Йаптыклар 27

1Ачан карар алынды, ки Италийайа ӱзелим гемийлӓн, Павлийи хем таа биркач капанӂыйы вердилӓр бир ӱзбашынын елинӓ, Августун полкундан, ады Иулий. 2Биз пиндик бир гемийӓ Адрамит касабасындан, ангысы лӓӓзымды ӱзсӱн Асийанын йанындан, да йола чыктык. Бизимнӓн гелди Аристарх Македонийадан, Салоник касабасындан. 3Икинӂи гӱнӱ етиштик Сидон касабасына. Иулий ии гӧтӱрӓрди кендини Павлийлӓн. О кайыл олду, ки Павли долашсын кенди достларыны, ки оннар йардым етсиннӓр она. 4Орадан йолландыктан сора Кипрунун лӱзгердӓн корунмуш йанындан гечтик, зерӓ каршы лӱзгӓр есӓрди. 5Гечтийнӓн денизи Киликийа хем Памфилийа бойундан, етиштик Ликийанын Мира касабасына. 6Орада ӱзбашы булду Александрийа касабасындан бир геми, ани ӱзӓрди Италийайа, да пиндирди бизи она. 7Чок гӱннӓр йаваш ӱздӱк, да зор-зоруна анӂак етиштик Книд касабасынын ачыклыына. Лӱзгӓр бизи дургудурду, Салмон бурнусуну долайлайып, гечтик Крит аданын лӱзгердӓн корунмуш йанындан. 8Зар-зор гечтик аданын бойундан, да етиштик бир ерӓ, ады Гӧзӓл Лиманнар, ани йакын Ласейа касабасына. 9Гечти чок вакыт, да йолӂулук су ӱстӱндӓ артык олду коркунч, зерӓ оруч гӱнӱ гечтийди. Павли, данышып хепсинӓ, деди: 10«Адамнар! Бӓн гӧрерим, ани ӱзмемиз белалы олаӂэк хем зарар гетиреӂек диил саде гемийӓ хем ӱклӱ мала, ама бизим кенди йашамамыза да». 11Ама аскер ӱзбашы таа чок сеследи капитаны хем геминин чорбаӂысыны, некадар Павлийи. 12Чӱнкӱ о лиман диилди ии кышламак ичин, чойу карарлады, ки гиделим орадан да денейелим, еер олурса колай, етишмӓӓ Финиксӓ, Крит аданын бир лиманына, кышламак ичин. Орасы ӱӱлен-гӱнбатысына хем пойраз-гӱнбатысына доору бакэр. 13Башлады ӱӱлендӓн бир илин лӱзгӓр есмӓӓ, да оннар, санып, ки истедии олду, ченгели алдылар да башладылар ӱзмӓӓ Крит аданын бойундан. 14Ама гечмеди чок вакыт, аданын ӱстӱндӓн копту бир фуртуналы лӱзгӓр, ады Евракилон. 15Геми фуртунадан тутулду, ангысына каршы гидӓмеди, онуштан гемийи брактык, сӱрӱкленсин. 16Сыйынып кӱчӱк бир аданын, ады Кавда, лӱзгердӓн корунмуш йанына, анӂак запедӓбилдик геминин кайыыны. 17Кайыы калдырдыктан сора, чатыларын йардымыннан, гемийи кушаттылар. Коркарак, геми конмасын Сирт кӧрфезинин кумнукларына, салвердилӓр елкеннери да брактылар лӱзгердӓн сӱрӱкленсиннӓр. 18Ертеси гӱнӱ боран бизим гемийӓ ӧлӓ чарпарды, ани башладылар атмаа ӱкленмиш маллары дениз ичинӓ. 19Ӱчӱнӂӱ гӱнӱ кенди еллеримизлӓн аттык геминин такымнарыны. 20Чӱнкӱ чок гӱн гӧрӱнмеди не гӱнеш, не да йылдызлар, боран да пек каавиленди, сонда хептӓн кайбеттик умуду куртулмак ичин. 21Чок вакыт имедилӓр, онуштан Павли, ортайа чыкып, оннара деди: «Адамнар! Лӓӓзымды сеслейӓсиниз бени да айырылмайасыныз Крит адасындан. Озаман биз чекмейеӂейдик бу белалары хем зарарлары. 