Лука 11

1Бир гӱн Иисус дуа едӓрди бир ердӓ. Ачан битирди дуасыны, бириси ӱӱрениӂилердӓн деди: «Сааби, ӱӱрет бизи дӓ дуа еделим, ниӂӓ Иоан ӱӱретти кенди ӱӱрениӂилерини, дуа етсиннӓр». 2Иисус деди: «Ачан дуа едерсиниз, дейин: „/Ей гӧклердӓ олан/ Боба, Ко айозлансын Сенин адын. Ко гелсин Сенин Падишахлыын. /Ко олсун Сенин истедиин, ниӂӓ гӧктӓ, ӧлӓ ердӓ дӓ./ 3Хергӱнкӱ екмеемизи хер гӱн бизӓ вер. 4Баашла бизим гӱнахларымызы, Зерӓ биз дӓ баашлээрыз хепсини, ким бизӓ борчлу. Гӧтӱрмӓ бизи денемейӓ, /Ама куртар кӧтӱ оландан/“». 5Сора деди: «Еер сизин биринизин варса досту, да о геӂӓ йарысы гидӓрсӓ она да дейӓрсӓ: „Достум, вер бана ӧдӱнч ӱч екмек, 6зерӓ гелди йолдан беним бир достум, да йок не онун ӧнӱнӓ койайым“; 7ичйандан онун досту ӂувап едӓрсӓ: „Саваштырма бени, зерӓ капу китли, ушакларым бенимнӓн пат ӱстӱндӓ, йок насыл калкайым да екмек верейим сана“. 8Сӧлеерим сизӓ, еер калкмарсайды версин достуна гиби, хеп окадар бунун калын ӱзлӱлӱӱ бетеринӓ калкаӂэк да хепсини, не лӓӓзым, вереӂек. 9Онун ичин деерим сизӓ: истейин – да верилеӂек; аарайын – да булаӂэныз; урун – да ачылаӂэк. 10Зерӓ ким истеер – еденер, ким аарээр – булэр, хем ким урэр – она ачылэр. 11Вар мы сизин араныздан боба, ангысынын оолу екмек истӓркӓн, версин она таш? Оса балык истӓркӓн, версин йылан балык еринӓ? 12Оса йымырта истӓркӓн, версин скорпион? 13Еер сиз, ани фенайсыныз, билӓрсениз ушакларыныза ии баашышлар вермӓӓ, некадар таа чок сизин Гӧктеки Бобаныз вереӂек Айоз Духу оннара, ким Ондан истейеӂек». 14Иисус бир хастадан, ангысы лафедӓмӓрди, чыкарарды фена духу. Ачан йапты буну, о хаста олан башлады лафетмӓӓ, да инсан шашты. 15Кимиси дейӓрди: «Фена духлары чыкарэр Веелзевулун – фена духларын ӧндерӂисинин – кувединнӓн». 16Башкалары, ки денесиннӓр Иисусу, истӓрдилӓр бир нышан гӧктӓн гӧстерсин. 17Иисус аннады оннарын неетлерини, онуштан деди: «Хербир падишахлык, ани бӧлӱнер да каршы гидер кенди-кендинӓ, даалэр. Хеп ӧлӓ хербир ев, нередӓ бӧлӱнмӓк олэр, даалэр. 18Еер шейтан бӧлӱндӱсейди кенди-кендинӓ, несой вар насыл дурсун онун падишахлыы? Сиз деерсиниз, ани Бӓн уурадармышым фена духлары Веелзевулун кувединнӓн. 19Еер Бӓн чыкарарсайдым фена духлары Веелзевулун кувединнӓн, озаман сизин адамнар кимин кувединнӓн чыкарэрлар? Бунда оннар сизӓ даава кесеӂеклӓр. 20Еер Бӓн чыкарарсайдым фена духлары Аллахын кувединнӓн, озаман Аллахын Падишахлыы сизӓдӓн етишти. 21Ачан бир адам, каави хем ислӓӓ силӓхлы, коруйэр кенди евини, онун варлыы коркусузлукта. 22Ама ачан гелер онун ӱстӱнӓ биркимсей, таа каави ондан, да енсеер ону, озаман алэр куветлӓн онун силӓхларыны, ангыларына о умутланарды, да пайедер, не ондан алды. 23Ким диил Бенимнӓн, о каршы Бана. Ким топламээр Бенимнӓн, о даадэр. 24Ачан фена дух чыкэр адамдан, о гезер сусуз ерлердӓ, раатлык аарээр, да чӱнкӱ буламээр, деер: „Дӧнейим евимӓ, нередӓн чыктым“. 25Гелдии заман, булэр ону сӱпӱрӱлмӱш хем донак. 26Сора гидип, алэр кендисиннӓн башка еди дух, таа фена, некадар кендиси. Гирерлӓр ичйанына да орада ерлешерлӓр. Бутакым, адамын сон халы олэр таа кӧтӱ, некадар баштакы». 27Ачан Иисус сӧлӓрди бу лафлары, бир кары инсандан бӱӱк сеслӓн баарды: «Не мутлу Сенин анан, ким ташыды хем емзирди Сени!» 28Иисус ӂувап етти: «Таа не мутлу оннара, ангылары сеслеерлӓр хем таманнээрлар Аллахын сӧзӱнӱ!» 