Иоан 7

1Бундан сора Иисус гезӓрди Галилейада. Истӓмӓрди гезсин Иудейада, зерӓ иудейлӓр аарардылар ӧлдӱрсӱннӓр Ону. 2Йаклашарды иудейлерин Бордей йортусу. 3Иисусун кардашлары дедилӓр Она: «Чык бурадан да гит Иудейайа, Сенин ӱӱрениӂилерин дӓ гӧрсӱннӓр, не ишлӓр йапэрсын. 4Зерӓ кимсей йаптыкларыны сакламээр, ачан истеер ачылсын инсана. Чӱнкӱ Сӓн йапэрсын бу ишлери, гӧстер Кендини дӱннейӓ». 5Онун кардашлары буну дедилӓр, зерӓ инанмардылар Она. 6Иисус ӂувап етти оннара: «Беним вакыдым таа гелмеди, ама сизин ичин херзаман вакыт уйгун. 7Сиздӓн дӱннӓ йок насыл азетмесин, ама Бендӓн азетмеер, зерӓ Бӓн ачыклээрым, ани онун ишлери кӧтӱ. 8Сиз гидин йортуйа. Бӓн таа гитмейеӂӓм бу йортуйа, зерӓ Беним вакыдым таа гелмеди». 9Буннары сӧледиктӓн сора О калды Галилейада. 10Ачан кардашлары гиттилӓр йортуйа, сора О да ардларындан гитти, ама диил ачыкта, саклы гитти. 11Иудейлӓр аарардылар Ону йорту вакыды да сорардылар: «О нередӓ?» 12Инсан арасында чок тӱрлӱ Онун ичин фисирдемӓк олурду. Кимиси дейӓрди: «О бир ислӓӓ адам», башкасы дейӓрди: «Диил ислӓӓ, О инсаны алдадэр». 13Ама кимсей Онун ичин лафетмӓрди ачык, зерӓ коркардылар иудейлердӓн. 14Йортунун йарысында Иисус гирди Айоз бина ичинӓ да башлады ӱӱретмӓӓ. 15Иудейлӓр шашардылар, дейип: «Нӓӓндан О билер, ӱӱренмедийнӓн, Айоз Йазылары?» 16Иисус ӂувап етти: «Беним ӱӱренмишлиим диил Бендӓн, ама Ондан, Ким Бени йоллады. 17Еер биркимсей истӓрсейди йапсын Онун истедиини, о аннайаӂэк бу ӱӱретмӓк Аллахтан мы, оса Бӓн Кендимдӓн ми сӧлеерим. 18Ким лафедер кендиндӓн, о кендинӓ метинник бакэр, ама ким онун йоллайанын метинниини бакэр, о доору сӧлеер, онда йок йаннышлык. 19Вермеди ми Моисей сизӓ Закону? Хеп окадар кимсей сиздӓн тутмээр Закону, озаман нечин Бени ӧлдӱрмӓӓ бакэрсыныз?» 20Инсан ӂувап етти: «Диил ми фена дух Сендӓ? Ким бакэр Сени ӧлдӱрмӓӓ?» 21Иисус ӂувап етти оннара: «Бӓн бир иш йаптым, да хепсиниз шаштыныз. 22Моисей верди сымарламак кесиклик ичин сизӓ, макар ки бу диил Моисейдӓн, ама деделердӓн, да сиз онуштан кесиклик йапэрсыныз ушаа ӂумертеси гӱнӱ. 23Еер ушаа кесиклик йапыларсайды ӂумертеси гӱнӱ, ки басылмасын Моисейин Закону, нечин Бана окадар ӱфкеленерсиниз, ани ӂумертеси гӱнӱ бир адамы хептӓн саа йаптым? 24Даава кесмейин дышанкы дуруша гӧрӓ, ама даава кесин доорулаа гӧрӓ». 25Кими адамнар Иерусалимдӓн сорардылар: «Диил ми бу О, кими ӧлдӱрмӓӓ аарээрлар? 26Тӓ, О лафедер ачыклыкта, да кимсей бишей Она демеер! Аӂаба кайыл олмады мы ӧндерӂилӓр дӓ, ани О Христос? 27Биз билериз, нередӓн О, ама ачан Христос гелеӂек, кимсей билмейеӂек нередӓн». 