Лука 2

1О вакытта Кесар Августтан верилди сымарламак, ки бӱтӱн Рома падишахлыында хепси инсан йазылсыннар. 2Бу йазылмак илк сыра олду кулланыӂы Квиринийин вакыдында, ангысы кулланарды Сирийада. 3Херкези гитти йазылсын кенди дуумак касабасында. 4Иосиф, падишах Давидин сенселесиндӓнди, йолланды Галилейадан, Назарет касабасындан, гитмӓӓ Иудейайа, Вифлеем касабасына, Давидин дуума еринӓ. 5Гитти, ки йазылсын Марийайлан, йавклу олмушуннан, ангысы маамулду. 6Ачан оннар етиштилӓр орайы, Марийанын вакыды гелди, ки дуудурсун. 7О дуудурду илк Оолуну, сарды плӓналарлан да йаттырды ахыр ичинӓ, зерӓ конаклык евиндӓ булунмады ер оннара. 8Орада йакын гӱдӱӂӱлӓр койуннарлан кырда булунардылар. Оннар геӂӓ беклӓрдилӓр сӱрӱлерини. 9Бирдӓн гӧстерилди оннара бир ангил Саабидӓн. Доз-долайа Саабинин метиннии шафк етти. Оннар пек корктулар. 10Ангил деди: «Коркмайын, бӓн гетирерим сизӓ бир ии хабер, ани бир бӱӱк севинмӓк олаӂэк хепси инсана. 11Бӱӱн сизӓ Давидин касабасында дууду Куртарыӂы, Сааби Христос. 12Тӓ нышан, ангысындан таныйаӂэныз: булаӂэныз бир Ушак сарылы плӓналарлан, Ангысы йатэр ахыр ичиндӓ». 13Бирдӓн бу ангилӓ екленди чок башка ангиллӓр. Хепси оннар метиннӓрдилӓр Аллахы бутӱрлӱ лафларлан: 14«Метинник Аллаха ӱӱсек гӧклердӓ! Ердӓ услулук Аллахы беендирӓн инсана!» 15Ачан ангиллӓр калктылар гӧкӓ, гӱдӱӂӱлӓр дедилӓр бири-биринӓ: «Гиделим Вифлеем касабасына да бакалым, не олду орада, не хаберледи бизӓ Сааби». 16Оннар хызлы йолландылар Вифлеемӓ, булдулар Марийайы Иосифлӓн хем Ушаа ахыр ичиндӓ. 17Гӧрӱп буну, гӱдӱӂӱлӓр хепсини сӧледилӓр, не ангил оннара хаберледийди Ушак ичин. 18Хепси, ким ишитти бу лафлары гӱдӱӂӱлердӓн, пек шашты. 19Марийа есаба алды хепси бу лафлары да херзаман дӱшӱнӓрди оннар ичин. 20Гӱдӱӂӱлӓр дӧндӱлӓр геери, севинерӓк хем метиннейерӓк Аллахы, зерӓ гӧрдӱлӓр хем ишиттилӓр хепсини ӧлӓ, ниӂӓ хаберлендийди оннара. 21Секиз гӱндӓн сора, ачан гелди вакыт Ушаа кесиклик йапылсын, Онун адыны койдулар Иисус, ниӂӓ ангил сӧледийди, таа Марийа гебӓ калмадыйнан. 22Ачан таманнанды вакыт пакланмак ичин Моисейин Законуна гӧрӓ, Иосиф хем Марийа гӧтӱрдӱлӓр Ушаа Иерусалимӓ, чыксын Саабинин ӧнӱнӓ дейни, 23ниӂӓ вар йазылы Саабинин Законунда: «Хербир илк дуумуш чоӂук Саабийӓ аданмыш олсун». 24Оннар лӓӓзымды гетирсиннӓр курбан ики гугуш йада ики гугуш йаврусу, ниӂӓ вар сымарланмыш Саабинин Законунда. 25Иерусалимдӓ варды бир адам, ады Симеон. О бир доору хем кабаатсыз адамды, ангысы беклӓрди Израилин куртулмасыны. Онда Айоз Дух варды. 26Айоз Духтан она верилдийди хабер, ани о ӧлмейеӂек гӧрмейинӂӓ Саабинин Христозуну. 