Лука 24 | Bible.is
Лука 24

1Хафтанын илк гӱнӱндӓ, чин сабаалӓн, бу карылар /хем башкалары да оннарлан барабар/ гелдилӓр мезары гӧрмӓӓ. Гетирдилӓр кокулу йаалары, ани хазырладыйдылар. 2Булдулар ташы, мезардан бир тарафа актарылмыш. 3Гирдилӓр ичйанына, ама Сааби Иисусун гӱӱдесини булмадылар. 4Ачан билмӓрдилӓр, не йапсыннар, бирдӓн гӧстерилди оннара ики адам, гиийимни йалабык рубайлан. 5Карылар корктулар да ерӓдӓн баш иилттилӓр, ама бу адамнар дедилӓр: «Нечин аарээрсыныз дирийи ӧлӱлерин арасында? 6О йок бурада, дирилди. Аклыныза гетирин, не сӧледийди, ачан таа Галилейадайды. 7О демишти: „Адам Оолу гӱнахкерлерин елинӓ верилеӂек, ставроза герилеӂек да ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилеӂек“». 8Бу карылар аклына гетирдилӓр Иисусун лафларыны. 9Дӧнӱп мезардан, хепсини буннары онбир апостола хем калан инсана сӧледилӓр. 10Ким бу хабери гетирди, буннарды: Марийа Магдалина, Иоана, Марийа, Иаковун анасы, хем каланы, ким оннарлан барабарды. 11Оннарын лафлары апостоллара гӧрӱндӱ бир масал гиби, онуштан инанмардылар. 12Ама Петри калкты да качты мезара. Етиштийнӓн, иилди да бакты ичйанына, ама кетен чаршафлардан каарӓ бишей гӧрмеди. Ондан сора дӧндӱ геери, шашарак буна, не олду. 13О гӱнӱ ики ӱӱрениӂи гидӓрди бир кӱӱйӓ, ани ады Еммаус, Иерусалимдӓн алтмыш стади узаклыы. 14Оннар лафедӓрди бири-бириннӓн хепси ичин, не олду. 15Оннар лафедӓркӓн хем сорушаркан, Иисус Кенди йаклашты оннара, да барабар гиттилӓр. 16Оннарын гӧзлери капалыйды, ки танымасыннар Ону. 17Иисус сорду: «Сиз, гидӓркӓн, не лафедерсиниз?» Оннар бир кахырлы ӱзлӓн дурдулар. 18Оннардан бириси, ады Клеопа, деди Она: «Аӂаба, сӓн йалныз мыйсын Иерусалимдӓ йабанӂылардан, ким билмеер, не олду бурада бу гӱннердӓ?» 19«Не олду?» – сорду Иисус. Оннар ӂувап еттилӓр: «Хепси буннар олду Иисуслан Назареттӓн, Ангысы бир бӱӱк пророкту лафында хем ишиндӓ, Аллахын хем бӱтӱн инсанын ӧнӱндӓ. 20Ама бизим бӱӱк попазлар хем ӧндерӂилӓр даава кестилӓр ӧлӱмӓ да ставроза гердилӓр Ону. 21Ама биз умутланардык, ани О куртараӂэк Израили. Да тӓ бӱӱн ӱчӱнӂӱ гӱн, ниӂӓ бу олду. 22Бундан каарӓ, биркач кары арамыздан шашмайа бизи койдулар. Оннар, чин-сабаалӓн мезара гидип, 23Онун гӱӱдесини булмадылар. Сора, гелип бизӓ, сӧледилӓр, ани ангиллери гӧрмӱшлӓр. Ангиллӓр оннара демиш, ани Иисус дирилди. 24Кимиси биздӓн гиттилӓр мезара да гӧрдӱлӓр, ани хепси буннар ӧлӓ, ниӂӓ карылар сӧледилӓр, ама Ону гӧрмедилӓр». 25«Не фикирсизсиниз сиз! – ӂувап етти Иисус. – Не зор инанэрсыныз пророкларын сӧледиклерини! 26Дӱшмеер ми, Христос бӧлӓ зеетленсин, сора метинниинӓ етишсин?» 