Лука 19

1Иисус гирди Иерихон касабасына да гечӓрди касаба ичиндӓн. 2Бир зенгин адам, ады Закей, харччыларын заабиди, 3истӓрди гӧрсӱн Иисусу, ама инсан бетеринӓ гӧрӓмӓрди, зерӓ кенди алчак бойлуйду. 4Онуштан качты илери, пинди бир йабан инӂир ааӂына, Иисусу гӧрсӱн, чӱнкӱ Иисус лӓӓзымды гечсин бу йолдан. 5Ачан Иисус етишти бурайы, бакты йукары, гӧрдӱ ону да деди: «Закей, хызлы ин ерӓ, бӱӱн лӓӓзым калайым сенин евиндӓ». 6Закей хызлы инди ерӓ да Иисусу севинмӓклӓн каблетти. 7Гӧрӱп буну, хепси мырылданмаа башладылар да дейӓрдилӓр: «Гирди конаклансын бир гӱнахкер адамын евиндӓ!» 8Ама Закей, калкып, Саабийӓ деди: «Сааби, беним варлыымын йарысыны веририм фукааралара. Еер биркимсейи алдаттысайдым, она чевиреӂӓм геери дӧрт катына». 9Иисус деди: «Бӱӱн бу евӓ гелди куртулмак, зерӓ бу адам да Авраамын оолудур. 10Адам Оолу гелди аарасын хем куртарсын кайып оланнары». 11Ачан Иисус сӧлӓрди бу лафлары, Иерусалимӓ йакынды. Чӱнкӱ чойу санардылар, ани тездӓ орада курулаӂэк Аллахын Падишахлыы, 12О сӧледи: «Бир адам ӱӱсек бойдан йолланды бир узак мемлекетӓ, ки алсын елӓ падишахлыы да сора дӧнсӱн геери. 13Чаарды он чырааны, верди оннара он гӱмӱш да деди: „Бӓн геери дӧнӱнӂӓ, койун оннары алыш-веришӓ“. 14Ама ватандашлары ондан азетмӓрдилӓр, йолладылар хаберӂилери ардына, сӧлесиннӓр: „Биз истӓмеериз, сӓн падишахлык едӓсин бизим ӱстӱмӱзӓ“. 15Ачан бу адам алды падишахлыы елӓ, дӧндӱ геери да чаарды чыракларыны, кимӓ вердийди алтыннары, ки гӧрсӱн, не казандылар алыш-веришликтӓн. 16Илкинкиси гелди да деди: „Чорбаӂы, сенин гӱмӱшӱннӓн казандым таа он гӱмӱш“. 17Озаман чорбаӂы ӂувап етти: „Хелал, сӓн ии чыраксын, олдун инанч адам кӱчӱк ишлердӓ, онуштан койэрым сени кулланыӂы он касабанын ӱстӱнӓ“. 18Гелди икинӂиси да деди: „Чорбаӂы, сенин гӱмӱшӱннӓн казандым таа беш гӱмӱш“. 19Чорбаӂы ӂувап етти: „Сӓн беш касабада кулланыӂы олаӂан“. 20Гелди ӱчӱнӂӱсӱ, дейип: „Чорбаӂы, тӓ гетирдим сенин гӱмӱшӱнӱ. Корудум ону сарылы бир пешкир ичиндӓ, 21зерӓ корктум сендӓн. Сӓн бир кескин адамсын, алэрсын орадан, нерейи коймадын, хем бичерсин, нередӓ екмедин“. 22Озаман чорбаӂы деди: „Йарамаз чырак! Даава кесеӂӓм сана сенин кенди лафларына гӧрӓ. Билӓрдин, ани бӓн кескин бир адамым, алэрым орадан, нерейи коймадым, хем бичерим, нередӓ екмедим. 23Нечин озаман коймадын парамы алыш-веришлӓӓ, ки беним дӧнмемдӓ кабледейим геери казанчлан?“ 24Сора дӧндӱ орада дураннара да деди: „Алын гӱмӱшӱ ондан да верин она, кимдӓ вар он гӱмӱш“. 