Лука 12 | Bible.is
Лука 12

1Бу вакыт, ачан чок биннӓн инсан топланды ӧлӓ, ани чиинӓрдилӓр бири-бирини, Иисус башлады ӱӱретмӓӓ ӱӱрениӂилерини, дейип: «Корунун фарисейлерин майасындан, ани икиӱзлӱлӱктӱр. 2Йок бишей ӧртӱлӱ, ани ачылмасын хем йок бишей саклы, ани аннашылмасын. 3Онуштан, не сӧлединиз каранныкта, о ишидилеӂек айдынныкта. Не фисирдединиз ичердӓ, о хаберленеӂек евлерин ӧртӱлери ӱстӱндӓн. 4Сӧлеерим сизӓ, Беним достларым, коркмайын оннардан, ким гӱӱдейи ӧлдӱрер, ама башка бишей йапамээр. 5Сӧлеерим, кимдӓн коркасыныз: коркун Аллахтан, Ангысы ӧлдӱрдӱктӓн сора, куведи вар ӂендемӓ атсын. Сизӓ деерим: елбетки, Ондан коркун. 6Сатылмээр мы беш сачак кушу ики ассарийӓ? Оннарын бириси билӓ унудулмээр Аллахтан. 7Сизин башынызда хепси сачларыныз сайылы. Онуштан коркмайын. Сиз таа паалыйсыныз чок сачак кушларындан. 8Сӧлеерим сизӓ, ани ким шаатлык едеӂек Бана инсанын ӧнӱндӓ, ону Адам Оолу да шаатлык едеӂек Аллахын ангиллеринин ӧнӱндӓ. 9Ама ким атылаӂэк Бендӓн инсанын ӧнӱндӓ, ондан Бӓн дӓ атылаӂам Аллахын ангиллеринин ӧнӱндӓ. 10Еер биркимсей лафедӓрсӓ Адам Оолуна каршы, афедилеӂек. Ама ким кӧтӱлейеӂек Айоз Духу, афедилмейеӂек. 11Ачан гӧтӱреӂеклӓр сизи синагогаларын, заабитлерин хем чорбаӂыларын ӧнӱнӓ, дӱшӱнмейин, нетӱрлӱ доорулуунузу чыкармаа еки не ӂувап етмӓӓ, 12зерӓ Айоз Дух ӱӱредеӂек сизи, не лафедӓсиниз озаман». 13Бириси инсандан Иисуса деди: «Ӱӱредиӂи, сӧлӓ беним кардашыма, пайетсин бизӓ бобамыздан калма варлыы». 14«Бе адам, – ӂувап етти Иисус, – ким койду Бени дааваӂы олайым еки пайедейим варлыынызы?» 15Сора деди: «Бакын, корунун хертӱрлӱ пара тамахлыындан, зерӓ йашамак тутунмээр варлыын боллуундан». 16Сора сӧледи бир ӧрнек: «Бир зенгин адамын мерасында бӱӱк берекет олду. 17О кенди-кендинӓ дӱшӱнӓрди хем дейӓрди: „Нӓбайым? Йок нерейи берекедими топлайым. 18Тӓ не йапаӂам: ески амбарларымы бозаӂам да таа бӱӱк ени амбарлар йапаӂам. Орайы топлайаӂам хепси екиннерими хем варлыымы. 19Сора дейеӂӓм ӂаныма: ӂаным, вар чок иилик топлу чок йыллар ичин; диннен, и, ич хем шеннен!“ 20Ама Аллах деди она: „Сӓн фикирсизсин, бу геӂӓ сенин ӂанын алынаӂэк. Буннар, не хазырладын, кимӓ калаӂэк?“ 21Хеп бутӱрлӱ олэр онуннан да, ким топлээр зенгинник кендиси ичин, ама зенгиннӓмеер Аллахта». 22Сора Иисус деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Онуштан деерим сизӓ, кахырланмайын йашамак ичин, дӱшӱнмейин, не ийеӂениз хем не гӱӱденизӓ гиийеӂениз. 23Йашамак таа паалы, некадар имӓк, хем гӱӱдӓ таа паалы, некадар руба. 24Бакын гаргалара. Оннар не екер, не дӓ бичер. Оннарын йок не амбарлары, не дӓ читлери, ама Аллах оннары дойурэр. Сиз чок таа паалыйсыныз кушлардан! 25Хем ким сиздӓн, артык кахырланып, вар насыл еклесин баарлем бир ендезӓ кенди бойуна? 26Еер йапамарсайдыныз ен кӱчӱк иши, озаман нечин кахырланэрсыныз калан ишлӓр ичин? 27Есап алын, несой бӱӱйер замбаклар. Оннар не зааметленер, не дӓ докуйэр. Ама деерим сизӓ: артык Соломон бӱтӱн донаклыында гиинӓмеди, ниӂӓ оннарын бириси. 28Чӱнкӱ Аллах бӧлӓ гиидирер оту, ани бӱӱн кырда, ама йаарын атешӓ атылаӂэк, некадар таа чок гиидиреӂек сизи, аз инанӂылар? 29Аарамайын, не имӓӓ хем не ичмӓӓ. Бунун ичин касаветленмейин. 