Лука 21

1Иисус сииредӓрди, ниӂӓ зенгин адамнар баашыш койэрлар Айоз бинанын хазнасына. 2Гӧрдӱ бир фукаара дул карыйы, ангысы койду ики лепта. 3Иисус деди: «Доору сӧлеерим сизӓ, ани бу фукаара дул таа чок койду хепсиндӓн. 4Хепси койду кенди боллукларындан, ама бу кары кенди йоклуундан верди хепсини, не варды онда йашамак ичин». 5Ачан кимиси лафедӓрди Айоз бина ичин, ангысы гӧзӓл донакты кӓӓмил ташларлан хем баашышларлан, Иисус деди: 6«Гелеӂек вакыт, бурада калмайаӂэк таш ӱстӱндӓ таш, хепси йыкылаӂэк». 7Ӱӱрениӂилӓр Иисуса сордулар: «Ӱӱредиӂи, незаман буннар олаӂэк хем несой нышан гӧстереӂек буннарын йаклашмасыны?» 8Иисус ӂувап етти: «Бакын, алданмайасыныз. Зерӓ чойу гелеӂек Беним адыма да дейеӂек: „Бӓним Христос“ йада: „Вакыт гелди“. Сиз гитмейин оннарын ардына. 9Ачан ишидеӂениз ӂенклӓр ичин хем калкынмаклар ичин, коркмайын. Зерӓ илкин хепси буннар лӓӓзым олсун, ама биткиси тез гелмейеӂек». 10Ондан сора Иисус деди: «Миллет миллетӓ, падишахлык падишахлаа каршы калкаӂэк. 11Кими ерлердӓ бӱӱк ер тепремелери, аачлык, салгыннар, башка титси ишлӓр хем бӱӱк нышаннар гӧктӓ олаӂэк. 12Хепсиндӓн ӧнӂӓ сизи тутаӂэклар хем коолайаӂэклар. Вереӂеклӓр синагогалара хем зынданнара, чыкараӂэклар сизи падишахларын хем кулланыӂыларын ӧнӱнӓ Беним адым ичин. 13Бу ишлӓр олаӂэк, ки шаатлык едӓсиниз Беним ичин. 14Буну ии аклынызда тутун: дӱшӱнмейин, насыл доорулуунузу чыкармаа. 15Зерӓ сизӓ аарифлик лафыныза вереӂӓм, да душманнарыныз сизӓ каршы дурамайаӂэк хем бишей дейӓмейеӂек. 16Оннарын еллеринӓ сизи вереӂеклӓр кенди ананыз, бобаныз, кардашларыныз, хысымнарыныз хем достларыныз. Кимисини сиздӓн ӧлдӱреӂеклӓр. 17Беним адым ичин сиздӓн хепси азетмейеӂек, 18ама бир дӓ сач башыныздан кайбелмейеӂек. 19Дайанмаклан сиз кендинизи куртараӂэныз. 20Ачан гӧреӂениз Иерусалими, долайланмыш аскерлӓрлӓн, билӓсиниз, ани онун даалмасы йаклашты. 21Озаман, ким олаӂэк Иудейада, байырлара качсын. Ким булунаӂэк Иерусалим ичиндӓ, чыксын орадан. Ким олаӂэк кырда, гирмесин касабайа. 22Буннар ӂеза гӱннери олаӂэк, ки таманнансын хепси, не йазылы. 23О гӱннердӓ вай маамул хем ушак емзирӓн карылара! Зерӓ ер ӱстӱндӓ бир бӱӱк сыкынтылык олаӂэк, Аллахын ӱфкеси бу инсан ӱстӱнӓ гелеӂек. 24Оннар кылычтан ӧлеӂек, есирлӓӓ хертӱрлӱ миллетлерӓ гӧтӱрӱлеӂек. Иерусалим йабанӂы миллетлӓрлӓн чииненмиш олаӂэк, озамана кадар, незаман миллетлерин вакытлары таманнанаӂэк. 25Гӱндӓ, айда хем йылдызларда нышаннар олаӂэк. Ер ӱстӱндӓ сыкынтылык миллетлерин арасында олаӂэк. Оннар билмейеӂеклӓр, не йапсыннар денизин далгалары уултусундан. 26Инсан байылаӂэк коркудан, белалары беклейерӓк, не дӱннӓ ӱстӱнӓ гелеӂек, зерӓ гӧкӱн куветлери сарсаланаӂэк. 27Озаман гӧреӂеклӓр Адам Оолуну булут ичиндӓ гелӓркӓн бӱӱк куветлӓн хем метинниклӓн. 28Ачан буннар башлайаӂэк олмаа, озаман доорулун хем калдырын бакышынызы йукары, зерӓ сизин куртулманыз йаклашты». 29Сора бир ӧрнек сӧледи оннара: «Бакын инӂир фиданына хем калан фиданнара. 30Ачан гӧрерсиниз оннары ешерӓркӓн, билерсиниз, ани йаз йакын. 31Хеп ӧлӓ, сиз дӓ ачан гӧреӂениз буннары олуркан, билин, ани Аллахын Падишахлыы йаклашэр. 32Доору сӧлеерим сизӓ, ани бу бой инсан гечмейеӂек, хепси буннар таманнанмайынӂа. 33Ер хем гӧк гечеӂек, ама Беним сӧзлерим хич гечмейеӂек. 34Кенди-кендинизӓ есап алын, ки биртӱрлӱ аарлашмасын ӱреклериниз хобурлуктан, ичкиӂиликтӓн хем йашамак кахырларындан, да о гӱн гелмесин ап-ансыздан сизин ӱстӱнӱзӓ. 35О гӱн аркан гиби гелеӂек бу ердӓ хепси йашайаннарын ӱстӱнӓ. 36Херзаман олун ачыкгӧз хем дуа един, ки куртулабилӓсиниз хепси буннардан, не олаӂэк, да Адам Оолунун ӧнӱнӓ чыкабилӓсиниз». 37Гӱндӱз Иисус ӱӱредӓрди Айоз бина ичиндӓ, ама авшамнен геӂелемӓӓ гидӓрди Зейтин байырына. 38Инсан чин сабаалендӓн Айоз бинайа гелӓрди, ки сеслесин Ону.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\