Галатийалылара 1 | Bible.is
Галатийалылара 1

1Бӓн, Павли, диил инсаннардан сечилмиш апостол еки инсанын араӂылыыннан, ама Иисус Христоздан хем Аллах Бобадан, Ангысы Иисусу ӧлӱмдӓн дирилтти, 2хем хепси бенимнӓн олан кардашлар селӓм йоллээрыз Галатийа клиселеринӓ. 3Ииверги хем услулук сизӓ Аллах Бобадан хем Сааби Иисус Христоздан, 4Ангысы верди Кендини бизим гӱнахлар ичин, ки куртарсын бизи бӱӱнкӱ кӧтӱ дӱннедӓн, бизим Аллах Бобанын истедиинӓ гӧрӓ. 5Она олсун дивечтӓн дивеӂӓ метинник! Амин. 6Шашэрым, не тез дӧнерсиниз Ондан, Ким Христозун иивергисиннӓн чаарды сизи бир диишик ии хаберӓ. 7Диил, ани вар башка ии хабер, ама вар кими инсаннар, ани сизи долаштырэрлар да истеерлӓр Христозун Ии Хаберини бозсуннар. 8Артык еер биз кендимиз йада бир ангил гӧктӓн насаат едӓрсӓ бу Ии Хаберӓ каршы, ани сизӓ насаат еттик, бетвалы олсун. 9Шинди енидӓн сӧлеерим, не баштан да сӧледим: Еер биркимсей насаат едӓрсӓ каршы бу Ии Хаберӓ, ани сиз каблеттиниз, бетвалы олсун. 10Бӓн шинди инсанын кайыллыыны мы аарээрым оса Аллахын мы? Аӂаба инсана мы бакэрым кендими беендирейим? Еер инсана кендими беендирмӓӓ бакарсам, озаман олмарым Христозун чыраа. 11Кардашлар, истеерим, билӓсиниз, ани Ии Хабер, ангысыны насаат еттим сизӓ, курулу диил инсандан. 12Зерӓ бӓн каблеттим хем ӱӱрендим ону диил инсандан, ама Иисус Христозун ачыкламасындан. 13Сиз ишиттиниз, ниӂӓ вакыдын бириндӓ йашардым иудей дининӓ гӧрӓ. Бӓн Аллахын клисесини ӂансыз коолардым да бакардым ону телеф етмӓӓ. 14Бӓн иудей дининдӓ акраннарымын чойундан таа ӧнӂӱйдӱм беним миллетимдӓ. Бендӓ варды бир тербеесиз кыйаклык деделеримин адетлери ичин. 15Ама Аллах бени дуумактан илери айырды да чаарды Кенди иивергисиннӓн да, ачан кайыл олду 16бана ачсын Кенди Оолуну, ки Онун Ии Хаберини насаат едейим йабанӂы миллетлерӓ, бӓн данышмадым бир дӓ адама. 17Гитмедим Иерусалимӓ, оннара, ким беним ӧнӱм сора апостолду, ама чабук гиттим Аравийайа да сора енидӓн Дамаск касабасына геери дӧндӱм. 18Ӱч йылдан сора гиттим Иерусалимӓ, булушайым Кифайлан дейни, да онда калдым онбеш гӱн. 19Башка апостоллары гӧрмедим, Иаковдан каарӓ, ангысы Саабинин кардашы. 20Аллахын ӧнӱндӓ сӧлеерим, ани, не йазэрым сизӓ, диил йалан. 21Ондан сора бӓн гиттим Сирийа хем Киликийа ерлеринӓ. 22Иудейада Христозун клиселери беним ӱзӱмӱ таа гӧрмедийдилӓр. 23Салт буну ишитмиштилӓр: «О, ким бизи бир вакыт кооларды, шинди насаат едер инан ичин, ангысыны таа илери йок етмӓӓ бакарды». 24Да метиннӓрдилӓр Аллахы беним ичин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\