Йаптыклар 7 | Bible.is
Йаптыклар 7

1Баш попаз сорду: «Аслы мы бу лафлар?» 2Стефан ӂувап етти: «Кардашлар хем бобалар, сеслейиниз! Метинни Аллах бизим бобамыза Авраама Месопотамийа ериндӓ ачылды, ачан таа о ерлешмедийди Харран касабасына. 3Да деди: „Чык сенин ериндӓн хем хысымнарын арасындан да гит орайы, нересини Бӓн гӧстереӂӓм“. 4О, чыкып Халдей ериндӓн, Харрана ерлешти. Бобасынын ӧлӱмӱндӓн сора Аллах алды ону орадан да гетирди бӱӱнкӱ йашадыыныз ерӓ. 5Аллах бурада вермеди Авраама баарлем бир карыш ер, ки чорбаӂы олсун, ама адады мираслык вермӓӓ ондан сора гелӓн онун сенселесинӓ, бакмайарак, ани хич йокту ушаа. 6Аллах деди, ани онун сенселелери йашайаӂэк мусаафир гиби бир йабанӂы ердӓ хем есирликтӓ хем зееттӓ олаӂэклар дӧртӱз йыл. 7„Ама Бӓн Кендим даава кесеӂӓм о миллеттӓ, нередӓ оннар есирликтӓ олаӂэклар, – деди Аллах. – Сора чыкаӂэклар орадан да измет едеӂеклӓр Бана бу ердӓ“. 8Сора верди Авраама кесиклик баалантысыны. Бутӱрлӱ Авраам Исаакын бобасы олду да секизинӂи гӱнӱ йапты она кесиклик. Исаактан дууду Иаков, да Иаковдан дууду бизим оники бӱӱк деделеримиз. 9Аталарымыз, кысканмак бетеринӓ, саттылар Иосифи есир гиби Мысыра, ама Аллах онуннанды. 10Куртарды ону хертӱрлӱ зорлуктан. Баашлады она аарифлик хем хатыр Мысыр падишахынын, фараонун ӧнӱндӓ, ангысы койду ону куллансын Мысыр падишахлыыны хем бӱтӱн фараонун евини. 11Сора олду аачлык Мысырын хем Ханаанын хер тарафында, да бӱӱк сыкынтылык башлады. Деделеримиз буламардылар имеелик. 12Иаков ишитти, ани Мысырда вар екин. О йоллады бизим деделери орайы илк сыра. 13Икинӂи сыра, ачан гиттилӓр, Иосиф ачылды кенди кардашларына. Бутӱрлӱ фараон танышты Иосифин сенселесиннӓн. 14Сора Иосиф йоллады, гетирсиннӓр кенди бобасыны хем хепси хысымнарыны: етмиш беш киши. 15Иаков гитти Мысыра, орада да о гечинди кендиси хем хепси деделӓр. 16Кемиклери гетирилди Сихем еринӓ, нередӓ гӧмӱлдӱлӓр о мезар ичинӓ, ани сатын алдыйды Авраам гӱмӱшлӓн Емморун оолларындан Сихемдӓ. 17Йаклашарды вакыт, ачан лӓӓзымды таманнансын, не аданмышты Аллахтан Авраама. Инсан чок зееделенӓрди Мысырда. 18Сонда калкты бир башка падишах, ангысы танымарды Иосифи. 19Бу падишах шалвирликлӓн давранды бизим инсана каршы да зеетледи бизим деделери, зорлайып оннары, атсыннар кенди евлатларыны, йашамасыннар дейни. 20Бу вакыт дууду Моисей, ангысы гӧзӓлди Аллахын ӧнӱндӓ. Бакылды ӱч ай бобасынын евиндӓ. 21Ачан сыбыдылмыш олду, фараонун кызы алды ону да бӱӱттӱ, ниӂӓ кенди ушааны. 