29Ачан чок инсан топланды, Иисус лафетмӓӓ башлады: «Бу сенселӓ – кӧтӱ бир сенселӓ, истеер бир нышан, ама она верилмейеӂек башка нышан, пророк Ионанын нышанындан каарӓ. 30Зерӓ, ниӂӓ Иона олду бир нышан Ниневийа касабасынын инсаны ичин, хеп ӧлӓ Адам Оолу да олаӂэк нышан бу сенселӓ ичин. 31Ӱӱлендӓн падишахка калкаӂэк даава гӱнӱндӓ бу сенселенин адамнарыннан да кабаатландыраӂэк оннары, зерӓ о гелди дӱннейин кенарындан, ки ишитсин Соломонун аарифлиини, ама бӱӱн бурада дурэр Бириси, Ангысы таа бӱӱк Соломондан. 32Ниневийа касабасындан инсаннар даава гӱнӱндӓ калкаӂэклар бу сенселенин адамнарыннан да кабаатландыраӂэклар оннары, зерӓ оннар, Ионанын насаадыны ишидип, кенди гӱнахларындан Аллаха дӧндӱлӓр, ама бӱӱн бурада дурэр Бириси, Ангысы таа бӱӱк Ионадан. 33Кимсей тутуштурмээр шафкы, ки койсун ону бир саклы ерӓ еки кӱп алтына, ама койэр ону кандиллик ӱстӱнӓ, ки ким гирер, гӧрсӱннӓр айдынныы. 34Гӧз – гӱӱденин айдынныы. Еер сенин гӧзӱн саа оларсайды, бӱтӱн гӱӱдӓн айдынныкта олаӂэк. Ама сенин гӧзӱн кӧтӱсейди, бӱтӱн гӱӱдӓн каранныкта калаӂэк. 35Онун ичин бак айдыннык, ани сендӓ, караннык олмасын. 36Еер бӱтӱн сенин гӱӱдӓн айдынныкса, да хич бир тарафы каранныклы диилсӓ, бу таман бир айдыннык олаӂэк, ӧлӓ ниӂӓ бир шафк йалабыклыыннан сени айдыннадэр». 37Ачан Иисус буннары сӧлӓрди, бир фарисей Ону буйур етти кендисинӓ конаа. Иисус гелди да софрайа отурду. 38Ачан фарисей гӧрдӱ, ани Иисус имектӓн ӧнӂӓ еллерини йыкамады, шашты. 39Ама Сааби деди: «Сиз, фарисейлӓр, йыкээрсыныз чӧлмӓӓн хем чанаан дышансыны, ама ичйансы хырсызлыклан хем феналыклан долу. 40Фикирсизлӓр! Ким йаратты дышансыны, йаратмады мы ичйансыны да? 41Йапын иилик, не вар сиздӓ, озаман сизин ичин хепси темиз олаӂэк. 42Вай сизӓ, фарисейлӓр, зерӓ сиз верерсиниз онунӂу пайыны наанедӓн, седеф отундан хем башка ешилликлердӓн, ама унудэрсыныз доорулуу хем Аллахын севгилиини. Буннары лӓӓзым йапасыныз, каланыны да бракмайасыныз! 43Вай сизӓ, фарисейлӓр! Зерӓ сиз синагогаларда северсиниз отурмаа илк скемнелерӓ, беенерсиниз, инсан селӓм версин сизӓ мейданнарда. 44Вай сизӓ, /билгичлӓр хем икиӱзлӱ фарисейлӓр/! Сиз нышансыз мезарлар гиби, ани гӧрӱнмеерлӓр, да инсан билмейерӓк, чиинеер оннары». 45Закон ӱӱредиӂилериндӓн бириси деди: «Ӱӱредиӂи, сӧлӓркӓн буннары, бизи дӓ гӱӂендирерсин». 46Иисус ӂувап етти: «Вай сизӓ, закон ӱӱредиӂилери! Зерӓ сиз аар ӱклӓр инсан ташысын койэрсыныз, ама кендиниз о ӱклерӓ баарлем пармаанызлан диимеерсиниз. 47Вай сизӓ, ани пророклара мезар курэрсыныз, кими ӧлдӱрдӱ сизин бобаларыныз. 48Бутакым, гӧстерерсиниз, ани бобаларынызын ишлериннӓн кайылсыныз, чӱнкӱ оннар пророклары ӧлдӱрдӱлӓр, сиз дӓ мезар дӱзерсиниз. 49Онуштан Аллахын Аарифлии деер: „Йоллайаӂам оннара Беним пророкларымы хем апостолларымы: кимисини ӧлдӱреӂеклӓр, кимисини коолайаӂэклар!“. 50Онун ичин бу сенселедӓн есап сорулаӂэк пророкларын каннары ичин, ани дӧкӱлдӱ таа дӱннейин курулмасындан, 51Авелин канындан Захарийанын канынадан, ангысы ӧлдӱрӱлдӱ Айоз бинанын хем курбанныын арасында. Аслы сӧлеерим сизӓ: есап сорулаӂэк бу бой инсандан! 52Вай сизӓ, закон ӱӱредиӂилери, зерӓ сиз алдыныз елинизӓ билги капусунун анатарыны, ама не кендиниз гирерсиниз, не дӓ, ким истеер гирсин, бракэрсыныз!» 53Ачан Иисус чыкты орадан, билгичлӓр хем фарисейлӓр, дакылып, чок сормаклар койдулар, ки сӧлесин чок ишлӓр ичин. 54Чалыштылар, кыстырсыннар Ону бир йанныш лафлан, ки сора кабаатландырсыннар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\