Галатийалылара 4

1Буну демӓӓ истеерим: некадар вакыт мирасчы ушак булунэр, о бишейлӓн чырактан айырылмээр, макар ки чорбаӂы хепсинӓ. 2О бакыӂыларын хем векиллерин запында о вакыдадан, незаманадан бобасы беннеди. 3Бутӱрлӱ биз дӓ, некадар вакыт духчасына ушактык, окадар вакыт чырак булунардык дӱннейин башланкы ӱӱретмеклеринӓ. 4Ама, ачан вакыт таманнанды, Аллах бизӓ Кенди Оолуну йоллады, Ангысы дууду карыдан да йашады Законун запында, 5ки куртарсын оннары, ким булунэр Законун запында, да бусой ооллук еденелим. 6Чӱнкӱ ооллук едендиниз, Аллах Кенди Оолунун Духуну ӱреенизӓ йоллады, ани баарэр «Авва!» – аннамасы «Боба!» 7Онуштан сӓн шиндӓн сора диилсин чырак, ама оол, да чӱнкӱ оол олдун, Аллах сени мирасчы йапты. 8Вакыдын бириндӓ, ачан танымардыныз Аллахы, чырак булунардыныз аллахлара, ангылары диил хакына аллах. 9Ама шинди таныйэрсыныз Аллахы, таа доорусу, Аллах сизи таныйэр. Ӧлейсӓ, насыл енидӓн геери дӧнерсиниз йуфка хем паасыз башланкы ӱӱретмеклерӓ, ангыларына сиз енидӓн чырак олмаа истеерсиниз? 10Тутэрсыныз гӱннери, айлары, вакытлары хем йыллары. 11Сизин ичин коркэрым, сиздӓ савашмам наафилӓ калмасын. 12Кардашлар, йалварэрым, олун беним гиби, зерӓ бӓн дӓ олдум сизин гиби. Сиз бишейлӓн бана зарар йапмадыныз. 13Ниӂӓ билерсиниз, илк сыра насаат еттим сизӓ Ии Хабери, чӱнкӱ гӱӱдейӂесинӓ хастайдым. 14Бу хасталыым сизӓ бир денемӓкти. Буна бакмайарак, сиз бени ашааламадыныз хем рететмединиз. Сиз бени, ниӂӓ Аллахын ангилини, каблеттиниз, ниӂӓ Иисус Христозу Кендини. 15Не олду о мутлулуктан, ани озаман дуйардыныз? Шаатлык едерим, ани еер олайды колай, сиз чыкараӂэйдыныз кенди гӧзлеринизи да бана вереӂейдиниз. 16Аӂаба, шинди бӓн сизӓ душман мы олдум, чӱнкӱ аслысыны сӧледим? 17О адамнар сизи казанмаа гиришерлӓр, ама диил ии неетлӓн. Салт истеерлӓр сизи биздӓн айырсыннар, ки оннар ичин чалышасыныз. 18Иидир, диил саде ачан бӓн араныздайым, чалышкан оласыныз, ама херзаман. 19Бӓн сизин ичин, ушакларым, енидӓн ана зеетлериндейим, о вакыдадан, ачан сиз етишеӂениз Христос гиби оласыныз. 20Некадар истӓрдим шинди сизиннӓн олайым да сесими дииштирейим, зерӓ шашэрым бу халыныза! 21Сӧлейин бана сиз, ким Айоз Законун запында олмаа истеерсиниз, не, билмеерсиниз ми, не деер Закон? 22Вар йазылы, ани Авраамын ики оолу варды: бириси чырак карыдан, ӧбӱрӱ сербест карыдан. 23Оолу чырак карыдан ӧбӱр адамнар гиби дууду, ама оолу сербест карысындан Аллахын адамасына гӧрӓ дууду. 24Буннары лӓӓзым аннамаа бир бензетмӓк гиби. Бу карылар – ики бааланты: бириси Синай байырындан, чыраклык ичин дуудуран, ангысы Агар. 25Агар – Аравийада Синай байырыдыр, да шиндики Иерусалимӓ бензеер, зерӓ о шинди чыраклыкта булунэр ушакларыннан барабар. 26Ама гӧктеки Иерусалим сербест. Одур бизим анамыз. 27Зерӓ вар йазылы: «Севин сӓн, ушак дуудурамайан кары, ани хич дуудурмадын. Сесини калдыр да баар, сӓн, ани дуудурмак аарысы чекмедин, зерӓ бракылмыш карынын таа чок ушаа олаӂэк, некадар онун, кимин коӂасы вар». 28Кардашлар, сиз дӓ, ниӂӓ Исаак, Аллахын адамасына гӧрӓ дуулмуш ушакларсыныз. 29Ама ниӂӓ озаман оол, ким дууду ӧбӱр адамнар гиби, кооларды ону, ким дууду Аллахын Духунун сӧзӱнӓ гӧрӓ, хеп ӧлӓ олэр бӱӱн дӓ. 30Ама не деер Айоз Йазы? «Коола чырак карыйы хем онун оолуну, зерӓ чырак карынын оолу мирасчы олмайаӂэк барабар сербест карынын оолуннан». 31Ӧлӓ ки, кардашлар, биз диилиз чырак карынын ушаклары, ама сербест карынын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\