Иоан 1

1Баштан Сӧз варды, Сӧз Аллахтайды, Сӧз Аллахты. 2Баштан О Аллахтайды. 3Хепси Онуннан курулду, Онсуз бишей курулмады. 4Онда йашамак варды. Йашамак инсан ичин айдынныкты. 5Айдыннык каранныкта шафк едер, караннык ону енсейӓмеди. 6Аллахтан бир адам гелди, онун ады Иоан. 7Гелди Айдыннык ичин шаатлык етсин, хепси инсан онун ашыры инансын. 8О Кенди диилди Айдыннык, ама гелди Айдыннык ичин сӧлесин. 9Одур хакына Айдыннык, Ангысы хербир адамы, бу дӱннейӓ гелӓн, айдыннадэр. 10О Кенди бу дӱннейӓ гелди. Дӱннӓ Онун ашыры йарадылды, ама дӱннӓ Ону танымады. 11Кендикилеринӓ гелди, кендикилери Ону каблетмеди. 12Ама хепси оннар, ким Ону каблетти, ким Онун адына инанды, О изин верди оннар олсун Аллахын ушаклары, 13ангылары диил кандан, диил еттӓн хем диил адам истедииндӓн, ама Аллахтан дууду. 14Сӧз адам олду, бизим арамызда йашады, иивергийлӓн хем аслылыклан долу. Онун метинниини гӧрдӱк, ниӂӓ Бобадан бириӂик Оолун метинниини. 15Иоан Онун ичин шаатлык етти да бӱӱк сеслӓн бӧлӓ деди: «Будур О, Кимин ичин хаберледим: „О, Ким бендӓн сора гелер, таа ӱстӱн бендӓн, зерӓ Бендӓн таа илерийди“. 16Онун долушундан хепсимиз ииверги ӱстӱнӓ ииверги едендик». 17Зерӓ Закон Моисей ашыры верилди, ама хайыр хем аслылык Иисус Христос ашыры гелди. 18Аллахы бир сыра билӓ кимсей гӧрмеди. Бириӂик Оол, Аллах, ким Бобанын куӂаанда булунэр, О Аллахы ачты. 19Тӓ не сӧледи Иоан, ачан Иерусалимдӓн иудейлӓр йолладылар попазлары хем левийлилери она, сорсуннар: «Кимсин сӓн?» 20Иоан ачык сӧледи, атылмады, бӧлӓ лафетти: «Бӓн диилим Христос». 21«Е кимсин сӓн? Илийайсын мы?» – сордулар оннар. «Диилим», – деди о. «Бекленӓн пророксун му?» «Диилим», – ӂувап етти о. 22«Озаман кимсин сӓн, сӧлӓ бизӓ, ки билелим, не ӂувап етмӓӓ оннара, ким бизи йоллады. Не вар ниӂӓ сӓн сӧлейӓсин кендин ичин?» – сорду оннар. 23О деди: «Бӓн – бир сес, чол ердӓ бааран: „Саабийӓ йолу узладын“, ниӂӓ пророк Исайа деди». 24Озаман йолланмышлар фарисейлердӓн Она сордулар: 25«Еер сӓн диилсейдин не Христос, не Илийа, не дӓ бекленӓн пророк, озаман нечин ваатиз едерсин?» 26Иоан ӂувап етти оннара: «Бӓн суйлан ваатиз едерим, ама аранызда дурэр Бириси, Ангысыны сиз танымээрсыныз. 27Одур, бендӓн сора гелӓн, /ама бендӓн ӱстӱн олан/. Бӓн диилим йакышыклы чӧзмӓӓ Онун айак капларынын тасмаларыны». 28Бу олду Вифаварада, Иорданын ӧтӓӓнда, нередӓ Иоан ваатиз едӓрди. 29Ертеси гӱнӱ гӧрер Иоан Иисусу, гелерӓк она доору, да деер: «Тӓ, Аллахын Кузусу, Ангысы алэр дӱннейин гӱнахыны! 