Иоан 5

1Ондан сора олду иудейлердӓ бир йорту, да Иисус гитти Иерусалим касабасына. 2Иерусалимдӓ, Койун токатларында вар бир гӧл, ани чыфытчасына ады Вифезда, долайлы беш колонадайлан. 3Бу колонадалар алтында йатардылар чок тӱрлӱ хасталар: кӧӧрлар, топаллар, кӧтӱрӱмнӓр, /ангылары беклӓрдилӓр су ойнамасыны. 4Аллахтан бир ангил кимӓр сыра гелӓрди гӧлӓ да чалкаларды суйу. Ким илкин гирӓрди су ойнатмасындан сора, куртулурду хертӱрлӱ хасталыктан, недӓн хастайды/. 5Орада варды бир адам, ани хастайды отуз секиз йыл. 6Иисус гӧрдӱ ону йатаркан, да билерӓк, ани чок вакыттан беери хаста, сорду она: «Истеерсин ми саа олмаа?» 7Бу хаста ӂувап етти: «Чорбаӂы, йок кимсейим, су ичинӓ салверсин бени, ачан су фокурдээр. Бӓн гиринӂӓ, гирер башкасы бендӓн илери». 8«Калк, ал дӧшеени да гез», – деди Иисус. 9Бирдӓн бу адам саа олду, алды дӧшеени да чекетти гезмӓӓ. Бу олду бир ӂумертеси гӱнӱ. 10Иудейлӓр бу адама, ани саа олду, дедилӓр: «Бӱӱн, ӂумертеси гӱнӱ, дӱшмеер, ташыйасын дӧшеени». 11О ӂувап етти оннара: «О, ким бана саалык верди, деди: „Ал дӧшеени да гез“». 12Оннар сордулар: «Кимдир О, Ангысы сана деди: „Ал дӧшеени да гез“?» 13Ама бу саа олмуш адам билмӓрди, кимди О, зерӓ Иисус орадан сауштуйду калабалык бетеринӓ. 14Сора Иисус онуннан каршы гелди Айоз бинада да деди: «Тӓ, алыштын, бак, зеедӓ гӱнаха гирмӓ, ки олмасын сениннӓн бишей таа бела». 15Бу адам гитти да сӧледи иудейлерӓ, ани Она Иисус саалык верди. 16Бу бетерӓ иудейлӓр башладылар излемӓӓ Иисусу да истӓрдилӓр ӧлдӱрсӱннӓр Ону, зерӓ йапарды бу ишлери ӂумертеси гӱнӱ. 17Иисус дейӓрди оннара: «Бобам Беним таа ишлеер, Бӓн дӓ ишлеерим». 18Онуштан иудейлӓр таа чок бакардылар ӧлдӱрсӱннӓр Ону, зерӓ диил саде ани басарды ӂумертесини, ама Аллаха дейӓрди: «Беним Бобам», койарак Кендини Аллахлан бир. 19Бунун ичин Иисус оннара деди: «Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани Оол йок насыл бишей йапсын Кенди-Кендиндӓн, еер гӧрмӓрсейди Бобайы йапаркан. Хепсини, не йапэр Боба, Оолу да йапэр хеп ӧлӓ. 20Зерӓ Боба север Оолуну да гӧстерер Она хепсини, не йапэр. О гӧстереӂек Она таа бӱӱк ишлӓр дӓ, ки сиз шаш-беш каласыныз. 21Зерӓ, ниӂӓ Боба дирилдер ӧлӱлери да верер ӧмӱр оннара, хеп ӧлӓ Оол да верер ӧмӱр, кимӓ истеер. 22Боба даава кесмеер кимсейӓ. Бӱтӱн даавайы верди Оолуна, 23ки хепси икрамнасыннар Оолуну, ниӂӓ икрамнээрлар Бобайы. Ким икрамнамээр Оолу, о икрамнамээр Бобайы, Ангысы йоллады Ону. 24Доору, доору сӧлеерим: ким сеслеер Беним сӧзӱмӱ да инанэр Она, Ким Бени йоллады, онун вар дивеч йашамасы, о гелмеер даавайа, ама гечти ӧлӱмдӓн йашамайа. 