22Моисей ӱӱренди хепси Мысырын билимини. Каавийди лафында хем ишиндӓ. 23Моисей кырк йашындайды, ачан аклына фикир гелди долашсын кенди кардашларыны, Израилин оолларыны. 24Гӧрдӱ бирисини, ангысы кабаатсыз зеет чекӓрди, да аркалады ону. Кин чыкарды, ӧлдӱрерӓк мысырлы адамы, ким ону зеетлӓрди. 25Санарды, ани кардашлары аннайаӂэклар, ани онун елиннӓн Аллах йоллээр оннара куртулмак, ама оннар аннамадылар. 26Ертеси гӱнӱ Моисей гӧрдӱ ики израилли адамы дӱӱшӱркӓн, да бакты аннаштырсын оннары: „Адамнар! – деди. – Сиз кардашсыныз, нечин гӱӂендирерсиниз бири-биринизи?“ 27Ама гӱӂендирӓн адам итирди Моисейи бир тарафа да деди: „Ким койду сени ӧндерӂи хем дааваӂы бизим ӱстӱмӱзӓ? 28Оса истеерсин бени дӓ ӧлдӱрмӓӓ, ниӂӓ дӱн мысырлыйы мы ӧлдӱрдӱн?“ 29Бу лафлары ишидип, Моисей качты да йашады мусаафир гиби Мадиам ериндӓ, нередӓ ондан дууду ики оол. 30Кырк йылдан сора гӧрӱндӱ она бир ангил, йанар гӱменин атешиндӓ, Синай байырын чоллук ериндӓ. 31Ачан Моисей гӧрдӱ буну, шашты да, йаклашарак баксын дейни, ишитти Саабинин сесини, ани деди: 32„Бӓн сенин деделеринин Аллахы – Авраамын, Исаакын, хем Иаковун Аллахыйым“. Моисей титиреди да артык кыйышмады баарлем баксын. 33Сааби деди она: „Чыкар айак капларыны айакларындан, зерӓ бу ер, нередӓ дурэрсын, айозлудур. 34Бӓн гӧрерим зеетлери, не Беним инсаным чекер Мысырда, ишидерим оннарын офламакларыны да гелдим, ки куртарайым оннары. Шинди гел, йоллайым сени Мысыра“. 35Моисей, кимдӓн оннар атылдыйдылар, дейерӓк: „Ким сени койду ӧндерӂи хем дааваӂы ӱстӱмӱзӓ?“ – ону Аллах йоллады ниӂӓ ӧндерӂи хем куртарыӂы ангилин елиннӓн, ангысы гӧрӱндӱ она йанар гӱмӓ ичиндӓ. 36Моисей чыкарды оннары Мысырдан. Йапты шашмаклы ишлӓр хем нышаннар кырк йыл Мысырда, Кырмызы дениздӓ хем чолда. 37Моисей одур, ким деди Израилин оолларына: „Аллах калдыраӂэк сизӓ кардашларынызын арасындан бир пророк беним гиби; /ону сеслейӓсиниз/“. 38Моисей ойду, ким йашады чолда топлу олан халкын арасында. Йанында варды ангил, ани онуннан лафетти Синай байырында, хем бизим деделӓр. Моисей каблетти йашамак гетирӓн сымарламаклары, ки версин бизӓ. 39Ама деделеримиз истӓмедилӓр сеслесиннӓр, ондан атылдылар да хасрет олдулар дӧнмӓӓ геери Мысыра. 40Арона дедилӓр: „Йап бизӓ аллахлары, ангылары гидеӂеклӓр бизим ӧнӱмӱз сора, зерӓ о Моисейлӓн, ангысы чыкарды бизи Мысырдан, билмеериз, не олду“. 41Озаман йаптылар бир идол бызаа бичиминдӓ, гетирдилӓр она курбан да севиндилӓр кенди еллеринин йаптыына. 