Йаптыклар 28 | Bible.is
Йаптыклар 28

1Куртулдуктан сора аннадык, ани аданын ады Малта. 2Ерлилӓр даврандылар бизӓ гӧрӱлмемиш бир конакчылыклан. Чӱнкӱ хава йаамурлуйду хем суукту, йактылар бир атеш да ии каблеттилӓр хепсимизи. 3Павли топлады бир йывын чалы-чырпы да атты атешӓ. Бу вакыт бир зихирли йылан чыкты сыӂактан да Павлинин елинӓ йапышты. 4Ачан ерлилӓр гӧрдӱлӓр йыланы Павлинин елиндӓ асылы, дедилӓр бири-биринӓ: «Мутлак бу адам бир ӧлдӱрӱӂӱ, зерӓ дениздӓн куртулмушкан, доорулук аллахкасы хеп окадар ону бракмады, йашасын». 5Ама Павли силкти йыланы атеш ичинӓ да хич бир дӓ зарар чекмеди. 6Ерлилӓр беклӓрдилӓр, гӧрсӱннӓр, ниӂӓ онун гӱӱдеси шишеӂек, йада о ап-ансыздан дӱшеӂек ӧлӱ. Ама узун вакыт беклейип да, гӧрӱп, ани она олмады бир дӓ зарар, дииштирдилӓр фикирлерини да дедилӓр, ани о – бир аллах. 7О ерин йакынында варды аданын ӧндерӂисинин мералары. Онун адыйды Публий. О каблетти бизи да ӱч гӱн хавезлӓн конаклады. 8Публийин бобасы дизентерийа йангынныындан йатарды. Павли гитти онун йанына, дуа етти, койуп еллерини ӱстӱнӓ, да алыштырды ону. 9Бу олдуктан сора адада калан хасталар да гелдилӓр да алыштырылдылар. 10Ачан орадан йолланардык гемийлӓн, бизӓ йаптылар бӱӱк икрам, вердилӓр хепсини, не лӓӓзым йола. 11Ӱч айдан сора биз йола чыктык бир Александрийа гемисиннӓн, ани кышламышты бу адада. Бу геминин ады Диоскури, кимин сураты ойулуйду геминин ӧн тарафында. 12Етиштик Сиракуза касабасына, нередӓ калдык ӱч гӱн. 13Орадан йолланып, Ригийа касабасына вардык. Бир гӱндӓн сора башлады ӱӱлен тарафындан лӱзгӓр есмӓӓ. Икинӂи гӱнӱ етиштик Путеоли касабасына. 14Орада булдук кардашлары, ани йалвардылар, калалым еди гӱн оннарда. Сонда етиштик Рома касабасына. 15Орадакы кардашлар, хабер алып бизим ичин, чыктылар Аппий Чаршысына хем Ӱч Конак евинӓ кадар бизи каршыламаа. Павли, гӧрӱп оннары, шӱкӱр етти Аллаха да ӱрекленди. 16Биз етиштик Рома касабасына, /аскер ӱзбашы верди капанӂылары бекчилерин заабидинӓ, ама/ Павлийӓ изин верилди, айыры йашасын бир аскерлӓн, ангысы беклӓрди ону. 17Ӱч гӱндӓн сора Павли теклиф етти иудей ӧндерӂилерини. Оннар топландыйнан, деди оннара: «Кардашлар! Бӓн бишей халкымыза каршы йада бобаларымызын адетлеринӓ каршы йапмадым. Хеп окадар бӓн Иерусалимдӓ тутулдум хем верилдим ромалыларын елинӓ. 18Ромалылар соруша чектиктӓн сора истӓрдилӓр колверсиннӓр бени, зерӓ йок бендӓ бир дӓ кабаат ӧлӱм ичин. 19Ама, чӱнкӱ иудейлӓр буна каршы дурдулар, лӓӓзым олду, ки истейим Кесарын даавасыны. Буна бакмайарак истӓмеерим амазламаа кенди инсанымы. 20Ама йа бакын нечин сизи чаарттым: ки сизиннӓн гӧрӱшейим хем лафедейим, зерӓ Израилин умуду ичин бӓн баалыйым бу синӂирлӓн». 21Оннар дедилӓр она: «Биз каблетмедик бир да кийат сенин ичин иудейлердӓн. Бурайы да гелӓн кардашлардан кимсей сенин ичин кӧтӱ бишей сӧлӓмеди. 22Ама биз истеериз сендӓн ишитмӓӓ, ки аннайалым, ниӂӓ сӓн дӱшӱнерсин, зерӓ билериз, ани бу сектайа херердӓ каршы чыкылэр». 23Белли еттилӓр бир гӱн, да таа чоклук топланып евдӓ, нередӓ Павли каларды, Павли аннатты хем шаатлык етти оннара Аллахын Падишахлыы ичин. Моисейин Законундан хем пророклардан бакты оннары инандырсын Иисуса, лафедерӓк сабаадан авшамадан. 24Кимиси инанды онун лафларыны, ама кимиси инанмарды. 25Оннар евӓ йолландылар бири-бириннӓн чекишерӓк. Оннара таа гитмедӓӓн, Павли деди: «Ии сӧледи Айоз Дух сизин бобаларыныза пророк Исайанын аазындан, ачан деди: 26„Гит бу халка да сӧлӓ: ишидип ишидеӂениз, ама аннамайаӂэныз, бакып бакаӂэныз, ама гӧрмейеӂениз. 27Зерӓ бу халкын ӱреклери уйвашык олду, кулакларындан зор ишидерлӓр, гӧзлерини кападылар, ки гӧзлериннӓн гӧрмесиннӓр, кулакларыннан ишитмесиннӓр, ӱреклериннӓн аннамасыннар, да дӧнмесиннӓр Бана, алыштырайым оннары“. 28Онуштан билӓсиниз, ани Аллахтан бу куртулмак ичин хабер йолланылды тайфӓннара, оннар буну сеслейеӂек». / 29Ачан бу лафлары деди, иудейлӓр гиттилӓр, ӱфкели чекишерӓк бири-бириннӓн./ 30Павли йашады таман ики йыл бир евдӓ, ангысыны кендиси кирайлан тутту. Бурада кабледӓрди хепсини, ким она гелӓрди, 31Аллахын Падишахлыы ичин хаберледи хем ӱӱретти Сааби Иисус Христос ичин бӱӱк гиргинниклӓн хем хич бир кӧстексиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\