Лука 4

1Иисус, долу Айоз Духлан, дӧндӱ Иордандан, да Дух гӧтӱрдӱ Ону чол ерӓ. 2Орада дененмиш олду диаволдан кырк гӱн. Бишей имеди о гӱннердӓ. Сонда аӂыкты. 3Диавол деди: «Еер Сӓн Аллахын Оолусайдын, сымарла бу таша, екмек олсун». 4Иисус ӂувап етти: «Йазылы, ани „Адам йашамээр салт екмеклӓн, /ама Аллахын хербир сӧзӱннӓн/“». 5Диавол пиндирди Ону бир ӱӱсек байыр ӱстӱнӓ да бир гӧз кыпымда гӧстерди хепси ерин падишахлыкларыны. 6О деди Она: «Сана вереӂӓм заабитлик хепси бу метинни падишахлыкларын ӱстӱнӓ, зерӓ оннар бана верили. Бӓн дӓ верерим, кимӓ истеерим. 7Еер баш иилдирсейдин бана, хепси олаӂэк Сенин». 8Иисус ӂувап етти: «/Чекил Бендӓн, шейтан, зерӓ/ вар йазылы: „Баш иилт сенин Сааби Аллахына хем салт Она измет ет“». 9Ондан сора диавол гӧтӱрдӱ Ону Иерусалимӓ, койду Айоз бинанын сачаана да деди: «Еер Сӓн Аллахын Оолусайдын, атыл бурадан ерӓ, 10зерӓ йазылы: „Аллах Кенди ангиллеринӓ сымарлайаӂэк, Сени корусуннар“ 11хем: „Сени куӂак алаӂэклар, урулмайасын айааннан бир таша дейни“». 12Иисус ӂувап етти: «Сӧленди: „Денӓмӓ сенин Сааби Аллахыны“». 13Ачан диавол Ону хертӱрлӱ денеди, сора гитти Ондан бир парча вакыда. 14Иисус Айоз Духун кувединнӓн дӧндӱ Галилейайа. Хабер Онун ичин даалды хепси долай ерлерӓ. 15О ӱӱредӓрди инсаны оннарын синагогаларында. Хепси Ону метиннӓрди. 16Иисус гелди Назарет касабасына, нередӓ бӱӱдӱйдӱ, Кенди алышмасына гӧрӓ, ӂумертеси гӱнӱ гирди синагога ичинӓ да калкты, окусун. 17Она вердилӓр пророк Исайанын кийадыны. О ачты кийады да булду о ери, нередӓ вар йазылы: 18«Саабинин Духу Беним ӱстӱмдӓ, О йаалады Бени, ии хабер гӧтӱрейим фукааралара. Йоллады Бени, /алыштырайым о фаланык ӱреклилери,/ насаат едейим есирликтӓ оланнара сербестлик, кӧӧрлара гӧрмӓк, зеетленмишлери колверейим сербестлӓӓ, 19хаберлейим аӂыйаннык йылыны Саабидӓн». 20Сора капады кийады да верди изметчийӓ, Кендиси отурду еринӓ. Хепси, ким булунурду синагога ичиндӓ, бактылар Она. 21Озаман башлады оннара сӧлемӓӓ: «Бӱӱн таманнанды бу сӧзлӓр Айоз Йазыдан, ани шинди ишиттиниз». 22Хепси ии лафедӓрдилӓр Онун ичин хем шашардылар, не кӓӓмил лафлар Онун аазындан чыкарды. «Диил ми О Иосифин оолу?» – сорардылар оннар бири-биринӓ. 23Иисус оннара деди: «Шинди сиз сӧлейеӂениз Бана о сӧлейишин лафларыны: „Дофтор! Алыштыр илкин кенди-кендини“, йап бурада да, кенди ватанында, не ишиттик, йапмышын Капернаум касабасында». 24Сора екледи: «Доору сӧлеерим сизӓ: бир дӓ пророк кабледилмеер ислӓӓ кенди ериндӓ. 25Хакына сӧлеерим сизӓ, ани пророк Илийанын вакыдында, ачан китлендийди гӧк, йаамур йаамасын дейни ӱч йыл хем алты ай, незаман олду бӱӱк аачлык бӱтӱн мемлекеттӓ, о вакыт варды чок дул кары Израилдӓ. 26Ама пророк Илийа йолланылмады бирисинӓ билӓ, ама салт дул карыйа Сарепта касабасындан, ани йакын Сидон касабасына. 27Чок лепралы хаста варды Израилдӓ, ама пророк Елисейин вакыдында бириси билӓ пакланмады, саде Нааман Сирийадан». 28Хепси, ким синагога ичиндейди, ишидип буну, пек ӱфкелендилӓр. 29Калктылар да чектилӓр Ону касабадан дышары, гӧтӱрдӱлӓр байырда канаранын кенарына, нередӓ оннарын касабасы ерлешикти, ки атсыннар Ону дипсизлӓӓ. 30Ама Иисус гечти оннарын арасындан да гитти. 31Бундан сора Иисус гитти Капернаум касабасына, Галилейа тарафына. Орада инсаны ӱӱредӓрди ӂумертеси гӱнӱ. 32Оннар шашардылар Онун ӱӱретмесинӓ, зерӓ О лафедӓрди бӱӱк заабитликлӓн. 33Синагога ичиндӓ варды бир адам, ангысында варды фена дух. Бу адам баарды бӱӱк сеслӓн: 34«Брак бизи, не истеерсин биздӓн, Назаретли Иисус? Гелдин бизи телеф етмӓӓ? Билерим, кимсин Сӓн, Сӓн Аллах Айозуйсун!» 35Ама Иисус таказалады ону да деди: «Сус да чык бу адамдан дышары!» Фена дух урду адамы ерӓ инсан арасында да сора чыкты дышары ондан. Йапмады бир дӓ зарар билӓ она. 36Хепси шаштылар да лафедӓрдилӓр бири-бириннӓн: «Недир бу? О фена духлара заабитликлӓн хем куветлӓн сымарлээр, да оннар Ону сеслеер!» 37Иисус ичин хабер даалды хепси долай ерлерӓ. 38Чыкып синагогадан, Иисус гелди Симонун евинӓ. Симонун кайнанасы хастайды сытмадан, онуштан Иисуса йалвардылар, йардым етсин. 39Иисус, иилип она, азарлады хасталыы, да сытма карыйы бракты. Кары чабук калкты да башлады измет етмӓӓ оннара. 40Гӱн каушмасындан сора хепси, кимдӓ варды хаста оланнар хертӱрлӱ аарыларлан, гетирӓрдилӓр Иисуса, да О, койуп еллерини хербир хаста ӱстӱнӓ, алыштырарды оннары. 41Чойундан чыкарды фена духлар, ангылары баарардылар: «Сӓнсин Христос – Аллахын Оолу!» Ама О азарларды оннары да бракмарды сӧлесиннӓр, зерӓ оннар билӓрдилӓр, ани О Христос. 42Ачан айдыннанмаа башлады, Иисус чыкты да гитти бир сапа ерӓ. Инсан аарарды Ону, да, булуп, тутардылар, гитмесин дейни оннардан. 43Ама Иисус деди оннара: «Лӓӓзым башка касабаларда да насаат едейим Аллахын Падишахлыынын Ии Хаберини, зерӓ бунун ичин Аллах йоллады Бени». 44О насаат едӓрди Иудейанын синагогаларында.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\