Иоан 6

1Бундан сора Иисус гитти Галилейа (Тивериада) гӧлӱнӱн ӧбӱр тарафына. 2Чок инсан гидӓрди Онун ардына, зерӓ гӧрӓрдилӓр нышаннары, не йапарды хасталарлан. 3Иисус пинди байыр ӱстӱнӓ да отурурду орада ӱӱрениӂилериннӓн барабар. 4Паскеллӓ, иудейлерин йортусу, йаклашарды. 5Иисус бакты да гӧрдӱ чок инсан, ани гелӓрди Она. Озаман деди Филипӓ: «Нӓӓндан сатын алаӂэз окадар екмек, ки бу инсаны дойуралым?» 6Сӧледи бӧлӓ, ки денесин ону, зерӓ Кендиси билӓрди, не йапаӂэк. 7Филип ӂувап етти: «Икиӱз динарлык екмек дӓ етишмӓз оннара, ки херкези бирӓр парча алабилсин». 8Ӧбӱр ӱӱрениӂи, Андрей, Симон Петринин кардашы, деди: 9«Бурада вар бир чоӂук, ангысында вар беш екмек арпадан хем ики балык, ама недир оннар букадар инсана?» 10Иисус деди: «Сӧлейин, инсан отурсун». Орада варды чок чимен. Инсан отурду ерӓ. Хепси вардылар бир беш бин адамын долайында. 11Иисус алды екмеклери, шӱкӱр етти Аллаха, сора пайетти /ӱӱрениӂилеринӓ, ӱӱрениӂилери да пайеттилӓр/ инсана. Хеп ӧлӓ пайетти балыклары, херкезинӓ, ким некадар истеди. 12Оннар дойундуктан сора, Иисус деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Топлайын имӓк парчаларыны, ки бишей зӓн олмасын». 13Топладылар да долдурдулар оники сепет екмек парчасыннан, ани калдыйды о инилмиш беш арпа екмеендӓн. 14Инсан, ачан гӧрдӱ бу нышаны, ани йапты Иисус, деди: «Будур хакына пророк, ангысы лӓӓзым гелсин дӱннейӓ». 15Иисус билӓрди, ани неетленӓрдилӓр гелсиннӓр да зорлайып йапсыннар Ону падишах. Онуштан О саушту орадан да йалныз генӓ пинди бир байыр ӱстӱнӓ. 16Ачан авшам олду, Онун ӱӱрениӂилери гиттилӓр гӧл бойуна. 17Гирдилӓр кайык ичинӓ да гидӓрдилӓр гӧлӱн ӧбӱр тарафына, Капернаум касабасына. Караннык олдуйду, ама Иисус хеп окадар гелмӓрди оннара. 18Бир серт лӱзгӓр есӓрди, гӧл дӓ далгалыйды. 19Ачан ӱздӱлӓр бир ирми беш-отуз стади, гӧрдӱлӓр ани Иисус гезер су ӱстӱндӓ да кайаа йаклашэр. Оннар корктулар. 20«Бу Бӓним, коркмайын!» – деди Иисус. 21Озаман оннар истӓрдилӓр алсыннар Ону кайык ичинӓ. Бундан сора бирдӓн кайык етишти о ерӓ, нерейи оннар гидӓрдилӓр. 22Ертеси гӱнӱ инсаннар, ани калдылар гӧлӱн ӧбӱр тарафында, гӧрдӱлӓр, ани орада варды салт бир кайык. Аннадылар, ани Иисус гирмеди ӱӱрениӂилериннӓн кайык ичинӓ, ама ӱӱрениӂилӓр Онсуз гиттилӓр. 23Гелди башка биркач кайык Тивериада касабасындан йакын о ерӓ, нередӓ идийдилӓр екмек Саабинин иисӧзлемесиндӓн сора. 24Ӧлӓ ки, инсан, гӧрӱп, ани орада йок не Иисус, не дӓ ӱӱрениӂилӓр, пинди кайыклара да гитти Капернаум касабасына Иисусу аарамаа. 25Ачан булдулар Ону гӧлӱн ӧбӱр тарафында, дедилӓр Она: «Ӱӱредиӂи, незаман Сӓн бурайы гелдин?» 26Иисус ӂувап етти оннара: «Доору, доору сӧлеерим сизӓ: аарээрсыныз Бени, диил ани гӧрдӱнӱз нышаннары, ама ани идиниз екмек да дойундунуз. 27Чалышын диил гечӓр имӓк ичин, ама гечмӓз имӓк ичин, ани дивеч йашамайа гӧтӱрер. Буну сизӓ Адам Оолу вереӂек. Зерӓ Адам Оолуну Аллах Боба нышаннады Кенди мӱхӱрӱннӓн». 28Оннар дедилӓр: «Не лӓӓзым йапалым, Аллахын ишини дейни таманнайалым?» 29Иисус ӂувап етти: «Будур Аллахын иши, ки инанасыныз Она, Кими О йоллады». 30Буна оннар ӂувап еттилӓр: «Не нышан гӧстерӓбилирсин бизӓ, ки гӧрелим да инаналым Сени? Не иш Сӓн йапэрсын? 31Бизим бобалар идилӓр манна чолда, ниӂӓ вар йазылы: „Верди оннара екмек гӧктӓн“». 32Иисус деди: «Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани Моисей вермеди екмек гӧктӓн сизӓ, ама Беним Бобам верер хакына екмек гӧктӓн. 33Зерӓ Аллахын екмӓӓ Одур, Ким гӧктӓн инер да йашамак дӱннейӓ верер». 34«Сааби, вер бизӓ херзаман бу екмектӓн», – дедилӓр оннар. 