Иоан 9

1Иисус, гечӓркӓн, гӧрдӱ бир дуумактан кӧӧр адамы. 2Ӱӱрениӂилери сордулар: «Ӱӱредиӂи, ким гӱнах йапты, ани бу адам дууду кӧӧр, кендиси ми оса бобалары мы?» 3Иисус ӂувап етти: «Гӱнах йапмады не бу адам, не да онун бобалары, ама о бӧлӓ дууду, ки онуннан гӧстерилсин Аллахын ишлери. 4Лӓӓзым Онун, Ким йоллады Бени, ишини йапалым, некадар вакыт гӱндӱз. Зерӓ гелер геӂӓ, ачан кимсей йок насыл ишлесин. 5Некадар вакыт булунэрым дӱннедӓ, дӱннейин айдынныы булунэрым». 6Бу лафлардан сора тӱкӱрдӱ ерӓ, йапты чамур, йаалады бу кӧӧр адамын гӧзлерини чамурлан, 7да деди она: «Гит, йыкан Силоам суйунда». Силоамын аннамасы «йолланмыш». Адам гитти, йыканды да, ачан дӧндӱ геери, гӧзлери гӧрӓрди. 8Комушулар хем инсаннар, ани ӧнӂӓ гӧрдӱйдӱлӓр ону диленӓркӓн, сордулар: «Диил ми о, ани отурарды да диленӓрди?» 9Кимиси дейӓрдилӓр: «О кенди», башкалары дейӓрдилӓр: «Диил, бензеер она», ама адам кендиси дейӓрди: «Бӓн кендимим». 10Озаман сордулар она: «Несой ачылды сенин гӧзлерин?» 11О ӂувап етти: «О, Кимин ады Иисус, йапты чамур, йаалады гӧзлерими да сора деди: „Гит, йыкан Силоам суйунда“. Гиттим, йыкандым да гӧрмӓк едендим». 12«Нередӓ О?» – сорду оннар. «Билмеерим», – ӂувап етти бу адам. 13Бу адамы, ангысы ӧнӂӓ кӧӧрду, гӧтӱрдӱлӓр фарисейлерӓ. 14О гӱн, ачан Иисус йапты чамур да ачты онун гӧзлерини, ӂумертесийди. 15Онун ичин фарисейлӓр дӓ сордулар бу адама: «Несой башладын гӧрмӓӓ?» О ӂувап етти оннара: «О чамурлады гӧзлерими, да йыканып башладым гӧрмӓӓ». 16Озаман кимиси фарисейлердӓн дедилӓр: «Бу адам диил Аллахтан, зерӓ тутмээр ӂумертесини». Башкалары дейӓрдилӓр: «Несой вар ниӂӓ бир гӱнахкер адам йапсын бӧлӓ мераклы нышаннар?» Оннарын арасында чекетти кавга. 17Енидӓн сордулар адама, ани кӧӧрду: «Сенин гӧзлерини О ачтыйса, не сӓн дейеӂӓн Онун ичин?» «О бир пророк», – ӂувап етти бу адам. 18Иудейлӓр, чаармайынӂа анасыны-бобасыны онун, кимин гӧзлери ачылды, инанмадылар, ани о кӧӧрду да гӧрмӓк еденди. 19Сордулар оннара: «Бу му сизин оолунуз, ангысы ичин деерсиниз, ани кӧӧр дууду? Несой шинди гӧрӓбилер?» 20Ӂувап етти онун бобасы хем анасы: «Билериз, ани бу бизим оолумуз, хем ани дууду кӧӧр. 21Ама несой шинди гӧрер, хем ким ачты онун гӧзлерини, билмеериз. Сорун она, о етишӓр йашларда, да кенди вар ниӂӓ ӂувап етсин кендиси ичин». 22Бобалары бӧлӓ лафеттилӓр, зерӓ коркардылар иудейлердӓн. Иудейлӓр аннаштыйдылар, ани еер биркимсей ачык дейӓрсейди, ани Иисус – Христостур, ону ууратсыннар синагогадан. 23Онуштан онун бобалары дедилӓр: «О етишӓр йашларда, сорун она». 24Фарисейлӓр икинӂи сыра чаардылар адамы, ани кӧӧрду, да дедилӓр она: «Аллаха емин ет да доору сӧлӓ, зерӓ биз билериз, ани бу адам гӱнахкер». 25О ӂувап етти: «Гӱнахкер ми, бӓн билмеерим. Бир иш билерим, ани кӧӧрдум да шинди гӧрерим». 26Озаман сордулар: «Не йапты О сана, несой ачты гӧзлерини?» 27«Демин сӧледим сизӓ, да сеслӓмединиз. Нечин таа бир сыра ишитмӓӓ истеерсиниз? – ӂувап етти о. – Беки сиз дӓ истеерсиниз олмаа Онун ӱӱрениӂилери?» 28Оннар ону азарладылар да дедилӓр: «Сӓн Онун ӱӱрениӂисийсин, ама биз Моисейин ӱӱрениӂилерийиз. 29Билериз, ани Аллах лафетти Моисейлӓн, ама бу Адамы билмеериз, нередӓн О». 30«Шашылаӂак иш бу! – деди адам, ани еденди гӧрмӓк. – Сиз билмеерсиниз, нередӓн О, ама О ачты беним гӧзлерими. 31Билериз, ани Аллах сеслӓмеер гӱнахкерлери, ама ким коркэр Аллахтан да йапэр Онун истедиини, ону Аллах сеслеер. 32Незамандан курулуйду дӱннӓ, ишидилмеди, ки биркимсей ачсын дуумактан кӧӧр адамын гӧзлерини. 33Еер олмайайды О Аллахтан, йапамайаӂэйды бишей». 34«Сӓн дуумушун бӱс-бӱтӱн гӱнахта да истеерсин ӱӱретмӓӓ бизи ми?» – ӂувап етти оннар да кооладылар ону дышары. 35Иисус ишитти, ани уураттылар ону дышары, да, ачан булушту онуннан, сорду: «Инанэрсын мы Адам Оолуна?» 36О ӂувап етти: «Сааби, Кимдир О, ки инанайым Она?» 37Иисус деди: «Сӓн Ону гӧрерсин, О, Ким сениннӓн лафедер, О Кендиси». 38«Инанэрым, Сааби!» – ӂувап етти да баш иилтти Иисуса. 39Иисус деди: «Бӓн гелдим бу дӱннейӓ даава ичин, ки оннар, ким гӧрмеерлӓр, гӧрсӱннӓр, ама гӧреннӓр кӧӧр олсуннар». 40Фарисейлердӓн бир бойу, ангылары Онун йанындайдылар, ачан ишиттилӓр бу лафлары, дедилӓр: «Чыкэр, ани биз дӓ кӧӧруз?» 41«Олайдыныз кӧӧр, олмайаӂэйды гӱнахыныз, ама чӱнкӱ деерсиниз, ани гӧрерсиниз, онуштан гӱнах калэр сизин ӱстӱнӱздӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\