Лука 18

1Иисус сӧледи ӱӱрениӂилеринӓ бир ӧрнек, ки гӧстерсин, ани лӓӓзым херзаман дуа етмӓӓ да хич бракылмамаа: 2«Бир касабада варды бир дааваӂы, ангысы Аллахтан коркмарды, инсандан да утанмарды. 3О касабада варды бир дул кары, ангысы сык гелӓрди она да йалварарды: „Йап доорулук бана беним каршы дуранымнан“. 4О узун вакыт истӓмеди доорулук йапмаа, ама сонда кенди-кендинӓ деди: „Аллахтан коркмээрым, инсандан утанмээрым. 5Ама, чӱнкӱ бу дул кары бени раада бракмээр, она доорулук йапаӂам, ки, дайма гелип, кафамы дӱӱмесин“». 6Сора Сааби екледи: «Ишидерсиниз ми, не деер диил доору дааваӂы? 7Аӂаба Аллах йапмайаӂэк мы доорулук сечилмишлеринӓ, ким Она йалварэр геӂӓ-гӱндӱз? Чок му оннары бекледеӂек? 8Сӧлеерим сизӓ, тездӓ йапаӂэк доорулук оннара. Ама Адам Оолу гелмесиндӓ, ердӓ инан булаӂэк мы?» 9Сӧледи таа бир ӧрнек оннара, ким кендинӓ умутланэр хем кендини доору сайэр, да башкасыны ашааландырэр. 10«Ики киши гиттилӓр Айоз бинайа дуа етмӓӓ: бириси фарисей, ӧбӱрӱ харччы. 11Фарисей айакча дурарды да бӧлӓ дуа едӓрди кенди-кендинӓ: „Аллахым, шӱкӱр едерим сана, ани диилим калан инсан гиби: хырсыз, келепирӂи, ороспу, еки ниӂӓ бу харччы. 12Бӓн ики сыра хафтада оруч тутэрым, верерим онунӂу пайыны бӱтӱн гелиримдӓн“. 13Ама харччы дурарды узакта, кыйышмарды баарлем гӧзлерини гӧкӓ калдырсын. О дӱӱйӓрди гӱӱсӱнӓ да дейӓрди: „Аӂы Бени, гӱнахкери, Аллахым!“ 14Доору сӧлеерим сизӓ, бу харччы Аллахын гӧзӱндӓ таа доору гитти евӓ, некадар фарисей. Зерӓ ким кендини ӱӱсеклендирер, о ашааландырылаӂэк, ким кендини ашааландырэр, о ӱӱсеклендирилеӂек». 15Гетирӓрдилӓр Иисуса ушаклары, ки диисин оннара, ама ӱӱрениӂилӓр, гӧрӱп буну, азарлардылар оннары. 16Иисус чаарды ушаклары Кендинӓ да деди: «Бракын ушаклары гелсиннӓр Бана да дургутмайын оннары, зерӓ Аллахын Падишахлыы оннарын гибилери ичин. 17Доору сӧлеерим сизӓ: ким каблетмейеӂек Аллахын Падишахлыыны бир ушак гиби, о орайы хич гирмейеӂек». 18Бир ӧндерӂи сорду Иисуса: «Ии Ӱӱредиӂи, не лӓӓзым йапайым, ки дивеч йашамак еденейим?» 19«Нечин деерсин Бана ии? Кимсей диил ии йалныз Аллахтан каарӓ, – ӂувап етти Иисус. – 20Билерсин ми сымарламаклары? Ороспулук йапмайасын, ӧлдӱрмейӓсин, чалмайасын, йаланӂы шаат олмайасын, бобаны хем ананы икрамнайасын». 21«Хепси буннары таманнадым таа генчлиимдӓн», – ӂувап етти бу адам. 22Иисус, ишидип бу лафлары, деди: «Сана салт бир иш етишмеер: сат варлыыны, пайет фукааралара, да олаӂэк хазнан гӧктӓ. Сора гел да излӓ Бени». 23О, ишидип бу лафлары, пек гӱӂенди, зерӓ бӱӱк варлыы варды. 24Иисус, гӧрӱп, ани пек гӱӂенди, деди: «Не зор гирсин Аллахын Падишахлыына зенгин оланнар! 25Таа илин бир девӓ ииненин кулаандан гечсин, некадар бир зенгин адам Аллахын Падишахлыына гирсин». 26Оннар, ангылары сеслӓрдилӓр, дедилӓр: «Ким аӂаба куртулабилир?» 27Иисус ӂувап етти: «Не инсана олмаз, Аллаха олур». 28Озаман Петри деди: «Бак, биз брактык хепсини да гелдик Сенин ардына». 29Иисус она деди: «Доорусуну сӧлеерим сизӓ, хепси, ким бракты евини, карысыны, кардашларыны, анасыны, бобасыны еки ушакларыны Аллахын Падишахлыы ичин, 30кабледеӂек чок таа зеедӓ бу ӧмӱрдӓ хем гелӓр ӧмӱрдӓ дивеч йашамак». 31Иисус, алып бир тарафа оники ӱӱрениӂисини, деди оннара: «Тӓ, биз гидериз Иерусалимӓ. Хепси, не йазылы пророклардан Адам Оолу ичин, таманнанаӂэк. 32Зерӓ Адам Оолу верилеӂек йабанӂыларын еллеринӓ. Ону гӱлмӓӓ алаӂэклар, сӱӱйеӂеклӓр хем тӱкӱреӂеклӓр ӱзӱнӓ. 33Ону камчыйлан дӱӱйеӂеклӓр да ӧлдӱреӂеклӓр, ама О ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилеӂек». 34Оннар аннамадылар бишей бу лафлардан, зерӓ бу лафлар оннар ичин капалыйды. Оннар аннайамадылар, не О сӧледи. 35Ачан йаклашарды Иисус Иерихон касабасына, бир кӧӧр отурарды йол бойунда, диленерӓк. 36Ишидип, ани йолдан инсан гечер, сорду: «Не олэр?» 37Она сӧледилӓр: «Назаретли Иисус гечер». 38Озаман о баарды: «Иисус, Давидин Оолу, аӂы бени!» 39Оннар, ким гидӓрди ӧндӓ, азарлардылар ону, суссун, ама о таа пек баарарды: «Давидин Оолу, аӂы бени!» 40Иисус дургунду, сымарлады гетирсиннӓр кӧӧр адамы. Ачан о йаклашты, Иисус сорду: 41«Не истеерсин сана йапайым?» О ӂувап етти: «Сааби! Гӧрмӓк еденейим». 42Иисус деди: «Гӧр, сенин инанын сени куртарды». 43Кӧӧр адам чабук гӧрмӓӓ башлады да гитти Иисусун ардына, Аллахы метедерӓк. Хепси инсан, гӧрерӓк, не олду, метиннедилӓр Аллахы.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\