Лука 3 | Bible.is
Лука 3

1Падишах Тиверий Кесарын онбешинӂи чорбаӂылык йылында Понтий Пилат кулланыӂыйды Иудейада. Ирод Галилейанын кулланыӂысыйды. Филип, Иродун кардашы, кулланыӂыйды Итурейа хем Трахонит ерлериндӓ. Лисаний кулланыӂыйды Авилини ерлериндӓ. 2Аннан хем Кайафа баш попаздылар. О вакыт Аллах лафетти Иоана, Захарийанын оолуна, ангысы йашарды чоллукта. 3Иоан гитти Иордан суйун долай ерлеринӓ, насаат едерӓк, ани инсан лӓӓзым дӧнсӱн гӱнахларындан Аллаха хем ваатиз олсун, ки баашланмак еденсин. 4Бу олду, ниӂӓ йазылыйды пророк Исайанын кийадында: «Бааранын сеси чол ердӓ ишидилер: „Саабийӓ йолу хазырлайын, йолӂаазлары узладын. 5Хербир ойук долдурулсун, ӱӱсеклик алчалдылсын, иири йоллар узладылсын хем чукурлу йоллар дӱзледилсин. 6Хепси инсан аннасын Аллахтан куртулмайы“». 7Иоан данышты инсаннара, ангылары гелӓрди, ваатиз олсуннар, оннара дейип: «Йылан йаврулары, ким ӱӱретти сизи, качасыныз Аллахын гелӓр ӱфкесиндӓн? 8Йапыныз йакышыклы мейва, гӧрӱнсӱн, ани дӧндӱнӱз Аллаха гӱнахларыныздан, да бошуна дӱшӱнмейин, дейип: „Бизим бобамыз – Авраам“, зерӓ сӧлеерим сизӓ, ани Аллах бу ташлардан вар насыл йапсын ушак Авраама. 9Артык наӂак фиданын кӧкӱндӓ саплы дурэр. Хербир фидан, ани гетирмеер ии мейва, кесилеӂек да атешӓ атылаӂэк». 10Инсаннар сорардылар: «Е биз не йапалым?» 11О ӂувап етти: «Кимдӓ вар ики руба, пайлашсын онуннан, кимдӓ хич йок, хеп ӧлӓ йапсын о да, кимдӓ имеелик вар». 12Гелди харччылар, ваатиз олсуннар дейни, да сордулар: «Ӱӱредиӂи, биз не йапалым?» 13О ӂувап етти: «Истӓмейин таа зеедӓ харч ондан каарӓ, не сизӓ сымарланмыш». 14Аскерлердӓн кимиси сордулар: «Е биз не йапалым?» О ӂувап етти: «Кимсейдӓн бишей алмайын коркутмаклан, кимсейи йалан лафларлан кабаатландырмайын, шӱкӱр олун ӧдеенизӓ». 15Инсан, чӱнкӱ беклӓрди, гелсин Христос, хепси дӱшӱнӓрди Иоан ичин: «Аӂаба, О диил ми Христос?» 16Иоан ӂувап етти хепсинӓ: «Бӓн сизи суйлан ваатиз едерим, ама беним ардыма гелер О, Ким таа каави бендӓн. Бӓн диилим йакышыклы чӧзмӓӓ Онун айак капларынын тасмаларыны. О сизи Айоз Духлан хем атешлӓн ваатиз едеӂек. 17Онун елиндӓ кӱрек, О паклайаӂэк тыназыны. Боодайы топлайаӂэк амбара, ама плӓвайы йакаӂэк сӱӱнмӓз атештӓ». 18Бутӱрлӱ насаат едӓрди Иоан Ии Хабери хем верӓрди чок башка насаатлар да. 19Иоан таказалады Ирод бейи о бетерӓ, ани о алды кендинӓ кенди кардашынын Филипин карысыны, Иродиадайы, хем хепси башка кӧтӱ ишлери ичин дӓ. 20Бунун ичин Ирод капады Иоаны зындана. 21Хепси инсандан сора Иисус да ваатиз олду. О дуа едӓркӓн, ачылды гӧк, 22Айоз Дух инди, гӧрӱнӓр гугуш тени гиби, Онун ӱстӱнӓ. Гӧктӓн ишидилди бир сес, ани деди: «Сӓнсин Беним севгили Оолум, Сендӓ Беним ислеелиим». 23Ачан Иисус чекетти инсаны ӱӱретмӓӓ, О бир отуз йашындайды. Ниӂӓ инсан сайарды, О Иосифин оолу, Илинин оолу, 24Матфатын оолу, Левийин оолу, Мелхийин оолу, Йаннайын оолу, Иосифин оолу, 25Маттафийанын оолу, Амосун оолу, Наумун оолу, Еслийин оолу, Наггейин оолу, 26Маафын оолу, Маттафийанын оолу, Семейин оолу, Иосихин оолу, Иоданын оолу, 27Иоананын оолу, Рисанын оолу, Зоровавелин оолу, Салафиилин оолу, Нирийин оолу, 28Мелхийин оолу, Аддийин оолу, Косамын оолу, Елмадамын оолу, Ирин оолу, 29Иисусун оолу, Елиезерин оолу, Иоримин оолу, Матфатын оолу, Левийин оолу, 30Симеонун оолу, Иуданын оолу, Иосифин оолу, Ионамын оолу, Елиакимин оолу, 31Мелеанын оолу, Меннанын оолу, Маттафанын оолу, Нафанын оолу, Давидин оолу. 32Иессейин оолу, Овидин оолу, Воозун оолу, Саланын оолу, Наассонун оолу. 33Аминадавын оолу, Админин оолу, Арнийин оолу, Есромун оолу, Фаресин оолу, Иуданын оолу, 34Иаковун оолу, Исаакын оолу, Авраамын оолу, Фаранын оолу, Нахорун оолу, 35Серухун оолу, Рагавын оолу, Фалекин оолу, Еверин оолу, Саланын оолу, 36Каинанын оолу, Арфаксадын оолу, Симин оолу, Нойун оолу, Ламехын оолу, 37Мафусаланын оолу, Енохун оолу, Иаретин оолу, Малелеилин оолу, Каинанын оолу, 38Еносун оолу, Сифин оолу, Адамын оолу, Аллахын оолу.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\