Иоан 18

1Бу лафлардан сора Иисус чыкты дышары ӱӱрениӂилериннӓн да гечти Кедрон дересинин ӧбӱр тарафына, нередӓ варды бир башчӓ. Иисус хем ӱӱрениӂилери гирдилӓр бу башчейӓ. 2Иуда да, ангысы сатты Иисусу, билӓрди о ери, зерӓ Иисус чок сыра топланарды ӱӱрениӂилериннӓн орайы. 3Иуда алды бир бӧлӱк аскер хем бекчилери бӱӱк попазлардан хем фарисейлердӓн, да гелдилӓр бурайы шафкларлан, фенерлӓрлӓн хем силӓхларлан. 4Иисус, ани билӓрди хепсини, не гелеӂек башына, чыкты оннара каршы да деди: «Кими аарээрсыныз?» 5Оннар ӂувап еттилӓр: «Назаретли Иисусу!» Иисус деди: «Бӓним». Иуда, сатыӂы, оннарлан барабарды. 6Ачан Иисус деди: «Бӓним», оннар чекилдилӓр геери да дӱштӱлӓр ерӓ. 7Иисус енидӓн сорду: «Кими аарээрсыныз?» «Назаретли Иисусу», – ӂувап еттилӓр оннар. 8Иисус деди: «Сӧледим сизӓ, ани Бӓним. Чӱнкӱ аарээрсыныз Бени, буннары бракын, гитсиннӓр». 9Буну деди, ки таманнансын сӧз, ани сӧледийди: «Кайбетмедим кимсейи оннардан, ани Сӓн вердин Бана». 10Симон Петри чыкарды кылыӂы, ани ташыйарды йанында, урду баш попазын чыраана да кести онун саа кулааны. Онун адыйды Малх. 11Иисус деди Петрийӓ: «Кой кылыӂы кылыф ичинӓ. Не, ичмейеӂӓм ми Бӓн о филӂаны, ани Боба верди, ичейим?» 12Бинбашы, аскер бӧлӱӱ хем иудейлерин бекчилери туттулар да бааладылар Иисусу. 13Илкин гӧтӱрдӱлӓр Аннана, зерӓ о Кайафанын кайнатасыйды, ангысы о йыл баш попазды. 14Кайафа одур, ким акыл вердийди иудейлерӓ: «Таа ислӓӓ, ӧлсӱн бир адам хепси инсан ичин». 15Ама Симон Петри гидӓрди Иисусун ардына, хем ӧбӱр ӱӱрениӂи да. Ӧбӱр ӱӱрениӂи танышарды баш попазлан. О гирди Иисуслан барабар баш попазын аулу ичинӓ. 16Петри калды дышанда, токатлар йанында. Ӧбӱр ӱӱрениӂи, ани танышарды баш попазлан, чыкты дышары, лафетти токатларда бекчи карыйлан да гечирди Петрийи ичйанына. 17Токатларда бекчи кары деди Петрийӓ: «Диилсин ми сӓн дӓ бу Адамын ӱӱрениӂилериндӓн?» «Диилим», – ӂувап етти Петри. 18Озаман чыраклар хем бекчилӓр йакардылар бир атеш да йысынардылар долайында, чӱнкӱ суукту. Петри дурарды оннарлан барабар да йысынарды о да атештӓн. 19Баш попаз сорду Иисуса ӱӱрениӂилери ичин хем ӱӱретмеси ичин. 20Иисус ӂувап етти: «Бӓн не сӧледим, ачык сӧледим инсана. Херзаман ӱӱреттим синагогалар ичиндӓ хем Айоз бинада, нерейи топланэр хепси иудейлӓр. Саклы бишей сӧлӓмедим. 21Нечин сорэрсын Бана? Сор оннара, ким сеследи сӧзӱмӱ. Тӓ, оннар билерлӓр, не лафеттим». 22Ачан бу лафлары ишитти бекчилердӓн бириси, ани дурарды орада, урду Иисуса бир шамар да деди: «Ӧлӓ ми Сӓн ӂувап едерсин баш попаза?» 23Иисус деди: «Еер лафеттисейдим кӧтӱ бишей, гӧстер, не кӧтӱлӱк сӧледим. Ама лафеттисейдим ии, нечин урэрсын Бана?» 24Озаман Аннан йоллады Ону баалы баш попаза, Кайафайа. 25Симон Петри дурарды да атештӓ йысынарды. Озаман сордулар она: «Аӂаба диилсин ми сӓн дӓ Онун ӱӱрениӂилериндӓн?» О атылды да деди: «Диилим». 26Баш попазын чыракларындан бириси, ани хысымды о адамнан, ангысынын Петри кестийди кулааны, деди: «Бӓн сени гӧрмедим ми башчедӓ Онуннан барабар?» 27Петри енидӓн атылды, да таман о вакыт хороз ӧттӱ. 28Сора Иисусу Кайафадан алып, гӧтӱрдӱлӓр Преториума. Сабаады. Оннар кендилери Преториума гирмедилӓр, ки мындарланмасыннар да ийӓбилсиннӓр Паскеллейи. 29Пилат чыкты оннара да сорду: «Нейлӓн сиз кабаатландырэрсыныз бу Адамы?» 30Оннар ӂувап еттилӓр: «Еер О олмайайды бир фена йапыӂы, биз гетирмейеӂейдик Ону сана». 31Озаман Пилат деди: «Алын ону да даава кесин кендиниз сизин законунуза гӧрӓ». Ама иудейлӓр дедилӓр: «Бизим йок доорулуумуз ӧлдӱрмӓӓ кимсейи». 32Бу олду, ки таманнансын о сӧз, ани сӧледийди Иисус, ачан ачты, не ӧлӱмнӓн ӧлеӂек. 33Пилат енидӓн гирди Преториума, чаарды Иисусу да сорду Она: «Сӓнсин ми Иудейлерин Падишахы?» 34Иисус ӂувап етти: «Сӓн кендилииндӓн деерсин буну оса башкалары мы сана сӧледилӓр Беним ичин?» 35Пилат деди: «Не, бӓн иудейим ми? Кенди инсанын хем бӱӱк попазлар вердилӓр Сени беним елимӓ. Сӧлӓ, не йаптын?» 36Иисус деди: «Беним Падишыхлыым диил бу дӱннедӓн. Еер Беним Падишахлыым олайды бу дӱннедӓн, озаман Беним изметчилерим дӱӱшеӂейдилӓр, ки Бӓн дӱшмейим иудейлерин еллеринӓ, ама Беним Падишахлыым диил бу дӱннедӓн». 37Озаман Пилат деди Иисуса: «Демӓк, Сӓн Падишахсын, диил ми ӧлӓ?» Иисус ӂувап етти: «Сӓн сӧлеерсин, ани Падишахым. Онуштан Бӓн дуудум хем бу дӱннейӓ гелдим, ки шаатлык едейим аслылык ичин. Хепси, ким аслылык тарафында, сеслеерлӓр Беним сесими». 38Пилат сорду Она: «Недир аслылык?» Буну сӧледиктӓн сора енидӓн чыкты иудейлерӓ да деди: «Бӓн булмээрым бир дӓ кабаат бу Адамда. 39Сиздӓ вар бир адет, ки Паскеллӓ йортусунда колверейим сизӓ капандан бирисини. Истеерсиниз ми, колверейим сизӓ Иудейлерин Падишахыны?» 40Озаман хепси таа бир сыра баардылар: «Диил Ону, колвер Вараввайы!» Варавва са бир хайдутту.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\