27Сора башлады Моисейдӓн хем хепси пророклардан аннатмаа, не йазылы Онун ичин Айоз Йазыларда. 28Йаклашып кӱӱйӓ, нерейи гидӓрдилӓр, Иисус йапылды, ани истеер гитмӓӓ таа илери. 29Ама оннар йалвардылар Она да дедилӓр: «Кал бизимнӓн. Гӱн каушэр, геӂӓ олэр». О гирди, оннарлан калды. 30Софрайа отурдуктан сора Иисус алды екмӓӓ, иисӧзледи, кырды да верди ӱӱрениӂилерӓ. 31Озаман ачылды гӧзлери, да таныдылар Ону, ама О гӧрӱнмӓз олду. 32Оннар дейӓрдилӓр бири-биринӓ: «Аӂаба, йанмарды мы ӱреемиз, ачан О бизӓ йолда сӧлӓрди хем аннадарды Айоз Йазылары?» 33Оннар хич ойаланмадылар, калкып, геери Иерусалимӓ дӧндӱлӓр. Орада булдулар онбир апостолу хем башка ӱӱрениӂилери, бирердӓ топлу, 34ангылары сӧлӓрдилӓр бири-биринӓ: «Хакына, Сааби дирилди, гӧстерилди Симона». 35Озаман бу ики ӱӱрениӂи сӧледилӓр, не олду оннарлан йолда, хем насыл таныдылар Иисусу, екмӓӓ кыраркан. 36Бӧлӓ оннар лафедӓркӓн, Иисус Кендиси пейдаланды араларында да деди: «Услулук сизӓ!» 37Оннар корктулар хем шаштылар, санып, ани гӧрерлӓр бир дух. 38Ама О деди: «Нечин кахырланэрсыныз хем нечин икилеерсиниз ӱреениздӓ? 39Бакын Беним еллеримӓ хем айакларыма. Бӓн Кендимим, диийин да бакын, зерӓ духун йок ети, не дӓ кемии, ниӂӓ гӧрерсиниз Бендӓ». 40Ачан деди бу лафлары, гӧстерди оннара Кенди еллерини хем айакларыны. 41Оннар севинмектӓн хем шашмактан инанамардылар кенди гӧзлерини. Озаман Иисус деди: «Вар мы сиздӓ бурада бишей имӓӓ?» 42Оннар вердилӓр Она бир парча пишмиш балык /хем бир парча гӧмеч балы/. 43О алды да иди оннарын ӧнӱндӓ. 44Сора деди: «Не сӧледийдим сизӓ, ачан таа булунардым сизиннӓн, ани хепси, не вар йазылы Моисейин Законунда, пророкларын кийатларында хем Псалмаларда Беним ичин, лӓӓзым таманнансын». 45Озаман ачты оннарын фикирлерини, аннасыннар Айоз Йазылары. 46Иисус деди: «Бӧлӓ йазылы, ани лӓӓзым зеетленсин Христос, ама ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилсин ӧлӱдӓн. 47Башлайып Иерусалим касабасындан, лӓӓзым насаат олсун Онун адыннан хепси миллетлерӓ, ки пишман олсуннар гӱнахларындан хем баашламак каблетсиннӓр. 48Сиз шаатсыныз хепси бу ишлерӓ. 49Бӓн йоллайаӂам сизӓ не аданмыш Беним Бобамдан. Сиз калын касаба ичиндӓ, кувет каблединӂӓ йукардан». 50Иисус чыкарды оннары Иерусалимдӓн Вифанийа кӱӱйӱнӓ доору. Калдырды еллерини да иисӧзледи оннары. 51Ачан иисӧзлӓрди оннары, айырылды оннардан да калкты гӧкӓ. 52Оннар баш иилттилӓр Она, сора дӧндӱлӓр Иерусалимӓ бӱӱк севинмӓклӓн. 53Херзаман гидип Айоз бинайа, Аллахы метиннӓрдилӓр. /Амин./


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\