Иоан 19

1Озаман Пилат алды Иисусу да изин верди, дӱӱсӱннӓр Ону. 2Аскерлӓр ӧрдӱлӓр тикенни чалыдан фенец да койдулар Иисусун башына. Гиидирдилӓр Ону ергиван рубайлан, 3сора, йаклашып Она, дейӓрдилӓр: «Селӓм Сана, Иудейлерин Падишахы!» да шамарлардылар Онун йанакларыны. 4Пилат генӓ чыкты да деди инсана: «Тӓ, бӓн чыкарэрым Ону сизӓ, ки билӓсиниз, ани бӓн булмээрым Онда бир дӓ кабаат». 5Чыкты Иисус, чалыдан фенецлӓн башында хем ергиван рубайлан гиийимни. Пилат озаман деди инсана: «Будур Адам!» 6Ачан гӧрдӱлӓр Ону бӱӱк попазлар хем бекчилӓр, озаман башладылар баармаа: «Гер ону! Гер ону ставроза!» Пилат деди: «Алын да герин сиз, зерӓ бӓн булмадым Онда бир дӓ кабаат». 7Иудейлӓр ӂувап еттилӓр она: «Биздӓ вар Закон, да бу Закона гӧрӓ О лӓӓзым ӧлдӱрӱлсӱн, зерӓ йапты кендини Аллахын Оолу». 8Пилат, ишидип бу лафлары, таа пек коркту. 9Гирди енидӓн Преториума да деди Иисуса: «Нередӓнсин Сӓн?» Ама Иисус вермеди бир дӓ ӂувап. 10Пилат деди Она: «Бана мы ӂувап етмеерсин? Билмеерсин ми, ани вар куведим колверейим Сени хем вар куведим герейим Сени ставроза!» 11«Олмайаӂэйды бир дӓ куведин Беним ӱстӱмӓ, еер верилмейейди сана гӧктӓн. Онуштан, ким верди Бени сенин елинӓ, онун гӱнахы таа бӱӱк», – ӂувап етти Иисус. 12Бундан сора Пилат аарарды колайлык, колверсин Ону. Ама иудейлӓр баарырдылар: «Еер колверӓрсейдин бу Адамы, диилсин дост Кесарлан. Хербир адам, ким кендини йапэр падишах, о Кесара каршы гидер». 13Ачан Пилат ишитти бу лафлары, чыкарды Иисусу дышары, отурду даава скемнесинӓ о ердӓ, ани ады «Таш Дӧшемӓ», чыфытчасына «Гаввафа». 14О гӱн хазырланмак гӱнӱйдӱ Паскеллӓ йортусуна, алтынӂы саадын долайындайды. Пилат деди иудейлерӓ: «Тӓ, бу сизин Падишахыныз!» 15Ама оннар баардылар: «Ӧлдӱр, ӧлдӱр, гер Ону ставроза!» «Герейим сизин Падишахынызы мы?» – сорду Пилат оннара. Бӱӱк попазлар дедилӓр: «Биздӓ йок башка падишах, Кесардан каарӓ». 16Озаман Пилат верди Иисусу оннарын еллеринӓ, ки герилсин ставроза. Аскерлӓр алдылар Иисусу да гӧтӱрдӱлӓр гермӓӓ. 17Иисус Кенди гӧтӱрӓрди ставрозу омузунда да чыкты о ерӓ, ани денер «Баш кемии ери», чыфытчасына «Голгофа». 18Орада гердилӓр ставроза Ону хем таа ики кишийи, бирисини саа тарафына, ӧбӱрӱнӱ дӓ сол тарафына, Иисусу да гердилӓр ортада. 19Пилат сымарлады, йазсыннар да ставрозун йукарсына бӧлӓ бир йазы койсуннар: «Назаретли Иисус, Иудейлерин Падишахы». 20Иудейлердӓн чойу окудулар бу йазыйы, зерӓ нерейи гердилӓр Иисусу, йакынды касабайа. Йазылыйды чыфыт, латин хем урум диллериндӓ. 21Иудейлерин бӱӱк попазлары дедилӓр Пилата: «Йазма „Иудейлерин Падишахы“, ама йаз, ани „О Кендини сайарды Иудейлерин Падишахы“». 22«Не йаздым, о йазылмыш», – ӂувап етти Пилат. 