27Симеон, кулланылмыш Айоз Духтан, гелди Айоз бинайа. Да ачан Иосиф хем Марийа гетирдилӓр Ушаа, ки таманнасыннар Законун сымарладыыны, 28Симеон алды Ону куӂак, иисӧзледи Аллахы да деди: 29«Сааби, шинди салвер услулуклан Сенин чырааны, ниӂӓ Сӓн ададын, 30зерӓ гӧрдӱ беним гӧзлерим Сенин куртулманы, 31ангысыны Сӓн хазырладын хепси миллетлерин гӧзлери ӧнӱндӓ, 32айдыннатсын миллетлерӓ дейни хем икрам йапсын Израил инсанына». 33Онун бобасы хем анасы шаштылар бу лафлара, не Ушак ичин ишиттилӓр. 34Симеон иисӧзледи оннары да деди анасына, Марийайа: «Бу Ушак сыраланмыш чойун дӱшмеси ичин хем чойун калкмасы ичин Израилдӓ. О – бир нышан Аллахтан, ани дебрештиреӂек каршылык инсан ичиндӓ, 35чок инсанын саклы неетлери ачылсын дейни, сенин ӱрӓӓн дӓ кылычлан сапланмыш олаӂэк». 36Бурада булунарды бир кары, пророк Анна, Фануелин кызы, Асирин тамызлыындан. О пек ихтӓрды. Коӂасыннан йашамышты салт еди йыл. 37Калмышты дул да шинди сексӓн дӧрт йашындайды. Анна хич айырылмарды Айоз бинадан, геӂӓ-гӱндӱз измет едӓрди Аллаха оручлан хем дуайлан. 38Бу заман Анна, гелип, башлады метиннемӓӓ Аллахы хем сӧлемӓӓ Иисус ичин хепсинӓ, ким беклӓрди Иерусалимин куртулмасыны. 39Ондан сора, ачан таманнадылар хепсини, не сыраланмышты Саабинин Законундан, Иосиф хем Марийа дӧндӱлӓр Галилейайа, кенди касабаларына, Назаретӓ. 40Ама Ушак бӱӱйӓрди, каавиленӓрди хем аарифленӓрди гӱн-гӱндӓн. Аллахтан хайыр Онун ӱстӱндейди. 41Иисусун бобасы хем анасы хер йылын Паскеллӓ йортусунда гидӓрдилӓр Иерусалимӓ. 42Ачан Иисус таманнады оники йашыны, гитти адетӓ гӧрӓ оннарлан йортуйа. 43Ачан гечти йорту гӱннери, да оннар дӧнӓрдилӓр геери евӓ, Иисус калды Иерусалимдӓ, ама бобасы хем анасы буну билмедилӓр. 44Сандылар, ани О кафадарларыннан барабар йолда. Ачан гиттилӓр бир гӱннӱк йол, чекеттилӓр аарамаа Ону хысымнарын хем кафадарларын арасында, 45ама буламадылар. Иосиф хем Марийа дӧндӱлӓр геери Иерусалимӓ, аарасыннар ону дейни. 46Ӱчӱнӂӱ гӱнӱ булдулар Ону Айоз бина ичиндӓ. О, ӱӱредиӂилерин арасында отуруп, сеслӓрди хем соруш койарды. 47Хепси, ким сеслӓрди Ону, шашарды Онун аарифлиинӓ хем ӂувапларына. 48Бобасы хем анасы, ачан гӧрдӱлӓр Ону, даптур гелдилӓр. Озаман анасы деди: «Оолум, нечин буну йаптын бизӓ? Бобан хем бӓн кахырлан аарээрыз Сени». 49О деди: «Нечин Бени аарадыныз? Не, билмеерсиниз ми, ани Бӓн лӓӓзым олайым Беним Бобамын евиндӓ?» 50Ама оннар аннамадылар Онун лафларыны. 51Сора О дӧндӱ оннарлан барабар геери Назаретӓ да сеследи оннары. Анасы хепси буннары тутту аклында. 52Иисус бойлан бӱӱйӓрди, аарифленӓрди да гиттикчӓ Кендини беендирӓрди Аллаха хем инсана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\