Иоан 3

1Фарисейлерин арасында варды бир адам, ады Никодим, бир иудей ӧндерӂиси. 2О гелди Иисуса геӂӓ вакыды да деди: «Ӱӱредиӂи, биз билериз, ани Сӓнсин Ӱӱредиӂи, Аллахтан гелмӓ, зерӓ кимсей йапамээр о нышаннары, ани йапэрсын Сӓн, еер олмарсайды Аллах онуннан». 3Иисус деди она: «Доору, доору сӧлеерим сана, ани хербир адам, дуумарсайды енидӓн, йок насыл гӧрсӱн Аллахын Падишахлыыны». 4Никодим деди: «Несой вар колай дуусун енидӓн бир ихтӓр адам? Аӂаба вар мы ниӂӓ о енидӓн дуусун кенди анасындан?» 5Иисус ӂувап етти: «Доору, доору сӧлеерим сана, ани еер дуумарсайды биркимсей судан хем Духтан, йок насыл гирсин Аллахын Падишахлыына. 6Не дуулмуш еттӓн, о ет, ама не дуулмуш Духтан, о дух. 7Шашма буна, ани деерим: „Лӓӓзым дууасыныз енидӓн“. 8Лӱзгӓр есер, нерейи истеер. Ишидерсин онун уултусуну, ама билмеерсин, нередӓн гелер хем нерейи гидер. Хеп ӧлӓ олэр херкезиннӓн, ким Духтан дуулмуш». 9Никодим деди: «Несой вар насыл бу олсун?» 10Иисус ӂувап етти она: «Сӓн, Израилин ӱӱредиӂиси, буну му билмеерсин? 11Доору, доору сӧлеерим, ани биз лафедериз, не билериз, хем шаатлык едериз, не гӧрдӱк, ама сиз каблетмеерсиниз бизим шаатлыымызы. 12Лафедерим ердеки ишлӓр ичин, да инанмээрсыныз, несой инанабилеӂениз, еер лафедӓрсейдим гӧктеки ишлӓр ичин? 13Кимсей гӧкӓ калкмады, Ондан каарӓ, Ким гӧктӓн инди. Будур Адам Оолу, /ани гӧктӓ/. 14Ниӂӓ Моисей калдырды йыланы чол ердӓ, хеп ӧлӓ лӓӓзым калдырылсын Адам Оолу да, 15ки ким инанаӂэк Она /кайбелмесин, ама/ дивеч йашасын. 16Зерӓ Аллах ӧлӓ пек севди бу дӱннейи, ани верди бириӂик Оолуну, ки херкези, ким инанаӂэк Она, кайбелмесин, ама дивеч йашасын. 17Хакына, ани Аллах йолламады Оолуну бу дӱннейӓ, ки даава кессин дӱннейӓ, ама Онун ашыры дӱннӓ куртарылсын. 18Ким инанэр Она, даава олмайаӂэк, ама ким инанмээр, о даава олду шиндӓн сора, зерӓ инанмады Аллахын бириӂик Оолуна. 19Даава тутунэр бундан, ани айдыннык гелди бу дӱннейӓ, ама инсан таа пек севди каранныы, некадар айдынныы, зерӓ оннарын ишлери кӧтӱдӱр. 20Зерӓ херкез, ким фена йапэр, азетмеер айдынныктан хем гитмеер айдыннаа, ки ачылмасын фена йаптыклары. 21Ама ким йашээр аслылаа гӧрӓ, о гелер айдыннаа, гӧрӱнсӱн дейни йаптыклары, ани Аллахын кувединнӓн йапылы». 22Бундан сора Иисус ӱӱрениӂилериннӓн барабар гелди Иудейа ерлеринӓ. Орада оннарлан бир парча вакыт йашарды да ваатиз едӓрди. 23Ама Иоан ваатиз едӓрди Енонда, йакын Салимӓ, зерӓ орада чок су варды. Орайы гелӓрдилӓр да ваатиз олардылар. 24Чӱнкӱ Иоан зындана таа дӱшмедийди. 25Бу вакыт Иоанын ӱӱрениӂилерин хем иудейлерин арасында кавга пейдаланды динӂесинӓ пакланмак ичин. 26Гелдилӓр Иоана да дедилӓр: «Ӱӱредиӂи, О, Ким сениннӓнди Иорданын ӧбӱр тарафында, Ангысы ичин сӓн шаатлык еттин, шинди О ваатиз едер, да хепси Она гидер». 27Иоан ӂувап етти: «Адам йок насыл каблетсин бишей, еер бу верилмӓрсейди она гӧктӓн. 28Сиз кендиниз шаатсыныз беним лафларыма. Бӓн сӧледим, ани диилим Христос, ама йолланылмыш олдум Онун ӧнӱ сора. 29Кимин вар гелини, одур гӱвӓӓ. Гӱвеенин йанында досту дурэр, сеслеер ону, севинер хем шенненер, ишидип гӱвеенин сесини. Бу севинмелиим шинди таманнанды. 30О лӓӓзым бӱӱсӱн, ама бӓн кӱчӱлейим». 31Гӧктӓн гелӓн – хепсиндӓн ӱстӱн. Ердӓн адам топрактандыр, ерӂесинӓ ишлӓр ичин лафедер. Гӧктӓн гелӓн хепсиндӓн ӱстӱн. 32О шаатлык едер, не гӧрдӱ хем не ишитти, ама кимсей каблетмеер Онун шаатлыыны. 33Ким кабледер Онун шаатлыыны, бунуннан каавилеер Аллахын аслылыыны. 34Кими Аллах йоллады, О Аллахын сӧзлерини сӧлеер, зерӓ Аллах Кенди Духуну ӧлчӱйлӓн вермеер. 35Боба север Оолуну, онун ичин верди хепсини Онун елинӓ. 36Ким Аллахын Оолуна инанэр, дивеч йашамасы олаӂэк, ама ким инанмээр, йашамайы гӧрмейеӂек. Аллахын ӱфкеси онун ӱстӱнӓ калэр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\