30Будур О, Кимин ичин сизӓ хаберледим, дейип: „Бендӓн сора гелер Адам, ани таа ӱстӱн бендӓн, зерӓ бендӓн илерийди“. 31Бӓн Ону танымардым, ама суйлан ваатиз етмӓӓ гелдим, ки Израил инсанына таныдылсын». 32Иоан деди: «Бӓн гӧрдӱм Айоз Духу, гӧктӓн гугуш гиби инерӓк да Онун ӱстӱнӓ конарак. 33Ону танымардым, ама О, Ким йоллады, ваатиз едейим, бана деди: „Бак, кимин ӱстӱнӓ Айоз Дух инерӓк конаӂэк, Одур, Ким Айоз Духлан ваатиз едеӂек“. 34Бӓн буну кендим гӧрдӱм хем шаат олдум, ани Одур Аллахын Оолу». 35Ертеси гӱнӱ Иоан ӱӱрениӂилериндӓн икисиннӓн булунарды. 36Иисусу орадан гечӓркӓн гӧрдӱ да деди: «Тӓ, Аллахын Кузусу!» 37Ӱӱрениӂилӓр, ишидип лафлары, икиси дӓ Иисусун ардына гиттилӓр. 38Иисус дӧндӱ да, гӧрӱп оннары ардына гелиркӓн, деди: «Не аарээрсыныз?» Оннар дедилӓр Она: «Равви (аннамасы Ӱӱредиӂи), нередӓ йашээрсын?» 39«Гелин да гӧрӱн», – ӂувап етти Иисус. Оннар гиттилӓр да гӧрдӱлӓр нередӓ йашээр, да о гӱнӱ Онуннан калдылар. Йакынды онунӂу саат. 40Бириси икисиндӓн, ани Иоанын шаатлыыны ишитти да Иисусун ардына гитти, Андрей, Симон Петринин кардашыйды. 41О илкин кенди кардашыны Симону булуп, деди она: «Биз булдук Мессийайы (аннамасы Христос)». 42Гӧтӱрдӱ ону Иисуса. Иисус, ачан гӧрдӱ Симону, деди: «Сӓн – Симон, Иоанын оолу. Сенин адын олаӂэк Кифа (аннамасы таш)». 43Ертеси гӱнӱ Иисус истеди гитсин Галилейайа. О, булуп Филипи, деди она: «Гел Беним ардыма». 44Филип булунарды Вифсаида касабасында, нередӓн Андрей хем Петри. 45Филип булду Нафанаили да деди она: «Биз булдук Ону, Кимин ичин Моисей Законда хем пророклар йазды, Иисусу Назарет касабасындан, Иосифин Оолуну». 46Нафанаил деди она: «Вар мы ниӂӓ бишей ислӓӓ чыксын Назарет касабасындан?» «Сӓн гел дӓ гӧр», – ӂувап етти Филип. 47Иисус, гӧрӱп Нафанаили гелиркӓн, деди онун ичин: «Тӓ, бу бир хакына Израил адамы, ангысында йок шалвирлик!» 48«Нӓӓндан билерсин?» – сорду Нафанаил. Иисус ӂувап етти: «Гӧрдӱм сени, ачан Филип таа чаармадыйды, ачан сӓн булунурдун инӂир фиданын алтында». 49Нафанаил деер Она: «Ӱӱредиӂи, Сӓнсин Аллахын Оолу, Сӓнсин Израилин Падишахы!» 50Иисус ӂувап етти: «Сӓн инандын, зерӓ дедим: „Гӧрдӱм сени инӂир фиданын алтында“. Сӓн бундан таа бӱӱк ишлӓр гӧреӂӓн». 51Сора деди: «Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани бӱӱндӓн ӧтӓӓ гӧреӂениз ачылмыш гӧклери хем Аллахын ангиллерини пинерӓк хем инерӓк Адам Оолуна».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\