава йапайым буннар ичин?» 10Павли ӂувап етти: «Бӓн дурэрым Кесарын даава скемнесинин ӧнӱндӓ, нередӓ бана даава лӓӓзым олсун. Иудейлери бӓн бишейлӓн гӱӂендирмедим, ниӂӓ сӓн дӓ ии билерсин. 11Еер кабаатлысайдым хем йаптысайдым бишей, ки ӧлӱмнӓн ӂезаланайым, ӧлмектӓн чекинмеерим. Ама еер йоксайды бишей аслы, нейлӓн бени кабаатландырэрлар, озаман йок насыл кимсей бени версин оннарын елинӓ. Истеерим Кесарын даавасыны!» 12Фест, лафедип кенди йардымӂыларыннан, ӂувап етти: «Сӓн истедин Кесарын даавасыны, Кесара гидеӂӓн». 13Биркач гӱндӓн сора падишах Агриппа хем Вереника гелдилӓр Кесарийа касабасына Фести селӓмнемӓӓ. 14Чӱнкӱ чок гӱн орада булундулар, Фест аннатты падишаха, ниӂӓ дурэр Павлинин иши, да деди: «Бурада калма Феликстӓн вар бир капанӂы. 15Бӓн Иерусалимдейкӓн, ондан аалаштылар бӱӱк попазлар хем иудейлерин аксакаллары да истедилӓр, кабаатлы булайым ону. 16Бӓн ӂувап еттим оннара, ани ромалыларда йок алышмак вермӓӓ адамы ӧлӱмӓ, таа ӱзлештирмедийнӓн ону кабаатчыларлан хем вермедийнӓн она колайлык, доорулууну чыкарсын онда, нейлӓн ону кабаатландырэрлар. 17Ачан оннар гелдилӓр бурайы, бӓн хич ойаланмадым да икинӂи гӱнӱ, отуруп даава скемнесинӓ, емир еттим, гетирсиннӓр ону. 18Ама онун кабаатчылары, айакча калкып, бир дӓ кӧтӱ ишин аслысыны гӧстерӓмедилӓр, нейлӓн бӓн санардым, ани кабаатландыраӂэклар ону. 19Саде онуннан чекишлери варды кенди диннери ичин хем бир Адам ичин, ады Иисус, Ангысы ӧлдӱ, ама Павли сӧлеер, ки йашээр. 20Бӓн билмӓрдим, насыл бу ишлери аараштырайым, онуштан сордум: „Истеерсин ми гитмӓӓ Иерусалимӓ, ки орада даава йапылсын сана буннар ичин?“ 21Ама Павли истеди, ки бекчилик алтында тутулсун императорун карары ичин. Онуштан бӓн сымарладым, ки тутсуннар ону бӓн Кесара йоллайынӂа». 22Агриппа деди Фестӓ: «Истеерим сеслейим бӓн дӓ бу адамы». «Йаарына сеслейеӂӓн», – ӂувап етти Фест. 23Ертеси гӱнӱ Агриппа хем Вереника бӱӱк донаклыклан гелдилӓр да гирдилӓр аудиторийайа аскер бинбашларыннан хем касабанын анылмыш адамнарыннан барабар. Фестин сымарламасына гӧрӓ ичери гетирдилӓр Павлийи. 24Фест деди: «Падишах Агриппа хем хепси, ким бурада бизимнӓн! Сиз гӧрерсиниз о адамы, кимин ичин бӱтӱн иудей халкы, хем Иерусалимдӓ, хем бурада бана йалварды, баарып, ани о диил лӓӓзым йашасын. 25Ама бӓн булдум, ани о бишей йапмады, ки ӂезалансын ӧлӱмнӓн. Чӱнкӱ кендиси истеди даава кессин она император, бӓн карарладым ону императора йолламаа. 26Бендӓ йок аслы ачыкланмыш бишей, ки йазайым беним чорбаӂыма. Онун ичин чыкарттым ону сизин ӧнӱнӱзӓ, хем айырыӂа сенин ӧнӱнӓ, падишах Агриппа, ки аараштырдыктан сора олсун не йазайым. 27Зерӓ санэрым, ки уйгун олмаз йоллайым бир капанӂыйы, ачыкламадаан нейлӓн кабаатлы».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\