22Шинди сизӓ данышэрым: Ӱрекленин! Зерӓ кимсей кайбелмейеӂек, саде геми йок олаӂэк. 23Бу геӂӓ гӧстерилди бана бир ангил Аллахтан, Кимӓ баалыйым хем измет едерим, да деди: 24„Коркма, Павли! Сӓн лӓӓзым чыкасын Кесарын ӧнӱнӓ. Да тӓ, Аллах сенин хатырын ичин куртарэр хепсини, ким сениннӓн барабар ӱзерлӓр“. 25Онуштан ӱрекленин, адамнар! Бӓн инанэрым Аллахы, хепси ӧлӓ олаӂэк, ниӂӓ сӧленди. 26Ама бизим геми лӓӓзым уурасын бир ада ӱстӱнӓ». 27Ондӧрдӱнӂӱ геӂӓ сӱрӱкленӓрдик Адриатика денизиндӓ. Йакын геӂӓ йарысына гемиӂилӓр шӱпеленмӓӓ башладылар, ани йаклашэрыз куруйа. 28Ӧлчтӱлӓр денизин деринниини да булдулар, ани ирми стынӂин, сора, таа бираз гидип, енидӓн ӧлчтӱлӓр да булдулар онбеш стынӂин. 29Сакынарак, ки гемимиз урулмасын бир ташлы ерӓ, аттылар арка тарафтан дӧрт демир ченгел да бакардылар тез айдыннансын. 30Бу вакыт гемиӂилӓр качмаа денедилӓр гемидӓн. Йапынарак сансын истеерлӓр салвермӓӓ ченгеллери геминин ӧнӱндӓн, индирдилӓр кайыы денизӓ. 31Озаман Павли деди аскер ӱзбашына хем аскерлерӓ: «Еер буннар калмарсайдылар гемидӓ, олмайаӂэк насыл куртуласыныз». 32Аскерлӓр озаман кестилӓр кайыктан чатылары да брактылар кайык дӱшсӱн. 33Гӱн дууаӂэйкан, Павли йалварды хепсинӓ, исиннӓр. О деди: «Бӱӱн ондӧрт гӱн, ниӂӓ кушку дурэрсыныз. Хич бишей имейип, ач дурдунуз. 34Онуштан, йалварэрым сизӓ, ийин. Бу лӓӓзым сизин куртулманыз ичин, зерӓ кайбелмейеӂек сиздӓн бир дӓ сач билӓ башыныздан». 35Бу лафлары сӧледиктӓн сора алды екмӓӓ, хепсинин ӧнӱндӓ шӱкӱр етти Аллаха да, кырып екмӓӓ, башлады имӓӓ. 36Озаман хепси ӱреклендилӓр да екмек идилӓр. 37Гемидӓ хепсимиз икиӱз етмиш алты кишийдик. 38Дойундуктан сора башладылар илиннетмӓӓ гемийи, атып боодайы дениз ичинӓ. 39Ачан айдыннанды, гемиӂилӓр танымадылар о ери, ама гӧрдӱлӓр бир кӧрфез, нередӓ варды кумсаллык. Орайы истедилӓр, еер олурса колай, кондурсуннар гемийи куруйа. 40Чатылары кесип, ченгеллери денизӓ брактылар. Хеп о заманда дӱменин чатыларыны чӧздӱлӓр да, ӧн елкени лӱзгерӓ верерӓк, гемийи кумсаллаа доору дооруттулар. 41Геми бир кум ӱӱсеклиинӓ чарпты да орайы конду. Ӧнӱ кума сапланды да кымылдамаз олду, геерисини са далгалар, урарак, башладылар парчаламаа. 42Аскерлӓр неетленди ӧлдӱрсӱннӓр капанӂылары, ки ӱзӱп кенара качмасыннар. 43Ама ӱзбашы, ангысы истӓрди Павлийи куртармаа, дургутту бу нееттӓн оннары да сымарлады, ким билер ӱзмӓӓ, илкин атласын да ӱзсӱн кенара, 44сора ӧбӱрлӓр, кимиси тафталарлан, башкалары геминин парчаларындан тутунуп, кенара чыксыннар. Бутӱрлӱ хепси саа-селӓм кенара чыктылар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\