35Иисус деди оннара: «Бӓним йашамак екмӓӓ. Ким Бана гелер, хич аӂыкмаз, ким Бана инанэр, бир сыра билӓ сусуз калмаз. 36Ниӂӓ сӧледим сизӓ, гӧрдӱнӱз Бени да хеп окадар инанмадыныз. 37Хепси, не Боба Бана верер, Бана гелер. Ким дӓ Бана гелер, ону хич бирзаман ууратмайаӂам дышары. 38Зерӓ гӧктӓн индим, диил ани Кенди истедиими йапайым, ама Бени йоллайан Бобанын истедиини таманнайым. 39Бени Йоллайанын истедии будур: бирини билӓ оннардан, ани Бана верди, кайбетмейим, ама битки гӱндӓ хепсинӓ йашамак верейим. 40Будур Бобанын истедии: херкезин дивеч йашамасы олсун, ким гӧрер Оолу да инанэр, битки гӱндӓ ону дирилдеӂӓм». 41Иудейлӓр мырылданардылар Она каршы, зерӓ деди: «Бӓним гӧктӓн инмӓ екмек». 42Дейӓрдилӓр: «Диил ми О – Иисус, Иосифин оолу, Ангысынын бобасыны хем анасыны биз таныйэрыз? Шинди нечин О деер: „Бӓн гӧктӓн индим?“» 43Иисус ӂувап етти: «Мырылданмайын бири-биринизин аранызда. 44Кимсей йок насыл Бана гелсин, еер Бени йоллайан Боба ону чекмӓрсейди. Она битки гӱндӓ Бӓн ӧмӱр вереӂӓм. 45Пророкларын кийатларында йазылы: „Хепси Аллахтан ӱӱредилмиш олаӂэклар“. Хепси, ким Бобадан ишитти хем ӱӱренди, о Бана гелер. 46Зерӓ кимсей Бобайы гӧрмеди, Ондан каарӓ, Ким Аллахтан гелди. О Бобайы гӧрдӱ. 47Доору, доору сӧлеерим сизӓ: ким инанэр /Бана/, онун вар дивеч йашамасы. 48Бӓним йашамак екмӓӓ. 49Сизин бобаларыныз идилӓр манна чолда да ӧлдӱлӓр. 50Гӧктӓн инӓн ӧлӓдир бир екмек, ани ким ону ийер, хич ӧлмеер. 51Бӓним йашамак екмӓӓ гӧктӓн инмӓ. Ким бу екмектӓн ийер, дивеч йашайаӂэк. Екмек, ани Бӓн верерим дӱннейин йашамасы ичин, Кенди гӱӱдӓм». 52Ачан иудейлӓр бу лафлары ишиттилӓр, башладылар чекишмӓӓ бири-бириннӓн. Оннар дейӓрдилӓр: «Несой вар насыл бу Адам версин гӱӱдесини, ийелим?» 53Иисус деди: «Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани еер имӓрсейдиниз Адам Оолунун гӱӱдесини хем ичмӓрсейдиниз Онун каныны, сиз йашамак еденмейеӂениз. 54Ким ийер Беним гӱӱдеми хем ичер беним канымы, онун вар дивеч йашамасы. Ону дирилдеӂӓм битки гӱндӓ. 55Зерӓ Беним гӱӱдӓм – хакына имӓк хем Беним каным – хакына ичмӓк. 56Ким ийер Беним гӱӱдеми хем ичер Беним канымы, о калэр Бендӓ, Бӓн дӓ онда. 57Ниӂӓ дири Боба йоллады Бени, да йашээрым Бобанын кувединнӓн, хеп ӧлӓ Бени дӓ ийӓн йашайаӂэк Беним куведимнӓн. 58Будур гӧктӓн инмӓ екмек, диил ниӂӓ манна, ани бобаларыныз идилӓр да ӧлдӱлӓр. Ким ийер бу екмӓӓ, дивеч йашайаӂэк». 59Иисус сӧледи буннары синагога ичиндӓ, ачан ӱӱредӓрди инсаны Капернаум касабасында. 60Бу лафлардан сора чойу ӱӱрениӂилериндӓн дедилӓр: «Не фасыл лафлар, ким вар насыл каблетсин бу лафлары?» 61Ама Иисус билӓрди, ани Онун ӱӱрениӂилери мырылданэрлар, онуштан деди: «Бу лафлар сизӓ кӧстек ми? 62Не дейеӂениз, ачан гӧреӂениз Адам Оолуну калкарак енидӓн орайы, нередӓ О баштан булунарды? 63Йашамак верӓн духтур. Гӱӱдӓ бишейӓ йардым етмеер. Бу лафлар, ани сизӓ сӧледим, духтур хем ӧмӱрдӱр. 64Ама вар сиздӓн кимиси инансыз». Иисус баштан билӓрди, ким инанмээр хем ким Ону сатаӂэк. 65Да деди: «Бунун ичин сӧледим, ани кимсей йок насыл гелсин Бана, еер бу она диилсейди верилмиш Бобамдан». 66Бу бетерӓ чойу Онун ӱӱрениӂилериндӓн дӧндӱлӓр геери да ондан сора Онуннан гезмедилӓр. 67Озаман Иисус, данышып оникисинӓ, деди: «Беки сиз дӓ истеерсиниз гитмӓӓ?» 68«Сааби, кимӓ гиделим? – деди Симон Петри. – Сендӓ дивеч йашамак сӧзлери. 69Биз инандык да таныдык, ани Сӓнсин Аллахын Айозу». 70Иисус ӂувап етти: «Айырмадым мы Бӓн сизи оникинизи? Ама сиздӓн бириси диавол». 71Буну деди оникисиндӓн бириси ичин, Симон Искариотун оолу Иуда ичин, ангысы сонда сатты Ону.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\