Лука 14

1Бир ӂумертеси гӱнӱ Иисус гирди фарисей ӧндерӂилерин бирисинин евинӓ екмек имӓӓ. Фарисейлӓр йакындан Ону гӧзледӓрдилӓр. 2Она каршы отурду бир хаста адам, ангысынын гӱӱдеси су топламышты. 3Озаман Иисус сорду закон ӱӱредиӂилеринӓ хем фарисейлерӓ: «Дӱшер ми ӂумертеси гӱнӱ хасталыктан алыштырмаа оса дӱшмеер ми?» 4Оннар сустулар. Озаман Иисус тутту бу хаста адамы да алыштырды, сора, бракып, 5деди: «Ким сиздӓн, дӱшӱрсейди ешӓӓ йада ӧкӱзӱ бир пынар ичинӓ, да ӂумертеси гӱнӱ хызлы чыкармасын ону?» 6Бу лафлара бишей ӂувап едӓмедилӓр. 7Сора Иисус есап алды, ниӂӓ буйур едилмишлӓр софрада бакардылар ӧндеки ерлери, онуштан оннара буну сӧледи: 8«Еер сени буйур едӓрсейдилӓр бир дӱӱнӓ, чалышма отурмаа ӧндеки ерӓ, ки олмасын биркимсей таа ӱстӱн сендӓн буйурулмушлар ичиндӓн, 9да икинизи буйур едӓн, сана йаклашып, демесин: „Ери вер бу адама“. Сӓн утанмаклан лӓӓзым олаӂэк отурасын ен гееридӓ. 10Ачан сени буйур едерлӓр бир конуша, гит да отур ен гееридӓ, да ачан гелеӂек буйур едӓн, ки теклиф етсин сени, дейип: „Ба дост, дииш таа ӧнӱнӓ“, бу олаӂэк сана икрам хепси софрада отураннарын ӧнӱндӓ, ангылары сениннӓн барабар. 11Херкези, ким кендини ӱӱсеклендирер, о ашааланмыш олаӂэк, хем ким кендини ашааладэр, о ӱӱсекленмиш олаӂэк». 12Сора Иисус данышты буйур еденӓ да деди: «Ачан койэрсын бир софра, чаарма кенди достларыны, кардашларыны, хысымнарыны, не дӓ сенин зенгин комушуларыны, олмасын дейни, ки сора оннар да кенди сыраларында чаарсыннар сени. Бутӱрлӱ сӓн кабледерсин ӧдек сенин иилиинӓ. 13Ачан койэрсын бир софра, чаар о фукаара оланнары, сакатлары, топаллары хем кӧӧрлары. 14Да мутлу олаӂан, зерӓ оннар йок нейлӓн чевирсиннӓр сана геери. Бунун ичин сана ӧдек олаӂэк доору оланнарын дирилмесиндӓ». 15Бириси оннардан, ангылары софрада отурардылар Онуннан барабар, ишидип бу лафлары, деди: «Не мутлу оннара, ким отураӂэк софрада Аллахын Падишахлыында!» 16Иисус ӂувап етти: «Бир адам хазырлады бир бӱӱк конуш да буйур етти чойуну. 17Ачан йаклашты конуш вакыды, йоллады чырааны, десин чаарылмышлара: „Буйурун гелин, хепси хазыр“. 18Ама оннар хепси, сансын лафланмышлар, афетмӓк истемӓӓ башладылар. Илкинкиси деди: „Сатын алдым топрак да лӓӓзым гидейим бакайым ону, йалварэрым, афет“. 19Икинӂиси деди: „Сатын алдым беш чифт ӧкӱз, гидерим, денейим оннары, йалварэрым, афет“. 20Таа башкасы деди: „Шинди евлендим, онуштан йок насыл гелейим“. 21Чырак дӧндӱ геери да сӧледи хепсини буннары чорбаӂысына. Озаман евин чорбаӂысы пек гӱӂенди да деди кенди чыраана: „Чабук чык касабанын мейданнарына хем сокакларына да гетир фукааралары, сакатлары, кӧӧрлары хем топаллары“. 22Бираздана чырак деер чорбаӂыйа: „Йаптым, ниӂӓ сымарладын, ама таа ер вар“. 23Озаман чорбаӂы деди чыраана: „Чык йоллара хем аул бойларына да зорла хепсини, гелсиннӓр, ки беним евим долсун. 24Зерӓ сизӓ деерим, ани теклиф едилмишлердӓн кимсей датмайаӂэк беним софрамдан, /зерӓ чок чаарылмыш, ама аз айырылмыш/“». 25Иисусун ардына гидӓрди чок инсан. О дӧндӱ оннара да деди: 26«Еер биркимсей гелирсейди Бана, ама Бендӓн таа чок севӓрсейди бобасыны, анасыны, карысыны, ушакларыны, кардашларыны, кызкардашларыны йада кенди йашамасыны, йок насыл олсун Беним ӱӱрениӂим. 27Ким ташымээр кенди ставрозуну да гелмеер Беним ардыма, о йок насыл олсун Беним ӱӱрениӂим. 28Ким сиздӓн, ачан истеер йапсын бир кӱлӓ, отурмээр илкин йапсын есап, некадар лӓӓзым харӂасын, ки баксын, баша чыкарабилеӂек ми? 29Олмасын, ки темели койдуктан сора битирӓмесин, да хепси буну гӧреннӓр гӱлмӓӓ башласын, 30дейерӓк: „Бу адам башлады, ама баша чыкарамады“. 31Йада ангы падишах, ӂенгӓ гидеӂӓӓ заман, илкин отурмээр, аннашсын адамнарыннан, вар мы насыл он бин аскерлӓн гитсин каршы башка падишаха, ангысында вар ирми бин аскер? 32Есабы чыкмарсайды, йоллээр елчилери барышмак ичин, таа ӧбӱрӱ узактайкан. 33Хеп ӧлӓ сиз дӓ, ким атылмээр хепсиндӓн, нейи вар, йок насыл олсун Беним ӱӱрениӂим. 34Туз иидир, ама еер туз дадыны кайбедӓрсейди, насыл ону енидӓн тузлу йапабилирсин? 35О не топраа йарар, не дӓ фышкы гиби файдаланар. Калэр салт дышары атмаа. Кимин вар кулаа ишитмӓӓ дейни, ко ишитсин!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\