42Аллах ӱзӱнӱ чевирди оннардан, бракып, тапынсыннар гӧк йылдызларына, ниӂӓ бунун ичин йазылы пророк кийадында: „Гетирдиниз ми Бана кесили хайван хем курбан кырк йыл чол ериндӓ, Израил халкы? 43Йок! Сиз ташыдыныз Молохун чадырыны хем аллахынызын, Рефанын, йылдызыны, идоллары, ани йаптыныз, ки тапынасыныз оннара. Онуштан гӧтӱреӂӓм сизи таа ӧтӓӓ Вавилондан“. 44Бизим деделеримизин чолда варды Шаатлык Чадыры, ниӂӓ сымарлады О, Ким деди Моисейӓ: „Йапасын чадыры о ӧрнӓӓ гӧрӓ, ангысыны гӧрдӱн“. 45Таа сора деделеримиз, ани алдылар чадыры кенди бобаларындан, гетирдилӓр ону кендилериннӓн, ачан Йосуанын ӧндерӂилииннӓн елӓ гечирдилӓр башка миллетлерин топракларыны. Аллах коолады о миллетлери бизим деделеримизин ӧнӱндӓн. Чадыр калды Давидин вакыдына кадар. 46Давид кендини Аллаха беендирди да изин истеди, йапсын бина Иаковун Аллахы ичин. 47Ама Соломон о, ким йапты ев Аллаха. 48Ама О, Ким хепсиндӓн ӱӱсектир, йашамээр адам елиннӓн йапылмыш йапыларда, ниӂӓ сӧлеер пророк: 49„Гӧк – Беним чорбаӂылык скемнӓм, ер дӓ – Беним айак скемнӓм. Несой ев йапаӂэныз Бана, еки нередӓ вар ниӂӓ Бӓн динненейим? – деер Сааби. – 50Аӂаба, хепсини буннары йаратмадым мы Бӓн Кенди елимнӓн?“ 51Сиз, дик кафалылар, ангыларын ӱреклери хем кулаклары Аллахтан узак! Сиз херзаман дурэрсыныз Айоз Духа каршы, ниӂӓ йапты сизин деделериниз, хеп ӧлӓ сиз дӓ йапэрсыныз. 52Деделериниз пророкларын ангысыны кооламадылар? Ӧлдӱрдӱлӓр оннары да, ким ӧнӂӓ хаберледи Доору Оланын гелмеси ичин, Ангысыны сиз шинди саттыныз хем ӧлдӱрдӱнӱз. 53Сиз – оннар, ким каблетти Закону, верили ангиллердӓн, ама таманнамадыныз ону!» 54Синедрионун азалары буну ишиттийнӓн, бу лафлар саплады оннарын ӱреклерини, да дишлерини гыӂырдадардылар Стефана каршы. 55Ама о, долу Айоз Духлан, калдырды бакышыны гӧкӓ, гӧрдӱ Аллахын метинниини хем Иисусу дурарак Аллахын саа тарафында, 56да деди: «Тӓ, бӓн гӧрерим ачык гӧклери хем Адам Оолуну дурарак Аллахын саа тарафында!» 57Оннар озаман башладылар бӱтӱн сеслӓн баармаа, тыкадылар кулакларыны да хеп бирликтӓ ӱӱштӱлӓр онун ӱстӱнӓ. 58Сӱрӱдӱлӓр касабадан дышары да башладылар ташлан ону дӱӱмӓӓ. Она каршы шаатлык еденнӓр койдулар рубаларыны бир генч оланын айакларына, ангысынын адыйды Саул. 59Ачан ташлан ӧлдӱрӱрдӱлӓр Стефаны, кендиси дуа едӓрди да дейӓрди: «Сааби Иисус, каблет беним духуму!» 60Сора диз чӧктӱ да бӱтӱн сеслӓн баарды: «Сааби, койма есаба оннарын бу кабаатыны!» Да бу лафларлан гечинди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\