Лука 13

1Кимиси оннардан сӧледилӓр Иисуса, не олду биркач Галилейадан адамнарлан, ангыларыны Пилат, ӧлдӱрӱп, каннарыны карыштырмыш оннарын курбаннарыннан. 2«Санэрсыныз, ани бу галилейалылар таа гӱнахкердилӓр каланындан мы, да бутӱрлӱ разгелди? – сорду Иисус. – 3Диил! Ама, Бӓн сӧлеерим, еер сиз дӓ пишман олмарсайдыныз гӱнахларыныздан, хеп ӧлӓ кайбелеӂениз. 4Оса о онсекиз киши, кимин ӱстӱнӓ Силоам кӱлеси дӱштӱ да ӧлдӱрдӱ оннары, санэрсыныз, ани таа гӱнахкердилӓр ми хепси калан инсандан Иерусалимдӓн? 5Бӓн сӧлеерим сизӓ: диил. Ама еер сиз дӓ пишман олмарсайдыныз гӱнахларыныздан, хеп ӧлӓ кайбелеӂениз». 6Иисус сӧледи бу ӧрнӓӓ: «Бир адамын варды бир инӂир фиданы, койулу кенди баасында. Гелип, фиданда аарады мейва, ама булмады. 7Да деди бааӂыйа: „Ӱч йыл вар, ниӂӓ бӓн гелип аарээрым мейва бу фиданда, ама буламээрым. Кес ону, нечин бошуна ери емсин?“ 8„Сааби, беклӓ таа бир йыл, казаӂам ону доз-долай, койаӂам кӧкӱнӓ фышкы, – ӂувап етти бааӂы. – 9Беки ондан сора гетирир мейва, ама еер гетирмӓрсейди, гелӓн йыла кесӓрсин ону“». 10Иисус ӱӱредӓрди инсаны бир ӂумертеси гӱнӱ синагогаларын бириндӓ. 11Орада булунарды бир кары, ангысында онсекиз йыл хасталык духу варды. О камбурланмышты да хич узланамарды. 12Ачан Иисус гӧрдӱ ону, чаарды да деди: «Кары, куртулдун дердиндӓн». 13Койду еллерини онун ӱстӱнӓ. Кары чабук доорулду да башлады Аллахы метиннемӓӓ. 14Ама синагоганын ӧндерӂиси ӱфкеленди, ани Иисус ӂумертеси гӱнӱ алыштырэр, онуштан деди инсана: «Вар алты гӱн, незаман лӓӓзым ишленилсин. Гелин о гӱннердӓ, алышмаа хасталыклардан, ама диил ӂумертеси!» 15Сааби ӂувап етти она: «Икиӱзлӱлӓр, херкезиниз ӂумертеси гӱнӱ гӧтӱрмеерсиниз ми, чӧзӱп ахырдан ӧкӱзӱ еки ешӓӓ, сулайасыныз? 16Бу кары, Авраамын кызы, ангысыны шейтан тутту баалы онсекиз йыл, аӂаба дӱшмӓрди ми ону ӂумертеси гӱнӱ бошандырмаа бу дерттӓн?» 17Ачан Иисус бутӱрлӱ лафетти, хепси каршы дураннар утанмыш калдылар. Херкези севинӓрди хепси метин ишлерӓ, ани йапарды Иисус. 18Сора Иисус деди: «Нейӓ бензӓр олур Аллахын Падишахлыы, нейлӓн бензедейим ону? 19Бензеер бир хардал тоомуна, ани адам, алып, екер аулу ичинӓ. Тоом бӱӱйер да аач гиби олэр. Гӧк кушлары йува йапэрлар онун далларында». 20Сора енидӓн деди: «Нейӓ бензедейим Аллахын Падишахлыыны? 21О бензеер бир парча хамур майасына, ани алэр бир кары да карыштырэр ӱч ӧлчӱ уннан, бӱтӱн хамуру кабартсын». 22Иисус гезӓрди кӱӱдӓн кӱӱйӓ хем касабадан касабайа, ӱӱредӓрди инсаны, гидерӓк Иерусалимӓ. 23Биркимсей сорду Она: «Сааби, санки куртулмушлар азлык мы олаӂэклар?» 24О ӂувап етти: «Чалышын гирмӓӓ дар капудан. Зерӓ сизӓ деерим: чойу чалышаӂэк, ама гирӓмейеӂек. 25Незаман евин чорбаӂысы калкып капуйу капайаӂэк, сиз дураӂэныз дышанда, ураӂэныз капуйа да дейеӂениз: „Сааби, ач бизӓ!“ Ама О ӂувап едеӂек: „Танымээрым сизи, нередӓн гелдиниз“. 26Озаман башлайаӂэныз Она демӓӓ: „Биз идик хем ичтик Сениннӓн барабар. Бизим сокакларда Сӓн ӱӱреттин инсаны“. 27Да О ӂувап едеӂек: „Билмеерим, нередӓнсиниз, узаклашын Бендӓн хепсиниз, ани законсуз йашадыныз“. 28Орада олаӂэк ааламак хем диш гыӂырдатмасы. Гӧреӂениз Авраамы, Исаакы, Иакову хем хепси пророклары Аллахын Падишахлыында, ама кендиниз дышанда калаӂэныз. 29Гелеӂеклӓр гӱндуусундан хем гӱнбатысындан, пойраздан хем ӱӱлендӓн, Аллахын Падишахлыында софрайа отураӂэклар. 30Кимиси, ани шинди битки, орада илк олаӂэк, хем кимиси, ани шинди илк, битки олаӂэк». 31О саат гелди биркач фарисей да дедилӓр Иисуса: «Чык да гит бурадан, зерӓ Ирод ӧлдӱрмӓӓ истеер Сени». 32«Гидин да сӧлейин о тилкийӓ: „Тӓ, чыкарэрым фена духлары хем алыштырэрым хасталары бӱӱн хем йаарын, ӧбӱргӱнӓ битирерим“. 33Бана лӓӓзым бӱӱн, йаарын хем ӧбӱргӱнӓ йолда гидейим, зерӓ йок ниӂӓ пророк ӧлсӱн Иерусалимдӓн дышары. 34Иерусалим, Иерусалим, ани ӧлдӱрерсин пророклары хем ташлан дӱӱйерсин сана йолланылмышлары! Кач сыра истедим топлайым сенин ушакларыны, ниӂӓ клочка топлээр пиличлерини канатлары алтына, ама сиз истӓмединиз! 35Тӓ, евиниз сизӓ бош бракылэр. Сӧлеерим сизӓ, ани гӧрмейеӂениз Бени гелмейинӂӓ о вакыт, ачан дейеӂениз: „Иисӧзленмиш олсун, ким гелер Саабинин адына!“»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\