25„Чорбаӂы, – ӂувап етти оннар, – онда шинди вар он гӱмӱш!“ 26Чорбаӂы деди: „Сизӓ сӧлеерим, кимдӓ вар, она таа верилеӂек, кимдӓ йок, ондан алынаӂэк, нейи дӓ вар. 27Ама беним душманнарымы, ким истӓмеди падишахлык едейим оннарын ӱстӱнӓ, гетирин бурайы да ӧлдӱрӱн беним ӧнӱмдӓ!“» 28Буну сӧледиктӓн сора, Иисус йолланды Иерусалимӓ доору гитмӓӓ. 29Йаклашты Виффагийа хем Вифанийа кӱӱлеринӓ, ани Зейтин байырынын йанында, йоллады ики ӱӱрениӂисини 30да деди оннара: «Гидин ӧндеки кӱӱйӓ. Гирӓркӓн орайы, булаӂэныз баалы бир ешек кодуу, ангысына таа кимсей атлы пинмеди. Чӧзӱн ону да гетирин Бана. 31Еер биркимсей сорарса: „Нечин чӧзерсиниз?“, ӂувап един: „О лӓӓзым Саабийӓ“». 32Йолланмышлар гиттилӓр, хепсини ӧлӓ булдулар, ниӂӓ сӧледийди. 33Ачан чӧзӓрдилӓр ешӓӓн кодууну, чорбаӂылар сорду: «Нечин чӧзерсиниз кодуу?» 34Оннар ӂувап еттилӓр: «О лӓӓзым Саабийӓ». 35Ӱӱрениӂилӓр гетирдилӓр кодуу Иисуса, сора дӧшедилӓр рубаларыны кодуун ӱстӱнӓ да Иисусу атлы пиндирдилӓр. 36Иисус атлы гидӓркӓн, инсан дӧшӓрди йол ӱстӱнӓ Онун ӧнӱндӓ кенди рубаларыны. 37Ачан йаклашты Иерусалимӓ, йылмаланаркан Зейтин байырындан, хепси ӱӱрениӂилӓр севинмектӓн бир бӱӱк сеслӓн башладылар метиннемӓӓ Аллахы хепси кудретли ишлӓр ичин, не гӧрдӱлӓр: 38«Иисӧзленмиш олсун Саабинин адына гелӓн Падишах! Услулук гӧклердӓ хем метинник ӱӱсек ерлердӓ!» 39Фарисейлердӓн кимиси, ким инсан арасындайды, Иисуса дедилӓр: «Ӱӱредиӂи, сустур ӱӱрениӂилерини!» 40О ӂувап етти оннара: «Сӧлеерим сизӓ: еер оннар сусарсайдылар, ташлар баараӂэклар». 41Иисус, йаклашып касабайа, бакты она да башлады ааламаа онун ичин. 42О деди: «Еер сӓн баарлем бӱӱн билейдин, насыл еденӓбилирсин услулук! Ама бу саклы сендӓн. 43Гелеӂек вакытлар, незаман душман дуварларда топрак йываӂэк, долайлайаӂэк хем сыкыштыраӂэк сени хер тарафтан. 44Йапаӂэк ерлӓн бир сени хем йок едеӂек сенин ушакларыны сендӓ. Бракмайаӂэк сендӓ бир дӓ таш ӱстӱндӓ таш, зерӓ танымадын вакыды, незаман Аллах гелди сени куртарсын». 45Сора Иисус гирди Айоз бинанын аулу ичинӓ да башлады кооламаа дышары хепсини, ким алыш-вериш йапарды. 46О деди оннара: «Йазылы: „Беним евим дуа еви олаӂэк“, ама сиз чевирдиниз ону хайдут ининӓ». 47Иисус хер гӱн ӱӱредӓрди инсаны Айоз бина ичиндӓ. Бӱӱк попазлар, билгичлӓр хем халкын аксакаллары Ону ӧлдӱрмӓӓ бакардылар. 48Ама йапамардылар бишей, зерӓ инсан хавезлӓн Иисусун лафыны сеслӓрди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\