30Зерӓ хепсини буннары дӱннӓ инсаннары аарээр. Бобаныз билер, ани буннар лӓӓзым сизӓ. 31Хепсиндӓн ӧнӂӓ аарайын Аллахын Падишахлыыны, калан ишлӓр дӓ верилеӂек сизӓ. 32Коркма, сӓн, кӱчӱк сӱрӱ. Сизин Гӧктеки Бобаныз хавезликлӓн верер Падишахлыы сизӓ. 33Сатын не вар сиздӓ, да йапын иилик. Кендинизӓ ескимӓз кеселӓр хазырлайын – гечмӓз зенгинник гӧклердӓ, нерейи хырсыз сокулмээр хем гӱвӓ имеер. 34Зерӓ нередӓ сизин зенгиннииниз, орада сизин ӱреениз дӓ олаӂэк. 35Олун хазыр, белиниз кушаклы олсун, шафкларыныз йансын. 36Олун, ниӂӓ адамнар, ани чорбаӂыларыны беклеерлӓр, дӱӱндӓн дӧнсӱн, ки гелип, капуйа урдуйнан, чабук ачсыннар. 37Не мутлу чыраклар, ангыларыны чорбаӂы гелмесиндӓ ачыкгӧз булаӂэк! Доору сӧлеерим сизӓ, ани отурдаӂэк софрайа да, кушанып, измет едеӂек оннара. 38Еер гелмиш оларсайды икинӂи еки ӱчӱнӂӱ геӂӓ бекчилииндӓ, не мутлу олаӂэк изметкерлерӓ, ангыларыны чорбаӂы ачыкгӧз булаӂэк! 39Буну билин, еер билейди ев чорбаӂысы, не саатта хырсыз гелеӂек, кушку дураӂэйды да евини сойсун бракмайаӂэйды. 40Сиз дӓ олун хазыр, зерӓ Адам Оолу гелеӂек о саатта, ачан хич дӱшӱнмеерсиниз». 41«Сааби, бизим ичин ми сӧлеерсин бу ӧрнӓӓ оса хепси ичин ми?» – сорду Петри. 42Сааби ӂувап етти: «Кимдир инанч хем аариф векил, ангысыны чорбаӂысы койаӂэк ӂувапчы кенди евиндӓ хепси чыракларын ӱстӱнӓ, вакыдында имӓӓ версин оннара дейни? 43Мутлу чырак, ангысыны чорбаӂысы, гелмесиндӓ, булаӂэк бӧлӓ йапаркан! 44Доору сӧлеерим сизӓ, ани койаӂэк ону ӂувапчы бӱтӱн кенди варлыы ӱстӱнӓ. 45Ама чырак акылӂа дейӓрсейди: „Чорбаӂым ойаланэр гелмӓӓ“, да башларсайды дӱӱмӓӓ изметкерлери хем изметчийкалары, имӓӓ, ичмӓӓ хем сарфошлук етмӓӓ, 46онун чорбаӂысы гелеӂек бир гӱн, незаман хич беклӓмеер хем о саатта, незаман хич дӱшӱнмеер, чок дӱӱйеӂек да ону инансыз оланнарлан бир ерӓ койаӂэк. 47О чырак, ангысы билӓрди чорбаӂынын истедиини, ама хазырланмады хем иши йапмады, ниӂӓ чорбаӂы истӓрди, бу чырак чок дӱӱлмӱш олаӂэк. 48Ама о, ким билмейерӓк кабаат йапты, аз дӱӱлмӱш олаӂэк; зерӓ кимӓ чок верилди, чок истенеӂек дӓ, хем кимӓ чок инандырылды, ондан таа чок ӂувап истенеӂек. 49Гелдим атеш гетирейим ер ӱстӱнӓ да пек истеерим, ки шинди тутушсун! 50Бир ваатизлик вар, ангысындан лӓӓзым гечейим. Бу таманнанынӂа, чок зеетленерим. 51Санэрсыныз, гелдим, услулук му гетирейим ерӓ? Сӧлеерим сизӓ: диил услулук, ама бӧлӱнмӓк. 52Зерӓ бӱӱндӓн ӧтӓӓ беш кишидӓн, ани йашайаӂэклар бир ев ичиндӓ, ӱчӱ калкаӂэк каршы икисинӓ, икиси дӓ ӱчӱнӓ. 53Боба калкаӂэк оолуна каршы, оол да бобасына, ана – кызына каршы, кыз да анасына, кайнана – гелинӓ каршы калкаӂэк, гелин дӓ кайнанасына». 54Иисус буну да деди инсана: «Ачан гӧрерсиниз, гӱнбатысындан калкэр булут, сиз хемен деерсиниз: „Йаамур йаайаӂэк“, ӧлӓ дӓ олэр. 55Ачан лӱзгӓр есер ӱӱлендӓн, деерсиниз: „Сыӂак олаӂэк“, ӧлӓ дӓ олэр. 56Икиӱзлӱлӓр, ерин хем гӧкӱн ӱзӱнӱ аннамаа билерсиниз. Насыл бу вакытлары танымээрсыныз? 57Несой сиз кенди-кендиниздӓн танымээрсыныз, не доору? 58Незаман дааваӂынын ӧнӱнӓ гидерсин сенин каршы дураныннан, бак таа йолда аннаш онуннан, ки сӱрӱмесин сени дааваӂынын ӧнӱнӓ, дааваӂы да вермесин сени зынданӂыйа, ангысы капайаӂэк сени зындана. 59Сӧлеерим сана, ани чыкмайаӂан орадан, ӧдӓмейинӂӓ битки лептону».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\