23Аскерлӓр Иисусу гердиктӓн сора алдылар Онун рубаларыны да йаптылар дӧрт пай, хербир аскерӓ бирӓр пай. Сора алдылар гӧлмеени. Гӧлмеендӓ йокту бир дӓ дикиш, ӧрӱлӱйдӱ бойдан-бойа. 24Аскерлӓр дедилӓр бири-биринӓ: «Йыртмайалым гӧлмӓӓ, ама аталым четелӓ, гӧрелим, кимӓ дӱшеӂек». Бу олду таманнансын дейни Айоз Йазы, ани деер: «Пай еттилӓр рубаларымы, гиийимим ичин четелӓ аттылар». Бӧлӓ дӓ йапты аскерлӓр. 25Ставроз йанында, нередӓ герилийди Иисус, дурардылар: анасы, анасынын кызкардашы, Марийа, Клеопанын карысы, хем Марийа Магдалина. 26Ачан Иисус гӧрдӱ анасыны хем, дурарак онун йанында, ӱӱрениӂийи, ангысыны севӓрди, деди Кенди анасына: «О, кары! Тӓ, бу сенин оолун!» 27Сора деди ӱӱрениӂисинӓ: «Тӓ, бу сенин анан!» Ондан сора бу ӱӱрениӂи алды Иисусун анасыны кенди евинӓ. 28Бундан сора Иисус, билерӓк ани шинди хепси таманнанды, таманнансын дейни Айоз Йазы, деди: «Сусадым». 29Орада варды бир кап, долу шарап сиркесиннӓн. Аскерлӓр, бир сӱнкери бандырып сиркейӓ, иссоп сопасына тактылар да узаттылар Онун дудакларына. 30Ачан Иисус сиркейи датты, деди: «Таманнанды!» Сора иилтти башыны да салверди Духуну. 31Ӂумаа гӱнӱйдӱ. Иудейлӓр истемӓрдилӓр, ки гӱӱделӓр, ставрозда герили, калсыннар ӂумертеси гӱнӱ, зерӓ о ӂумертеси бир бӱӱк гӱндӱ. Онуштан йалвардылар Пилата, ки изин версин, кырсыннар герилмиш оланнарын балдырларыны да калдырсыннар гӱӱделери. 32Аскерлӓр гелдилӓр да кырдылар илкинкисинин балдырларыны, сора икинӂисинин, ани Иисуслан билӓ герилийдилӓр. 33Ама ачан йаклаштылар Иисуса, гӧрдӱлӓр ани О ӧлӱ, онун ичин оннар кырмадылар Онун балдырларыны. 34Ама аскерлердӓн бириси саплады Онун ийесини сӱнгӱйлӓн, да бирдӓн кан хем су акты. 35Буну гӧрӓн шаатлык едер, да онун шаатлыы аслы. О билер, ани доору сӧлеер. Сӧлеер, ки сиз инанасыныз. 36Бу бӧлӓ олду, ки таманнансын Айоз Йазы: «Онун кемиклериндӓн бири билӓ фаланмайаӂэк». 37Башка ердӓ Айоз Йазы деер: «Бакаӂэклар Она, Кими сапладылар». 38Бундан сора Аримафейа касабасындан Иосиф, ангысы Иисусун бир ӱӱрениӂисийди, ама буну саклы тутту, зерӓ коркарды иудейлердӓн, истеди изин Пилаттан, ки индирсин Иисусун гӱӱдесини ставроздан. Пилат кайыл олду. Иосиф гитти да алды Иисусун гӱӱдесини. 39Гелди Никодим дӓ, ангысы геӂӓ гелдийди Иисуса, гетирди йакын ӱз фунт смирна, карышык алойа йаайыннан. 40Оннар алдылар Иисусун гӱӱдесини да сардылар кетендӓн безлӓрлӓн, ии кокуларлан, иудейлерин гӧммӓк адетлеринӓ гӧрӓ. 41Орада, нередӓ Иисусу гердилӓр, варды бир башчӓ. О башчӓ ичиндӓ варды бир ени мезар лаамы, нерейи таа кимсейи коймадыйдылар. 42Орада койдулар Иисусу, зерӓ иудейлерин хазырланмак гӱнӱйдӱ, да бу мезар орайы йакынды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\