28Иисус, Айоз бина аулунда ӱӱредерӓк инсаны, бӧлӓ баарды: «Сиз Бени таныйэрсыныз хем билерсиниз нередӓним, ама Бӓн Кенди башыма гелмедим. Бени Йоллайан – хаклы, ама сиз Ону танымээрсыныз. 29Бӓн таныйэрым Ону, зерӓ гелдим Ондан. О Бени йоллады». 30Оннар бакардылар тутсуннар Ону, ама кимсей ел койамады Она, зерӓ гелмедийди вакыды. 31Чойу инсандан инандылар Она. Оннар дейӓрдилӓр: «Ачан Христос гелеӂек, не таа чок нышан йапаӂэк мы, некадар бу Адам йапэр?» 32Фарисейлӓр ишиттилӓр инсаны бӧлӓ фысырдашарак Иисус ичин. Бӱӱк попазлар хем фарисейлӓр йолладылар бекчилери, ки тутсуннар Иисусу. 33Ама Иисус деди: «Бӓн бир парча вакыт таа олаӂам сизиннӓн да сора гидеӂӓм Она, Ким йоллады Бени. 34Сиз аарайаӂэныз Бени да буламайаӂэныз. Нередӓ Бӓн олаӂам, сиз орайы йок ниӂӓ гелӓсиниз». 35Иудейлӓр лафедӓрдилӓр бири-бириннӓн: «Нерейи бу адам истеер гитсин, да биз Ону буламайалым? Дӱшӱнмеер ми гитсин бизим инсана, ани даанык урум касабаларына, да урумнары ӱӱретсин? 36Башка тӱрлӱ несой аннамаа бу лафлары, ани сӧледи: „Аарайаӂэныз да буламайаӂэныз Бени“ хем „Нередӓ Бӓн олаӂам, сиз орайы гелӓмейеӂениз?“» 37Йортунун битки бӱӱк гӱнӱндӓ Иисус калкты айакча да баарды: «Ким сусады, гелсин Бана да ичсин. 38Ким инанэр Бана, ондан бир дерӓ йашамак суйу акаӂэк, ниӂӓ йазылы Айоз Йазыда». 39Сӧлӓрди бу лафлары Айоз Дух ичин, Ангысыны лӓӓзымды каблетсиннӓр оннар, ким Она инанэр. Зерӓ Айоз Дух таа верилмедийди, хем Иисус таа диилди метинникли. 40Кимиси инсандан, ачан ишиттилӓр бу лафлары, дедилӓр: «Бу адам хакына бекленӓн пророк». 41Башкасы дейӓрди: «О Христос», ама таа башкасы дейӓрди: «Олур му Христос Галилейадан гелсин? 42Йок му йазылы Айоз Йазыда, ани Христос гелеӂек Давидин сенселесиндӓн, Вифлеем касабасындан, нередӓ Давид йашарды?» 43Ӧлӓ ки, олурду чекиш инсан арасында Иисус ичин. 44Кимиси бактылар тутсуннар Ону, ама кимсей ел койамады Она. 45Бекчилӓр дӧндӱлӓр геери бӱӱк попазлара хем фарисейлерӓ. Буннар сордулар оннара: «Нечин гетирмединиз Ону?» 46Бекчилӓр ӂувап еттилӓр: «Кимсей бир сыра билӓ лафетмеди бу адам гиби». 47Фарисейлӓр дедилӓр: «Не, сиз дӓ ми алдандыныз? 48Инанды мы аӂаба бир ӧндерӂи еки бир фарисей Она? 49Бу инсан билмеер Закону, о бетвалы!» 50Оннардан бири, Никодим, ангысы ӧнӂӓ гелдийди Иисуса, деди оннара: 51«Бизим Закон кабаатландырэр мы биркимсейи, таа сеслӓмедийнӓн ону хем аннамадыйнан, не йапты?» 52Оннар ӂувап еттилӓр: «Беки сӓн дӓ Галилейадансын? Аараштыр ислӓӓ да бак, Галилейадан вар мы насыл чыксын пророк?» 53Сора хепси даалыштылар евлеринӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\