Иоан 10 | Bible.is
Иоан 10

1Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ким койуннарын аулуна гирмеер капудан, ама атлээр башка ердӓн, о хырсыз хем хайдут. 2Ким гирер капудан, одур койуннарын гӱдӱӂӱсӱ. 3Капуда дуран ачэр капуйу, да койуннар таныйэрлар гӱдӱӂӱнӱн сесини. О чаарэр хербир койуну адынӂа да дышары чыкарэр. 4Ачан чыкарды хепси койуннарыны, сора гидер оннарын ӧнӱ сора, койуннар да гелерлӓр онун ардына, зерӓ таныйэрлар сесини. 5Йабанӂынын ардына гитмеерлӓр, ондан качэрлар, зерӓ танымээрлар йабанӂынын сесини». 6Иисус сӧледи бу ӧрнӓӓ оннара, ама оннар аннамадылар, не иш ичин о лафедӓрди. 7Иисус енидӓн лафетти: «Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани Бӓним койуннарын капусу. 8Хепси, ким гелди Бендӓн ӧнӂӓ, оннар хырсыз хем хайдут. Койуннар да оннары сеслӓмедилӓр. 9Бӓним капу. Еер биркимсей гирирсейди Беним ашыры, олаӂэк куртулмуш, гиреӂек хем чыкаӂэк да отлайаӂак кендинӓ булаӂэк. 10Хырсыз гелер салт чалмаа, ӧлдӱрмӓӓ хем йок етмӓӓ. Бӓн гелдим, ки койуннарын ташкынныктан йашамаклары олсун. 11Бӓн – ии гӱдӱӂӱйӱм. Ии гӱдӱӂӱ верер йашамасыны койуннары ичин. 12Ама йанашык адам, ким диил гӱдӱӂӱ, хем ким диил койуннарын чорбаӂысы, ачан гӧрер йабаныйы гелӓркӓн, бракэр койуннары да качэр, йабаны да, оннары капып, даадэр. 13О адам качэр, зерӓ о йанашык, онун касавети йок койуннар ичин. 14Бӓн – ии гӱдӱӂӱйӱм. Бӓн таныйэрым койуннарымы, оннар да таныйэрлар Бени, 15ниӂӓ Боба таныйэр Бени, Бӓн дӓ таныйэрым Бобайы. Бӓн верерим йашамамы койуннарым ичин. 16Бендӓ вар башка койуннар да, ани диил бу аулдан. Оннары да лӓӓзым гетирейим. Оннар сеслейеӂеклӓр Беним сесими. Озаман олаӂэк бир сӱрӱ хем бир гӱдӱӂӱ. 17Боба север Бени, зерӓ Бӓн верерим йашамамы, енидӓн геери алайым дейни. 18Кимсей ону зорлан алмээр Бендӓн, ама Бӓн Кенди истедиимдӓн верерим. Вар куведим верейим хем вар куведим геери алайым. Бу сымарламайы Бӓн каблеттим Беним Бобамдан». 19Бу лафлардан сора енидӓн башлады кавга иудейлӓр арасында. 20Чойу оннардан дейӓрдилӓр: «Онда вар фена дух, О бир дели. Нечин сеслеерсиниз Ону?» 21Башкалары дейӓрдилӓр: «Бу лафлар диил фена духлу адамын лафлары. Вар мы насыл бир фена дух ачсын кӧӧрларын гӧзлерини?» 22Озаман олду Иерусалимдӓ йорту Айоз бинанын ачылмасынын анылмасы ичин. Кышынды. 23Иисус гезинӓрди Айоз бинанын аулунда, Соломонун колонадасында. 24Иудейлӓр Ону сардылар да дедилӓр: «Незаманадан койаӂан дӱшӱнмейӓ бизи? Сӧлӓ ачык бизӓ, Сӓнсин ми Христос?» 25Иисус ӂувап етти: «Бӓн сӧледим сизӓ, ама сиз инанмээрсыныз. О ишлери, ани йапэрым Бобамын адына, оннар шаатлык едерлӓр Беним ичин. 26Ама сиз инанмээрсыныз, зерӓ диилсиниз Беним койуннарымдан, /ниӂӓ сӧледим сизӓ/. 27Беним койуннарым сеслеерлӓр Беним сесими. Бӓн таныйэрым оннары, оннар да гелерлӓр Беним ардыма. 28Бӓн верерим оннара дивеч йашамак, оннар хич бир вакыт кайбелмейеӂеклӓр. Кимсей капамайаӂэк оннары Беним елимдӓн. 29Беним Бобам, ани верди оннары Бана, О хепсиндӓн таа бӱӱк. Кимсей йок ниӂӓ капсын оннары Беним Бобамын елиндӓн. 30Бӓн хем Боба бириз». 31Иудейлӓр енидӓн таш алдылар, ташлан урсуннар Она. 32Иисус деди: «Чок ии ишлӓр гӧстердим сизӓ Бобамдан. Бу ишлерин ангысы ичин истеерсиниз Бени ташлан дӱӱмӓӓ?» 33Иудейлӓр ӂувап еттилӓр: «Бакмээрыз бир ии иш ичин ташлан Сени дӱӱмӓӓ, ама Аллахы кӧтӱлемӓк ичин, зерӓ Сӓн адамсын, ама Кендини Аллах йапэрсын». 34Иисус деди: «Диил ми йазылы сизин законунузда: „Бӓн дедим: сиз аллахларсыныз“? 35Аллах оннара деди „аллахлар“, кимӓ йоллады сӧзӱнӱ. Олмаз Айоз Йазы бозулсун. 36Бӧлейсӓ, Бӓн, Кими Боба айозлады да йоллады дӱннейӓ, сизин лафыныза гӧрӓ чыкэр, ани кӧтӱлеерим Аллахы, салт онуштан, ани дедим: „Аллахын Оолуйум“. 37Еер йапмарсайдым Беним Бобанын ишлерини, озаман инанмайын Бени. 38Ама йапарсайдым, озаман, еер инанмарсайдыныз да Бени, инанын баарлем ишлери. Озаман аннайаӂэныз хем билеӂениз, ани Боба Бендӓ, Бӓн дӓ Онда». 39Оннар енидӓн бактылар тутсуннар Ону, ама О куртулду оннарын елиндӓн. 40Иисус енидӓн гитти Иорданын ӧбӱр тарафына, нередӓ Иоан ӧнӂӓ ваатиз едӓрди, да калды орада. 41Чойу гелӓрдилӓр Она да дейӓрдилӓр: «Иоан йапмады бир дӓ нышан, ама хепси, не сӧледи Иоан бу адам ичин, аслы чыкты». 42Чойу инандылар Она орада.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\