Иуданын 1 | Bible.is
Иуданын 1

1Бӓн, Иуда, Иисус Христозун чыраа, Иаковун кардашы, селӓм йоллээрым сизӓ, чаарылмышлара, ани Аллах Бобадан севилмиш хем Иисус Христоздан корунмуш. 2Аӂыйаннык, селемет хем севги сиздӓ зееделенсин. 3Севгили кардашлар! Макар ки чок хавездим йазмаа сизӓ бизим ӂӱмлӓ куртулмамыз ичин, лӓӓзым олду йазайым бир насаат чалышкан оласыныз инан ичин, ани Аллахын айоз халкына верилди бир сыра херзамана. 4Зерӓ араныза сыйынды кими адамнар, ангылар евелдӓн ӂеза ичин сыраланмыш, аллахсызлар, ани Аллахын хайырыны чевирерлӓр тербеесизлӓӓ да атылэрлар бизим бириӂик Чорбаӂымыздан, Саабимиздӓн, Иисус Христоздан. 5Макар ки буну билерсиниз, бӓн истеерим аклыныза гетирейим, ани Сааби Кенди халкыны Мысырдан куртардыктан сора, инансызлары телеф етти. 6Ангиллери, ани корумадылар кенди заабитликлерини да брактылар йашамак ерлерини, Сааби тутэр оннары каранныкта чӧзӱлмӓз синӂирлериннӓн бӱӱк даава гӱнӱ ичин. 7Содом, Гоморра хем долай касабалар да бу ангиллӓр гиби ороспулаа верилдилӓр сапыклык еттилӓр. Бу бетерӓ дивеч атешлӓн ӂезаланмыш олдулар, ки каланына да азар олсун. 8Буна бакмайарак, бу адамнар да хеп ӧлӓ чекили кенди дӱшлериндӓн, мындарлээрлар гӱӱделерини, саймээрлар Саабинин заабитлиини хем кӧтӱлеерлӓр метин оланнары. 9Ама архангил Михаил да, ачан, чекишип, денклешти диаволлан Моисейин ӧлӱсӱ ичин, кыйышмады кӧтӱ лафларлан ону кабаатландырсын, салт деди: «Сааби сени азарласын». 10Буннар са кӧтӱлеерлӓр, нейи аннамээрлар, хем о, не табеетчӓ билерлӓр акылсыз хайваннар гиби, бу оннары кайбедер. 11Вай оннара, зерӓ гидерлӓр Каинын йолундан, казанч ичин чабук алданэрлар, ниӂӓ Валаам да Корей гиби калкынмакта кайбелерлӓр. 12Бӧлелери кара лекӓ олэрлар сизин севги софраларынызда. Сизиннӓн барабар конушэрлар, коркусуз кендилерини беслеерлӓр. Оннар, сусуз булутлар гиби, лӱзгердӓн есили. Оннар, ниӂӓ гӱзӱн фиданнар, ики керӓ ӧлмӱш – мейвасыз хем кӧктӓн чыкарылмыш. 13Ниӂӓ титси дениз далгалары кӧпӱрерлӓр, оннар да айып йаптыкларыны долайа саурэрлар. Оннар серсем йылдызлар гиби, ангыларыны дивеч зындан каранныы беклеер. 14Оннар ичин пророклук етти Енох, ани Адамдан единӂи евлат бойу, дейип: «Тӓ, Сааби гелер биннӓн айозларыннан барабар, 15ки даава йапсын хепсинӓ хем оннарын араларындан оннара, ким аллахсыз, хепсини кабаатлы булсун хепси аллахсыз ишлӓр ичин, ани йаптылар аллахсыз йашамакларында, хем бӱтӱн кескин лафлар ичин, ани Она каршы лафеттилӓр аллахсыз гӱнахкерлӓр». 16Бу мырылтыӂылар херзаман аалашэрлар да йашээрлар кенди беендиклеринӓ гӧрӓ. Аазлары шишкин лафлар сӧлеер. Кенди казанчлары ичин башкаларына йалтыкланэрлар. 17Ама сиз, севгили кардашлар, аклыныза гетирин о сӧзлери, не илердӓн сӧледилӓр бизим Сааби Иисус Христозун апостоллары. 18Оннар сизӓ дедилӓр, ани битки вакытта олаӂэк гӱлӱӂӱлӓр, ангылары кенди аллахсыз хамеллеринӓ гӧрӓ йашайаӂэклар. 19Буннар инсаны бӧлерлӓр, кенди табеетлеринӓ гӧрӓ йашээрлар, оннарда йок Айоз Дух. 20Ама сиз, севгили кардашлар, кендинизи каавилейин ен айоз инаныныз темелинин ӱстӱндӓ, дуа един Айоз Духлан, 21кендинизи коруйун Аллахын севгисиндӓ да беклейин бизим Сааби Иисус Христозун аӂыйанныыны, ани сизи гӧтӱрӓр дивеч йашамайа. 22Аӂыйын кимилерини, ани икилеерлӓр. 23Башкаларыны куртарын, атештӓн чыкарып. Таа башкаларыны коркуйлан аӂыйын, ииренип артык гӧлмеендӓн дӓ, ани гӱнахлы гӱӱдедӓн улашык. 24Она, Ким вар насыл сизи дӱшмектӓн корусун да Кенди метинниин ӧнӱнӓ кусурсуз бӱӱк севинмӓклӓн чыкарсын, 25Салт бириӂик /аариф/ Аллаха, Ани куртарды бизи Саабимиз Иисус Христозун араӂылыыннан, метинник хем ӱӱсеклик, кувет хем заабитлик олсун хер вакыттан ӧнӂӓ, шинди хем дивечтӓн дивеӂӓ. Амин. |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\