Иоан 12 | Bible.is
Иоан 12

1Алты гӱн Паскелледӓн илери Иисус гелди Вифанийа кӱӱйӱнӓ, нередӓ йашарды Лазар, ангысыны дирилтти ӧлӱдӓн. 2Орада хазырланды конуш Онун ичин. Марфа измет едӓрди, Лазар да оннардан бирисийди, ким Иисуслан билӓ софрадайды. 3Марийа алды бир фунт пек паалы йаа, темиз нард кокулуу, йаалады Иисусун айакларыны да сачларыннан силӓрди. Бӱтӱн ичерси долду гӧзӓл нард кокусундан. 4Ӱӱрениӂилердӓн бириси, Иуда Искариот, /Симонун оолу,/ ангысы сора сатты Иисусу, деди: 5«Нечин сатылмады бу йаа ӱчӱз динара, да пара верилсин фукааралара?» 6Бӧлӓ лафетти, диил ани ӂаны аӂыйарды фукааралар ичин, ама ани хырсызды. О тутарды кесейи да чаларды о гӱмӱшлердӓн, ани топланарды. 7Иисус ӂувап етти: «Гӱӂендирмӓ карыйы, о буну /лӓӓзымды/ корусун Беним гӧмӱлмӓм ичин. 8Фукааралар херзаман сизиннӓн олаӂэклар, ама Бӓн херзаман олмайаӂам». 9Чойу иудейлердӓн аннадылар, ани Иисус Вифанийа кӱӱйӱндӓ, да гелдилӓр орайы, диил саде Иисусу гӧрмӓӓ, ама Лазары да, ангысыны ӧлӱдӓн дирилтти. 10Бӱӱк попазлар неетлендилӓр, Лазары да ӧлдӱрсӱннӓр. 11Зерӓ чойу иудейлердӓн, онун бетеринӓ, гидип, Иисуса инанардылар. 12Икинӂи гӱнӱ бир сӱрӱ инсан, ани гелдийдилӓр йортуйа, ачан ишиттилӓр, ани Иисус гелер Иерусалимӓ, 13алдылар палма даллары да чыктылар Иисуса каршы, баарарак: «Осанна, иисӧзленмиш олсун Аллахын адына Гелӓн, Израилин Падишахы!» 14Иисус булду бир ешек, пинди она атлы, ниӂӓ вар йазылы: 15«Коркма Сионун кызы, сенин Падишахын сана гелеӂек атлы бир ешек кодуу ӱстӱндӓ». 16Ӱӱрениӂилӓр баштан буннары аннамадылар, ама ондан сора, ачан Иисус метинненди, аклына гетирдилӓр, ани бӧлӓ Онун ичин йазылы, да онуштан инсан Она буну йапты. 17О инсан, ани Иисусланды, ачан О Лазары дирилтти ӧлӱдӓн, шаатлык едӓрди бунун ичин. 18Инсан онуштан чыкты Иисуса каршы, зерӓ ишитти, ани йапты бу нышаны. 19Фарисейлӓр лафедӓрдилӓр бири-бириннӓн: «Гӧрерсиниз ми, ниӂӓ бишей етиштирмеерсиниз? Бак, бӱтӱн дӱннӓ Онун ардына гидер!» 20Оннарын, ким гелдийди Иерусалимдӓ баш иилтмӓӓ, варды биркач урум араларында. 21Оннар йаклаштылар Филипӓ, ангысы Галилейанын Вифсаида касабасынданды, да дедилӓр она: «Чорбаӂы, истеериз гӧрелим Иисусу». 22Филип гитти да сӧледи Андрейӓ. Оннар икиси гелдилӓр да сӧледилӓр Иисуса. 23Иисус ӂувап етти оннара: «Гелди саат, ки Адам Оолу метинненсин. 24Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани боодай тоому, ани, дӱшӱп ерӓ, ӧлмӓрсейди, йалныз калэр. Ама ӧлӓрсейди, чок берекет гетирер. 25Ким север кенди ӂаныны, о кайбедер ону. Ама ким паа коймээр кенди ӂанына бу дӱннедӓ, ону коруйуп, дивеч йашамак еденер. 26Еер биркимсей истӓрсейди измет етмӓӓ Бана, гелсин ардыма. Нередӓ Бӓн олаӂам, орада олаӂэк Беним изметкерим дӓ. Еер биркимсей измет едӓрсейди Бана, Боба она сайгы сӱреӂек. 