Иоан 4

1Фарисейлӓр ишиттилӓр, ани Иисус таа чок ӱӱрениӂи еденер хем ваатиз едер, некадар Иоан. 2Аслысы, Кенди Иисус ваатиз етмӓрди, ама ваатиз едӓрди Онун ӱӱрениӂилери. 3Ачан Иисус аннады буну, бракты Иудейайы да енидӓн гитти Галилейа ерлеринӓ. 4Лӓӓзымды гечсин Самарийадан. 5Тӓ, Иисус гелер Самарийада бир касабайа, ады Сихар, нереси йаннашык о кырлан, ани Иаков вердийди кенди оолуна Иосифӓ. 6Орада булунарды Иаковун пынары. Иисус, дингин йолдан, отурду пынарын йанында ӧлӓ бир алтынӂы саатта. 7Гелди бир кары Самарийадан, ки су пынардан чыкарсын. «Вер Бана, су ичейим», – деди Иисус. 8Зерӓ Онун ӱӱрениӂилери гиттийдилӓр касабайа имеелик алмаа. 9Самарийалы кары деди: «Сӓн иудейсин, несой бендӓн, самарийалы карыдан, су ичмӓӓ истеерсин?» Иудейлӓр бишей пайлашмээрлар самарийалыларлан. 10Иисус ӂувап етти она: «Еер билсӓн Аллахын баашышыны хем Ону, Ким сендӓн су истеер, сӓн кендин истӓрсин Ондан су ичмӓӓ, да О йашамак суйу верир сана». 11Кары деер Она: «Сааби, сӓн йок нейлӓн чыкарасын су, пынар да дерин, несой вар колай олсун сендӓ йашамак суйу? 12Не сӓн таа бӱӱксӱн бизим бобадан Иаковдан мы, ангысындан бизӓ калды бу пынар, нередӓн ичти кендиси, ооллары хем хайваннары?» 13Иисус ӂувап етти: «Ким ичер бу судан, о енидӓн сусар, 14ама ким ичеӂек о судан, ани Бӓн вереӂӓм, дивеч сусуз калмайаӂэк. Ама су, ани она вереӂӓм, онда бир сызынты олаӂэк, да дивеч йашамайа гетиреӂек». 15Кары деди Она: «Чорбаӂы, вер бу судан бана, ки сусамайым да гелмейим бурадан су чыкармаа». 16«Гит, чаар коӂаны да гел бурайы», – деди Иисус. 17Кары ӂувап етти: «Йок коӂам». «Доору сӧледин, ани йок коӂан, – деди Иисус, – 18зерӓ беш коӂан олду. Бу адам, киминнӓн шинди йашээрсын, о да диил сенин коӂан. Буну доору сӧледин». 19Кары деди: «Чорбаӂы, гӧрерим, ани Сӓн бир пророксун. 20Бизим бобалар баш иилттилӓр бу байыр ӱстӱндӓ, ама сиз деерсиниз, ани ер, нередӓ лӓӓзым баш иилтмӓӓ, булунэр Иерусалимдӓ». 21Иисус ӂувап етти она: «Кары, инан Бени, гелер вакыт, ачан баш иилтмейеӂениз Бобайа не бу байыр ӱстӱндӓ, не дӓ Иерусалимдӓ. 22Сиз баш иилдерсиниз нейӓ билмеерсиниз, биз баш иилдериз нейӓ билериз, зерӓ куртулмак – иудейлердӓн. 23Ама гелер вакыт, артык шиндӓн сора гелди, ачан хакына баш ураннар баш иилдеӂеклӓр Бобайа духта хем аслылыкта, зерӓ бутӱрлӱ баш иилденнери Боба аарээр. 24Аллах – дух. Ким баш иилдер Она, лӓӓзым баш урсун духта хем аслылыкта». 25Кары ӂувап едер: «Билерим, ани гелеӂек Мессийа, Ангысына денер Христос. О, гелдийнӓн, хепсини бизӓ аннадаӂэк». 26Иисус деди: «Бӓн, ани сениннӓн лафедерим, Кендим Мессийайым». 27Бу вакыт гелди Онун ӱӱрениӂилери. Оннар шаштылар, ани О лафедер бир карыйлан. Ама бириси билӓ сормады: «Не истеерсин?» еки: «Нечин лафедерсин онуннан?» 