Лука 16

1Иисус буну да деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Бир зенгин адамын варды бир векили, ангысы ичин маана олду, ки даадэр чорбаӂынын варлыыны. 2Чорбаӂы чаарды ону да деди: „Не ишидерим бӓн сенин ичин? Есап вер сенин ӂуваплыында, зерӓ артык йок насыл векил оласын“. 3Векил кенди-кендинӓ дӱшӱнӱрдӱ: „Не йапайым? Чорбаӂы чыкарыр бени иштӓн. Казмаа куведим йок, диленмӓӓ утанэрым. 4Билерим, не йапмаа, ки инсан каблетсин бени кенди евлеринӓ, ачан чыкарылаӂам иштӓн“. 5Чаарэр чорбаӂыйа борчлу адамнары, херкезини йалныз. Илк олана сорду: „Некадар борчлуйсун чорбаӂыма?“ 6„Ӱз ӧлчӱ зейтин йаайы“, – ӂувап етти о. Озаман векил деер: „Ал борч кийадыны да хызлы йаз: елли ӧлчӱ“. 7Сора икинӂисинӓ сорэр: „Сӓн некадар борчлуйсун?“ О ӂувап етти: „Ӱз ӧлчӱ боодай“. Да деер она: „Ал борч кийадыны да йаз: сексӓн ӧлчӱ“. 8Чорбаӂы мететти бу диил инанч векили, ани фикирлӓн ишледи. Чӱнкӱ бу дӱннейин адамнары кендикилериннӓн таа фикирли ишлеерлӓр, некадар айдынныын оланнары. 9Бӓн сизӓ деерим: едениниз дост кендинизӓ бу диил хакына зенгинниклӓн, ки ачан зенгинник битеӂек, кабул оласыныз дивеч биналара. 10Зерӓ ким инанч адам кӱчӱк ишлердӓ, о олаӂэк инанч адам бӱӱк ишлердӓ дӓ, ама кимӓ йок насыл инанмаа кӱчӱк ишлери, она йок насыл инанмаа бӱӱк ишлери дӓ. 11Еер олмарсайдыныз инанч бу диил хакына зенгинниктӓ, озаман ким сизӓ инандыраӂэк хакына зенгиннии? 12Еер башкасынын малында инанч диилсейдиниз, ким верер сизӓ бишей, сизин олсун дейни? 13Бир дӓ изметкӓр йок насыл измет етсин ики чорбаӂыйа. Зерӓ бирисини беенӓрсейди, ӧбӱрӱнӱ беенмӓз. Йада бириси ичин чалышкан оларса, ӧбӱрӱ ичин касаветсиз олур. Йок насыл измет едӓсиниз хем Аллаха, хем зенгиннӓӓ». 14Фарисейлӓр, ангылары севӓрдилӓр парайы, сеслейерӓк бу лафлары, башладылар гӱлмӓӓ алмаа Иисусу. 15Иисус деди оннара: «Сиз чалышэрсыныз кендинизи инсанын ӧнӱндӓ доору чыкарасыныз, ама Аллах таныйэр ӱреенизи. Зерӓ не инсан метедер, ондан Аллах азетмеер. 16Закон хем пророклар вардылар Иоандан. Иоандан буйаны Аллахын Падишахлыы насаат олэр, да херкези бакэр зорбалыклан орайы гирмӓӓ. 17Таа колай ерлӓн гӧк гечеӂек, некадар бир нокта Айоз Закондан дӱшеӂек. 18Херкез, ким айырылэр карысындан да евленер башкасына, ороспулук йапэр. Ким дӓ евленер коӂасындан айырылмыш карыйа, о да ороспулук йапэр. 19Варды бир зенгин адам, ангысы гиинӓрди ергиван хем инӂӓ кетен рубайлан. Хергӱн йашарды шенниктӓ хем сефалыкта. 20Онун капусунда йатарды заваллы фукаара Лазар, долу йарайлан. 21Кайылды дойунсун кырынтыларлан, ани дӱшерлӓр зенгинин софрасындан. Артык кӧпеклӓр дӓ, гелип, йалардылар онун йараларыны. 22Бир парча вакыттан сора фукаара ӧлдӱ, ангиллӓр гӧтӱрдӱлӓр ону Авраамын куӂаана. Сора зенгин адам ӧлдӱ да гӧмӱлдӱ. 23Ачан зеетленӓрди ӧлӱлӓр ериндӓ, о бакты да гӧрдӱ узактан Авраамы, Лазары да онун куӂаанда. 24Да баарды: „Боба Авраам, аӂы бени. Йолла Лазары, йысласын пармааны су ичиндӓ да сериннетсин беним дилими, зерӓ зеетленерим бу йалын ичиндӓ“. 25Авраам ӂувап етти: „Оолум, аклына гетир, ани сӓн ии йашадын, ама Лазар зор йашады, шинди о бурада раатлык едер, ама сӓн зеетленерсин. 26Бундан каарӓ бизим хем сизин арамызда вар бир титси дипсизлик, ӧлӓ ки, ким истеер бурадан сизӓ гечсин йада сиздӓн бизӓ, йок колайлыы“. 27Озаман зенгин олан деди: „Йалварэрым, боба, йолла Лазары бобамын евинӓ, 28зерӓ вар беш кардашым. Аннатсын оннара буннары, ки дӱшмесиннӓр оннар да бу зеет еринӓ“. 29Авраам ӂувап етти: „Вар оннарда Моисей хем пророклар, оннары сеслесиннӓр“. 30„Олмаз, Авраам боба, – ӂувап етти зенгин олан, – салт бурадан, ӧлӱлердӓн гидӓрсейди биркимсей, озаман оннар пишман олаӂэклар гӱнахларындан“. 31Авраам ӂувап етти: „Еер сеслӓмӓрсейдилӓр Моисейи хем пророклары, еер ӧлӱлердӓн дӓ биркимсей дирилӓрсейди, инанмайаӂэклар“».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\