27Шинди Бени кахыр басты. Не дейим Бӓн? Дейим: „Боба, куртар Бени бу аӂы замандан“? Ама Бӓн бунун ичин гелдим! 28Боба, метиннӓ Сӓн Кенди адыны!» Озаман гӧктӓн ишидилди бир сес, ани деди: «Метиннедим хем метиннейеӂӓм дӓ!» 29Инсаннар, ани орада дурарды, ишиттилӓр бу сеси да дедилӓр: «Гӧк гӱрӱлдеди!» Башкалары дедилӓр: «Бир ангил Онуннан лафетти!» 30Иисус ӂувап етти: «Бу сес ишидилди диил Беним ичин, ама сизин ичин. 31Шинди даава олэр бу дӱннейӓ, шинди бу дӱннейин чорбаӂысы уурадылды дышары. 32Ачан калдырылаӂам йукары бу ердӓн, чекеӂӓм хепси инсаны Кендимӓ. 33Бу лафларлан гӧстерди, несой ӧлӱмнӓн лӓӓзымды ӧлсӱн». 34Инсан ӂувап етти: «Биз ишиттик Закондан, ани Христос йашайаӂэк дивеч. Насыл вар ниӂӓ дейӓсин, ани Адам Оолу калдырылаӂэк, хем ким бу Адам Оолу?» 35Иисус деди оннара: «Айдыннык таа бир парча вакыт сизиннӓн олаӂэк. Гезин, некадар айдыннык сизиннӓн, сизи караннык капламасын дейни. Ким гезер каранныкта, билмеер, нерейи гидер. 36Некадар вакыт айдыннык сизиннӓн, инанын айдынныы, айдынныын ооллары оласыныз дейни». Иисус сӧледи бу лафлары, сора гитти да сакланды оннардан. 37Иисус йапты чок нышаннар оннарын ӧнӱндӓ, ама оннар хеп окадар инанмардылар Она, 38таманнансын дейни пророк Исайанын сӧзӱ, ани деди: «Сааби, ким инанды бизим насаатымызы? Кимӓ ачылды Аллахын куведи?» 39Онуштан инанамадылар, зерӓ Исайа таа деди: 40«Аллах оннарын гӧзлерини кӧӧр етти, ӱреклерини четиннетти, ки гӧрмесиннӓр гӧзлериннӓн, аннамасыннар ӱреклериннӓн да дӧнмесиннӓр Бана, ки алыштырайым оннары». 41Исайа сӧледи бу ишлери, зерӓ гӧрдӱ Иисусун метинниини да лафетти Онун ичин. 42Бакмайарак буна, чойу артык заабитлердӓн да Иисуса инандылар, ама фарисейлӓр бетеринӓ ачык сӧлӓмедилӓр, ки ууратмасыннар оннары синагогадан. 43Зерӓ таа чок севдилӓр инсандан метиннии, некадар Аллахтан метиннии. 44Иисус бӱӱк сеслӓн деди: «Ким инанэр Бана, о инанмээр Бана, ама инанэр Она, Ким Бени йоллады. 45Ким гӧрер Бени, гӧрер Ону, Ким Бени йоллады. 46Бӓн гелдим олмаа айдыннык бу дӱннедӓ, ким инанаӂэк Бана, калмасын каранныкта дейни. 47Еер биркимсей ишидӓрсейди Беним сӧзлерими да таманнамарсайды, она Бӓн даава кесмеерим, зерӓ Бӓн гелмедим даава кесмӓӓ дӱннейӓ, ама куртармаа. 48Ким атылэр Бендӓн хем каблетмеер Беним сӧзлерими, она вар ким даава кессин. О сӧз, ани сӧледим, даава кесеӂек она битки гӱндӓ. 49Нечинки Бӓн лафетмедим Бендӓн Кендимдӓн, ама Боба, ани йоллады Бени, Кендиси сымарлады, не сӧлейим хем не лафедейим. 50Билерим, ани Онун сымарламасы – дивеч йашамак. Онун ичин, не лафедерим, лафедерим ниӂӓ Бана Боба сымарлады».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\