25Доору, доору сӧлеерим сизӓ, гелер вакыт, шиндӓн сора гелди, ачан ӧлӱлӓр ишидеӂеклӓр Аллахын Оолунун сесини, да ишиденнӓр дирилеӂеклӓр. 26Ниӂӓ Бобанын вар йашамасы Кенди-Кендиндӓ, хеп ӧлӓ Оолуна да верди, йашамасы олсун Кенди-Кендиндӓ. 27Верди заабитлик Она, даава кессин, зерӓ О – Адам Оолу. 28Шашмайын буна, зерӓ гелер вакыт, ачан хепси, ким булунэр мезарлар ичиндӓ, ишидеӂеклӓр Адам Оолунун сесини. 29Да чыкаӂэклар мезарлар ичиндӓн. Ким йапты иилик, дирилеӂек ӧмӱр ичин, ама ким йапты феналык, дирилеӂек даава ичин. 30Бӓн йок насыл йапайым бишей Кендимдӓн. Бӓн даава йапэрым ӧлӓ, ниӂӓ ишидерим Бобадан. Беним даавам доору, зерӓ бакэрым йапайым диил Беним Кенди истедиими, ама Бобанын, Ангысы Бени йоллады. 31Еер шаатлык едӓрсейдим Кендим ичин, озаман Беним шаатлыым диил аслы. 32Вар башка шаат, ангысы Беним ичин шаатлык едер. Бӓн билерим, ани Онун шаатлыы аслы. 33Сиз йолладыныз Иоана, да о шаатлык етти аслылык ичин. 34Диил ани Бӓн адамын шаатлыыны кабледерим, ама буннары сӧлеерим, ки сиз куртуласыныз. 35Иоан бир шафкты, ани йанарды хем айдыннадарды. Сиз истединиз бираз шенненӓсиниз онун айдынныында. 36Ама Бендӓ вар Иоанын шаатлыындан таа каави бир шаатлык: ишлӓр, ани Боба верди, йапайым, хем ангыларыны Бӓн йапэрым, буннар Беним ичин шаатлык едерлӓр, ани Боба Бени йоллады. 37Бобам, ани Бени йоллады, Кендиси шаатлык етти Беним ичин. Сиз хич ишитмединиз Онун сесини хем гӧрмединиз ӱзӱнӱ. 38Онун сӧзӱнӱ тутмээрсыныз ӱреениздӓ, зерӓ инанмээрсыныз Ону, Кими О йоллады. 39Сиз аараштырэрсыныз Айоз Йазылары, дӱшӱнӱп, ки оннарлан еденӓсиниз дивеч йашамак. Оннар шаатлык едерлӓр Беним ичин! 40Сиз истӓмеерсиниз гелӓсиниз Бана, олсун йашаманыз дейни. 41Бӓн каблетмеерим инсандан метинник. 42Сизи билерим, сиздӓ йок севги Аллаха. 43Бӓн гелдим Беним Бобамын адына, да каблетмеерсиниз Бени, ама гелӓрсейди башка биркимсей кенди адына, ону сиз кабледеӂениз. 44Несой вар ниӂӓ сиз инанасыныз, ачан аарээрсыныз метинник бири-бириниздӓн, ама аарамээрсыныз метиннии, ани гелер бир Аллахтан. 45Санмайасыныз, ани Бӓн сизи кабаатландыраӂам Бобанын ӧнӱндӓ, вар ким сизи кабаатландырсын: Моисей, ангысына умудунузу койдунуз. 46Еер инанайдыныз Моисейи, инанаӂэйдыныз Бени дӓ, зерӓ о йазды Беним ичин. 47Ама чӱнкӱ инанмээрсыныз онун йазыларыны, несой вар насыл инанасыныз Беним сӧзӱмӱ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\