28Кары бракты су кабыны, гитти касабайа да деди инсана: 29«Гелин дӓ гӧрӱн бир адам, ангысы сӧледи хепсини, не йаптым. Аӂаба диил ми О Христос?» 30Оннар чыктылар касабадан да гелӓрдилӓр Иисуса. 31Бу вакыт ӱӱрениӂилӓр йалварардылар Она, исин, дейип: «Ӱӱредиӂи, и бишей». 32Ама О деди: «Бендӓ вар бир имӓк, ани сиз билмеерсиниз». 33Ӱӱрениӂилӓр бири-бириннӓн лафедӓрдилӓр: «Гетирмеди ми аӂаба Она биркимсей имӓӓ?» 34Иисус деди: «Беним имӓӓм будур: йапайым Онун истедиини, Ким Бени йоллады, хем ишини Онун таманнайым. 35Демеерсиниз ми сиз, ани вар таа дӧрт ай бичмӓк вакыдынадан? Ама Бӓн сизӓ деерим: йа гӧзлеринизи ачын да бакын екиннерӓ. Оннар шиндӓн сора сарардылар бичмӓк ичин. 36Ким бичер, хак алэр, берекет дивеч йашамак ичин топлээр. Онуштан екиӂи хем бичиӂи барабар севинеӂеклӓр. 37Онун ичин доору о сӧз, ани деер: „Бириси екер, ама башкасы бичер“. 38Бӓн йолладым сизи, бичӓсиниз, нередӓ сиз ишлӓмединиз, ама башкасы ишледи, сиз дӓ пай алэрсыныз оннарын ишлериндӓн». 39Чойу самарийалылар бу касабадан инандылар Иисуса карынын лафларындан, ангысы, шаатлык едип, деди: «О сӧледи бана хепсини, не йаптым». 40Онуштан, ачан гелдилӓр самарийалылар Она да йалвардылар, калсын оннарда, О калды орада ики гӱн. 41Сора инандылар таа чоклук Кенди Иисусун лафларындан. 42Оннар дедилӓр карыйа: «Шинди инанэрыз диил сенин лафларындан, ама кендимиз ишиттик хепсини да аннадык, ани хакына Одур дӱннейин Куртарыӂысы /Христос/». 43Ики гӱндӓн сора Иисус йолланды орадан да гитти Галилейайа. 44О Кендиси шаатлык етти, ани бир дӓ пророк диил хатырланмыш кенди дуума ериндӓ. 45Ачан гелди Галилейайа, орада Ону каблеттилӓр, зерӓ оннар да йортуйа гиттийдилӓр да гӧрдӱйдӱлӓр хепсини, не О йапты йорту вакыды Иерусалимдӓ. Оннар да йортуда орадайдылар. 46Иисус енидӓн дӧндӱ геери Галилейанын Кана кӱӱйӱнӓ, нередӓ суйу чевирдийди шараба. Капернаум касабасында бир падишах изметкерин оолу хастайды. 47Бу изметкӓр ишитти, ани Иисус дӧндӱ Иудейадан Галилейа ерлеринӓ. О гелди Иисуса да йалварды, гелсин да алыштырсын онун оолуну, ани ӧлӱм дӧшеендейди. 48Иисус деди: «Сиз, мераклы нышаннар хем шашмаклы ишлӓр гӧрмейинӂӓ, инанмээрсыныз!» 49Падишахын изметкери деди: «Сааби, гел, таа ӧлмедийнӓн беним ушаам». 50Иисус ӂувап етти: «Гит, сенин оолун йашайаӂэк». О инанды Иисусун сӧзӱнӱ да гитти. 51Ачан о таа йолдайды, чыраклары чыктылар она каршы да сӧледилӓр, ани чоӂук саа. 52О сорду оннара: «Не вакыт она ии олду?». Оннар ӂувап еттилӓр: «Дӱн, единӂи саатта онун йангыны дӱштӱ». 53Бобасы аннады, ани бу олду озаман, ачан Иисус деди она: «Сенин оолун йашайаӂэк». О хем онун бӱтӱн еви инандылар. 54Бу икинӂи нышан, ани йапты Иисус геери Иудейадан Галилейа ерлеринӓ дӧндӱктӓн сора.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\